Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Erasmus+ Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Erasmus+ Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov

Click here to see the English version.

NÁZOV PROJEKTU                    
Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov (projekt schválený pod číslom: 2016-1CZ01-KA202-024034)

GRANTOVÁ SCHÉMA   
Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
Národný inštitút pre ďalšie vzdelávanie, Česká republika (hlavný koordinátor projektu)
Štátny pedagogický ústav, Slovenská republika
Asociácia C.E.M.E.A. v Neapole (Associazione C.E.M.E.A. Napoli), Taliansko
Prvé všeobecné lýceum Trikala (1st General Lyceum of Trikala), Grécko

CIELE
Podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Českej republike, Taliansku a Grécku

ANOTÁCIA
Štátny pedagogický ústav je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Erasmus+ Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov, ktorý bol schválený pod číslom 2016-1-CZ01-KA202-024034. Koordinačnou organizáciou projektu je Národný inštitút pre ďalšie vzdelávanie v Českej republike. Ďalšími partnerskými organizáciami spolu so Štátnym pedagogickým ústavom sú asociácia C.E.M.E.A v Neapole (Associazione C.E.M.E.A. Napoli) a Prvé všeobecné lýceum Trikala (1st General Lyceum of Trikala). Projekt sa realizuje od 1. októbra 2016 do 31. mája 2018, t. j. 20 mesiacov. Cieľom projektu je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Českej republike, Taliansku a Grécku. Medzi hlavné výstupy projektu patrí analýza súčasného stavu inklúzie detí cudzincov a medzinárodný workshop v Bratislave.

VÝSTUPY
Vstupná analýza
– zameraná na základné informácie týkajúce sa vzdelávania detí cudzincov v Slovenskej republike: koncepčné materiály migračnej a integračnej politiky, legislatíva v oblasti vzdelávania detí cudzincov, spracovanie dostupných štatistických údajov o deťoch cudzincov v školách v Slovenskej republike.

Zoznam inštitúcií/organizácií poskytujúcich právnu pomoc cudzincom a utečencom v Slovenskej republike – v slovenskom jazyku
Zoznam inštitúcií/organizácií poskytujúcich právnu pomoc cudzincom a utečencom v Slovenskej republike – v anglickom jazyku (List of institution/organizations providing legal assistance to foreigners and refugees in the Slovak Republic)

Workshop Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov, Bratislava – organizovaný Štátnym pedagogickým ústavom. Hlavným cieľom workshopu bolo poskytnúť zástupcom partnerských organizácií informácie o súčasnej situácii v oblasti výchovy a vzdelávania detí cudzincov v slovenskom školskom systéme, v oblasti vzdelávania učiteľov k inklúzii detí cudzincov a vzájomná výmena príkladov dobrej praxe. Súčasťou workshopu boli i praktické aktivity a ukážky využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese a návšteva Základnej školy s materskou školou, Odborárska 2 v Bratislave. Počas návštevy základnej školy sa mohli zástupcovia partnerských organizácií oboznámiť so systémom výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, s prácou tejto základnej školy v oblasti inklúzie detí cudzincov. Zároveň mali možnosť zúčastniť sa modelovej vyučovacej hodiny anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ a zemepisu v 7. ročníku ZŠ metódou CLIL.

Program workshopu – v slovenskom jazyku
Program workshopu – v anglickom jazyku (Programme)
Tlačová správa o workshope – v slovenskom jazyku

Príklad dobrej praxe školy v oblasti inklúzie detí cudzincov – Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava, ktorá je charakteristická multikultúrnou rôznorodosťou. Školu navštevujú deti z Vietnamu, Číny, Srbska, Ukrajiny, Českej republiky, Ruska, Kanady a Kostariky. Silnou stránkou školy je prepojenosť základnej školy s materskou školou, v ktorej sa už od predškolského veku detí kladie dôraz na jazykovú prípravu detí cudzincov. Príklad dobrej praxe školy okrem základných informácií o škole obsahuje zmapovanie kľúčových vlastností/silných stránok súčasnej praxe školy v oblasti inklúzie detí cudzincov, ako aj konkrétny príklad vzdelávacej aktivity z vyučovacej hodiny.

Príklad dobrej praxe školy v oblasti inklúzie detí cudzincov – v slovenskom jazyku
Príklad dobrej praxe školy v oblasti inklúzie detí cudzincov –  v anglickom jazyku (Example of good practice in the field of inclusion of the children of foreigners in school)

Vzdelávacia aktivita k inklúzii detí cudzincov v škole – materiál pre učiteľov všetkých vyučovacích predmetov v základných  a stredných školách. Jednotlivé aktivity podporujú rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru a sú zamerané na: vytvorenie atmosféry dôvery, otvorenosti a rešpektu; podporu empatie a rovnosti; rešpektovanie všetkých žiakov/-čok bez ohľadu na ich národnosť, etnickú príslušnosť, náboženské vyznanie alebo prostredie, z ktorého pochádzajú; prevenciu vytvárania stereotypov, predsudkov, šikanovania a diskriminácie.

Vzdelávacia aktivita (materiál pre učiteľov) –  v slovenskom jazyku
Vzdelávacia aktivita (materiál pre učiteľov) –  v anglickom jazyku (Training unit for teachers)

Koordinátorky projektu:
PhDr. Denisa Ďuranová
PhDr. Janka Píšová, PhD.