Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Podpora multilingválnych tried II.

  
                                                          www.ecml.at/ec-cooperation

Click here to see the English version.

NÁZOV PROJEKTU                    
 
Podpora multilingválnych tried II

GRANTOVÁ SCHÉMA  
Iniciatíva je realizovaná v rámci dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky a Európskou komisiou.
www.ecml.at/ec-cooperation

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML)
Štátny pedagogický ústav

VŠEOBECNÝ CIEĽ
Podporiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi.

ŠPECIFICKÉ CIELE
Zlepšiť kvalitu výučby jazykov a podporiť rozvoj plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov v multilingválnych triedach vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov.
Podporiť pozitívny prístup k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti rozvíjaním porozumenia zásad a hodnôt, na ktorých sú založené pluralistické a interkultúrne prístupy, a rozvíjaním schopností učiteľov používať tieto prístupy vo výučbe.
Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti plurilingválneho a interkultúrneho vzdelávania s cieľom podporiť demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých.
Podporiť disemináciu a implementáciu zdrojov ECML v oblasti jazykového vzdelávania.

ANOTÁCIA
Podpora multilingválnych tried je spoločná iniciatíva Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy a Európskej komisie s cieľom poskytnúť členským štátom ECML podporu pri zabezpečovaní prístupu ku kvalitného vzdelávaniu detí cudzincov, pričom jazykové kompetencie sú vnímané ako kľúčové prierezové kompetencie v rámci vzdelávania, zamestnateľnosti a sociálnej kohézie. Začlenenie detí cudzincov odráža potrebu podpory základných škôl v ich úsilí úspešne zvládnuť proces začleňovania tejto cieľovej skupiny do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach. Základné školy zohrávajú v tomto procese kľúčovú úlohu nielen v kontexte školského prostredia, ale aj v kontexte začlenenia sa do miestnej komunity a spoločnosti.

Od apríla 2021 do decembra 2021  je Podpora multilingválnych tried organizovaná v spolupráci ECML a relevantnej inštitúcie v deviatich krajinách: Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko. Aktivita je v SR realizovaná formou on-line workshopu s tematickým zameraním na vzdelávanie detí cudzincov a ich inklúziu do výchovno-vzdelávacieho systému. Je určená pre základné a stredné školy všetkých krajov SR, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (základné školy s vyučovacím jazykom slovenským/s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny/s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) a učiteľov jazykov (slovenského jazyka a literatúry, jazyka národnostnej menšiny, cudzieho jazyka), či odborných pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním učiteľov a/alebo predmetnou témou.

Koordinácia projektu:
PhDr. Denisa Ďuranová, národná koordinátorka pri ECML za SR
denisa.duranova@statpedu.sk

Expertné zabezpečenie workshopu (experti Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy):
Katja Schnitzer, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Švajčiarsko 
Chantal Muller, HENALLUX - Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, Belgicko


     Supporting Multilingual Classrooms
Initiative carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning cooperation agreement between the European Centre for Modern Languages and the European Commission.