Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Podpora multilingválnych tried III.

Click here to see the English version.

NÁZOV PROJEKTU                     
Podpora multilingválnych tried III

GRANTOVÁ SCHÉMA  
Iniciatíva je realizovaná v rámci dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky a Európskou komisiou.
www.ecml.at/ec-cooperation

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML)
Štátny pedagogický ústav

VŠEOBECNÝ CIEĽ
Podporiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi.

ŠPECIFICKÉ CIELE
Zlepšiť kvalitu výučby jazykov a podporiť rozvoj plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov v multilingválnych triedach vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov.
Podporiť pozitívny prístup k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti rozvíjaním porozumenia zásad a hodnôt, na ktorých sú založené pluralistické a interkultúrne prístupy, a rozvíjaním schopností učiteľov používať tieto prístupy vo výučbe.
Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti plurilingválneho a interkultúrneho vzdelávania s cieľom podporiť demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých.
Podporiť disemináciu a implementáciu zdrojov ECML v oblasti jazykového vzdelávania.

ANOTÁCIA
Podpora multilingválnych tried je spoločná iniciatíva Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy a Európskej komisie s cieľom poskytnúť členským štátom ECML podporu pri zabezpečovaní prístupu ku kvalitného vzdelávaniu detí cudzincov, pričom jazykové kompetencie sú vnímané ako kľúčové prierezové kompetencie v rámci vzdelávania, zamestnateľnosti a sociálnej kohézie. Začlenenie detí cudzincov odráža potrebu podpory škôl v ich úsilí úspešne zvládnuť proces začleňovania tejto cieľovej skupiny do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach. Školy zohrávajú v tomto procese kľúčovú úlohu nielen v kontexte školského prostredia, ale aj v kontexte začlenenia sa do miestnej komunity a spoločnosti.

V roku 2022  je Podpora multilingválnych tried organizovaná v spolupráci ECML a relevantnej inštitúcie v deviatich krajinách: Arménsko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Nemecko, Portugalsko a Slovensko. Aktivita je v SR realizovaná formou workshopu s tematickým zameraním na vzdelávanie detí cudzincov a ich inklúziu do výchovno-vzdelávacieho systému. Je určená pre základné a stredné školy všetkých krajov SR, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a učiteľov jazykov (slovenského jazyka a literatúry, jazyka národnostnej menšiny, cudzieho jazyka), či odborných pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním učiteľov a/alebo predmetnou témou.

PRÍPRAVNÁ FÁZA
Učitelia a odborní pracovníci zaoberajúci sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov sa prihlasovali na workshop Podpora multilingválnych tried formou elektronických prihlášok do 13. apríla 2022.
Informačný leták o seminári Podpora multilingválnych tried
Výzva na prihlasovanie

REALIZAČNÁ FÁZA
Workshopu Podpora multilingválnych tried sa zúčastnilo 14 učiteľov základných a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov. Workshop sa uskutočnil prezenčnou formou 5. – 6. mája 2022.
Program workshopu Podpora multilingválnych tried
Tlačová správa

INFORMAČNÉ MATERIÁLY
Prezentácie expertov k semináru Podpora multilingválnych tried
5. máj 2022
Úvod 
Rešpektovanie všetkých jazykov 
Plurilingvizmus ako zdroj jazykovej výučby
Prínos a podpora viacjazyčnosti naprieč všetkými vyučovacími predmetmi
Demokratické školské prostredie

6. máj 2022
Scaffolding: podpora rozvoja druhého jazyka naprieč kurikulom
Otvorenie školy k viacjazyčným prístupom
Rozvíjanie spolupráce
 

Koordinácia projektu:
PhDr. Denisa Ďuranová, národná koordinátorka pri ECML za SR
denisa.duranova@statpedu.sk

Expertné zabezpečenie workshopu (experti Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy):
prof. Terry Lamb, PhD., profesor, University of Westminster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dr. Mercedes Bernaus, emeritná profesorka, Universitat Autònoma de Barcelona, Španielsko

  Supporting Multilingual Classrooms

Initiative carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning cooperation agreement between the European Centre for Modern Languages and the European Commission.