Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.06.2021

Podpora multilingválnych tried pomáha pri začleňovaní detí cudzincov do vzdelávania

V dňoch 16. – 17. júna 2021 realizovalo Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej ECML) v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom dvojdňový seminár Podpora multilingválnych tried (Supporting multilingual classrooms). V roku 2021 je iniciatíva realizovaná v deviatich krajinách: Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko. Tematicky zameraný workshop s podporou ECML bol organizovaný na Slovensku druhý krát po sebe.

Podujatie otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová. Vyjadrila presvedčenie, že dnešná moderná globalizovaná Európa, ktorej súčasťou je aj Slovensko, je plná rôznych kultúr, rôznych ľudí, ktorí hovoria rozličnými jazykmi: „Hranice sú otvorené a na to, aby sme komunikovali, ich nemusíme často fyzicky ani prekročiť. Chceme, aby táto pestrosť bola prínosom a týmto smerom sa snažíme viesť aj naše deti. Chceme, aby jazyky, ktoré sú odlišné od ich materinského, vnímali ako prínos, ako pridanú hodnotu.“
Seminár sa zameriaval na tému výučby v multilingválnom prostredí a podporu jazykovej výučby žiakov-cudzincov, a to najmä na nasledovné témy: multilingvizmus a plurilingvizmus, plurilingválne prístupy v jazykovej výučbe, prínos multilingvizmu naprieč kurikulom, rozvoj kompetencií pri podpore rozvoja druhého jazyka naprieč všetkými vyučovacími predmetmi, celoškolský prístup k multilingvizmu a pluriligvizmu.
„Podpora multilingválnych tried je spoločná iniciatíva Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy a Európskej komisie s cieľom poskytnúť členským štátom ECML podporu pri zabezpečovaní prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov,“ objasňuje Denisa Ďuranová, členka správnej rady ECML za SR pôsobiaca na Štátnom pedagogickom ústave. Jazykové kompetencie sú vnímané ako kľúčové prierezové kompetencie v rámci vzdelávania, zamestnateľnosti a sociálnej kohézie. Inklúzia detí cudzincov odráža potrebu podpory škôl v ich úsilí úspešne zvládnuť proces začleňovania tejto cieľovej skupiny do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach. Školy zohrávajú v tomto procese kľúčovú úlohu nielen v kontexte školského prostredia, ale aj v kontexte začlenenia sa do miestnej komunity a spoločnosti. Seminár bol facilitovaný expertmi Rady Európy: Chantal Muller,  HENALLUX – Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, Belgicko, Katja Schnitzer, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Švajčiarsko. Certifikát ECML získalo 23 učiteľov jazykov v SR.
Bližšie informácie o podpore multilingválnych tried sú dostupné na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Tlačová správa_Podpora multilingválnych tried pomáha pri začleňovaní detí cudzincov do vzdelávania

     
www.ecml.at/ec-cooperation