Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Program Pestalozzi

Program Pestalozzi bol programom Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov/pedagogické zamestnankyne s cieľom zefektívniť ich metodické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania – Program v tejto forme bol ukončený k 31. decembru 2017 na základe rozhodnutia členských štátov Rady Európy v rámci širšej orientácie poskytovania spolupráce a podpory budovania kapacít v oblasti vzdelávania zo strany Rady Európy.

Učebné zdroje, odborné publikácie a podporné materiály, ktoré boli vytvorené v rámci programu Pestalozzi, sú naďalej zadarmo k dispozícii na webovom sídle Rady Európy. Vytvorený on-line katalóg učebných zdrojov pre učiteľov/učiteľky a odborníkov/odborníčky v oblasti vzdelávania bude pravidelne aktualizovaný.

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:
http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

 

Pestalozzi series N°5Creating an online community of action researchers (Vytvorenie on-line komunity výskumných pracovníkov)
Pestalozzi series N°4: TASKs for Democracy. 60 activities to learn and asses transversal attitutes, skills and knowledge. (Úlohy pre demokraciu. 60 aktivít pre učenie a hodnotenie transverzálnych postojov, zručností a znalostí)
Pestalozzi series N°3: Developing Intercultural Competences through Education (Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií prostredníctvom vzdelávania)
Pestalozzi series N°2:  Intercultural competence for all (Interkultúrne kompetencie pre všetkých)
Pestalozzi series N°1: Teacher education for change (Vzdelávanie učiteľov k zmene)

 

From the remembrance of the Holocaust to the prevention of radicalisation and crimes against humanity (Od pripomenutia si holokaustu k prevencii radikalizácie a zločinov proti ľudskosti)
Strengthening education for democracy (Posilnenie výchovy a vzdelávania k demokracii)
Evaluation and assessment of transversal attitudes, skills and knowledge (Evalvácia a hodnotenie transverzálnych postojov, zručností a znalostí)
Physical education and sport for democracy and human rights (Telesná výchova a šport pre demokraciu a ľudské práva)
Personal development, prevention of discrimination and violence (Osobný rozvoj, prevencia diskriminácie a násilia)
Responsible attitudes and behaviour in the virtual social space (Zodpovedné postoje a správanie vo virtuálnom sociálnom priestore)
The use of social media for democratic participation (Využívanie sociálnych médií na demokratickú participáciu)
Education for the prevention of violence in schools (Výchova a vzdelávanie k prevencii násilia v školách)
Pestalozzi core knowledge, skills and attitudes for all teachers (Základné vedomosti, zručnosti a postoje programu Pestalozzi pre všetkých učiteľov)
Diversity of World Views and World Knowledge in the Classroom (Rozmanitosť pohľadov na svet a znalosti sveta v triede)
EDC core competences for teachers (Základné kompetencie výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu pre učiteľov)
Education for the prevention of crimes against humanity (Vzdelávanie k prevencii zločinov proti ľudskosti)
Media literacy development and human rights education (Rozvoj mediálnej gramotnosti a výchova a vzdelávanie v oblasti ľudských práv)
History teaching and multiperspectivity (Vyučovanie dejepisu a multiperspektivita)
Education for linguistic and cultural diversity (Výchova a vzdelávanie k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti)
Intercultural education (Interkultúrne vzdelávanie)
Education for democratic citizenship and human rights (Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu a ľudským právam)

  • On-line komunita odborníkov v oblasti vzdelávania (Community of Practice) je k dispozícii ako samoorganizovaná komunita na zdieľanie príkladov z praxe a je podporovaná medzinárodnou mimovládnou organizáciou Learn to Change – Change to Learn.

 

Národná koordinátorka programu Pestalozzi pre SR:
doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.
anna.butasova@statpedu.sk

Informácie o programe Pestalozzi:
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.