Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Podpora multilingválnych tried IV.

                   

     Supporting Multilingual Classrooms

NÁZOV                 
Podpora multilingválnych tried 2023

GRANTOVÁ SCHÉMA
Iniciatíva je realizovaná v rámci dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy a Európskou komisiou.
www.ecml.at/ec-cooperation

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML)
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Slovenská republika
Národný pedagogický inštitút, Česká republika

VŠEOBECNÝ CIEĽ
Podporiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi.

ŠPECIFICKÉ CIELE
Posilniť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti hodnotenia a hodnotenia jazykových kompetencií žiakov.
Poskytnúť učiteľom nástroje na jazykové hodnotenie a hodnotenie žiakov.
Zlepšiť kvalitu výučby jazykov a podporiť rozvoj plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov v multilingválnych triedach vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov.
Poskytnúť platformu pre medzinárodne sieťovanie a výmenu skúseností
Podporiť disemináciu a implementáciu zdrojov ECML v oblasti jazykového vzdelávania.

ANOTÁCIA
Podpora multilingválnych tried je spoločná iniciatíva Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy a Európskej komisie s cieľom poskytnúť členským štátom ECML podporu pri zabezpečovaní prístupu ku kvalitného vzdelávaniu detí cudzincov, pričom jazykové kompetencie sú vnímané ako kľúčové prierezové kompetencie v rámci vzdelávania, zamestnateľnosti a sociálnej kohézie. Začlenenie detí cudzincov odráža potrebu podpory základných a stredných škôl v ich úsilí úspešne zvládnuť proces začleňovania tejto cieľovej skupiny do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach. Školy zohrávajú v tomto procese kľúčovú úlohu nielen v kontexte školského prostredia, ale aj v kontexte začlenenia sa do miestnej komunity a spoločnosti.

Od apríla 2023 do decembra 2023  je Podpora multilingválnych tried organizovaná v spolupráci ECML a relevantnej inštitúcie vo vybraných krajinách: Belgicko, Estónsko, Írsko, Litva, Montenegro, Portugalsko, Srbsko, Slovenská republika a Česká republika, Švédsko. Aktivita v Slovenskej republike je realizovaná formou workshopu spoločne pre Slovenskú republiku a Českú republiku a to s tematickým zameraním na vzdelávanie detí cudzincov a ich inklúziu do výchovno-vzdelávacieho systému. Je určená pre absolventov workshopu Podpora multilingválnych tried, ktoré boli realizované ECML v Slovenskej a Českej republike do roku 2022, t. j. pre učiteľov jazykov a odborných pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním učiteľov a/alebo predmetnou témou. Aktivita poskytuje priestor pre medzinárodné sieťovanie, nakoľko je realizovaná ako prvá spoločná medzinárodná iniciatíva dvoch krajín v gescii Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy v rámci dohody o spolupráce medzi ECML a Európskej komisie.

PRÍPRAVNÁ FÁZA
Učitelia a odborní pracovníci zaoberajúci sa problematikou vzdelávania detí-cudzincov a ich jazykovou podporou, ktorí absolvovali jeden z workshopov Podpora multilingválnych tried v Slovenskej a Českej republike do roku 2022, mali možnosť prihlásiť sa na špeciálny modul pokračovania workshopu do 24. apríla 2023. Každý účastník pred workshopom pripravil v súvislosti so svojím pracovným kontextom príklad praxe zameraný na podporu multilingválnych tried. 
Informačný leták o workshope Podpora multilingválnych tried

REALIZAČNÁ FÁZA
Workshop vedený expertmi Rady Európy sa uskutočnil prezenčnou formou 20. – 21. júna 2023 v Tatranskej Lomnici. Workshopu sa zúčastnilo 19 absolventov iniciatívy Podpora multilingválnych tried. Účastníci po absolvovaní workshopu získali certifikát ECML. 
Program workshopu Podpora multilingválnych tried
Tlačová správa a fotodokumentácia z workshopu


VYBRANÉ ZDROJE ECML PRE PODPORU MULTILINGVÁLNYCH TRIED:
Európske portfólio pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Výučba vyučovacieho jazyka školy v kontexte diverzity
Zdroje pre žiakov, rodičov a učiteľov
Podpora jazykovej integrácie utečencov z Ukrajiny
Inšpiratívne jazykové vzdelávanie v ranom detstve
Kvalitné vzdelávanie v rómskom jazyku v Európe
Rozvoj jazykového povedomia vo vyučovacích predmetoch
Princípy prístupu plurigramotnosti
Jazykové kompetencie pre úspešné učenie sa predmetov. Deskriptory prepojené so SERR pre matematiku a dejepis/občiansku náuku
Učebné prostredie, v ktorom moderné jazyky prekvitajú
Plán pre školy na podporu vyučovacieho jazyka/vyučovacích jazykov školy
Referenčný rámec pre pluralistické prístupy k jazykom a kultúram

Koordinácia iniciatívy Podpora multilingválnych tried:
PhDr. Denisa Ďuranová, členka Správnej rady ECML za SR
denisa.duranova@nivam.sk

PhDr. Jitka Maříková Tůmová, národná nominačná autorita pri ECML za ČR
jitka.marikova@npi.cz

Expertné zabezpečenie workshopu (experti Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy):
prof. Terry Lamb, PhD., profesor, University of Westminster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Catherine Carré-Karlinger, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Rakúsko

          

Initiative carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning
cooperation agreement between the European Centre for Modern Languages and the European Commission.