Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Akadémia Demokratické školské prostredie pre všetkých

(školský rok 2017/2018)

Click for brief information in English

NÁZOV:
Akadémia Demokratické školské prostredie pre všetkých

PARTNERSKÁ ORGANIZÁCIA:
Európske Wergeland Centrum – organizácia Rady Európy

CIELE:

  • Zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl s cieľom podporiť princípy demokratickej školy.
  • Poskytnúť platformu na výmenu osvedčenej praxe a skúseností v oblasti rozvoja demokratických kompetencií žiakov.
  • Podporiť účastníkov pri rozvíjaní školských projektov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, ktoré sú orientované na utváranie demokratického a inkluzívneho školského prostredia pre všetkých žiakov.
  • Podporiť dialóg a spoluprácu medzi rôznymi účastníkmi v sektore vzdelávania v zúčastnených krajinách.
  • Sprostredkovať šírenie a využívanie materiálov Rady Európy a Charty Rady Európy pre vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu.
  • Rozšíriť sieť multiplikátorov v sektore vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

 

ANOTÁCIA:
Štátny pedagogický ústav je hlavným organizátorom akadémie s názvom Demokratické školské prostredie pre všetkých (ďalej i ako „Akadémia“), ktorá
je pripravovaná v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy. Akadémia je zameraná na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej republike a je určená pre základné školy a stredné školy v Slovenskej republike. Program vzdelávania je pripravený Európskym Wergeland Centrom podľa modulu letných škôl, ktorý vychádza z materiálov Rady Európy a je realizovaný medzinárodným tímom facilitátorov. Cieľom vzdelávania je príprava a následná implementácia školských projektov v spolupráci školských tímov s facilitátormi.

Prípravná fáza: január 2017 – október 2017
Základné a stredné školy sa na Akadémiu prihlasovali formou elektronických prihlášok zasielaných do 14. júla 2017 a potvrdenie o výbere školy im bolo doručené do 18. júla 2017.

Výzva na prihlasovanie škôl

Realizačná fáza: 18. – 21. október 2017
Akadémia sa uskutočnila 18. až 21. októbra 2017 v Bratislave a zúčastnili sa jej 4 školy. Vzdelávanie bolo zamerané na rozvoj demokratickej školskej klímy tak, aby bol podporený aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, na podporu škôl s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.

Zapojené školy sa zúčastnili Akadémie v zastúpení školského tímu v zložení z rôznych aktérov:

1. člen/ka tímu: vedenie školy (riaditeľ/ka , zástupca/zástupkyňa školy alebo predseda/predsedkyňa predmetovej komisie humanitných predmetov),
2. člen/ka tímu: učiteľ/ka (ľubovoľného vyučovacieho predmetu),
3. člen/ka tímu:

a) člen/ka mimovládnej organizácie aktívnej v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,
b) zástupca/kyňa rodičov žiakov školy,

c) zástupca/kyňa miestnej samosprávy,

d) učiteľ/ka ľubovoľného vyučovacieho predmetu.

Na Akadémii boli školským tímom predstavené príklady implementácie zážitkového učenia na hodinách, zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy. Medzinárodný tím facilitátorov vychádzal z individuálnych potrieb škôl a poskytol im metodickú podporu pri príprave akčných plánov priamo na seminári aj po jeho absolvovaní.

Tlačová správa o realizácii Akadémie

Implementačná fáza: november 2017 – marec 2018
Evalvačná fáza: apríl 2018 – jún 2018

Zapojené školské tímy na základe analýzy školského prostredia sfinalizovali akčný plán v súlade s potrebami školy, ktorý následne implementovali v praxi s cieľom zabezpečiť inkluzívne a demokratické prostredie (triedy, školy, komunity). Školám bola zabezpečená m
etodická podpora facilitátormi pri plánovaní a implementovaní projektových aktivít.

Zoznam škôl a školských projektov

Škola

Názov projektu

Cieľ

Základná škola

Chminianske Jakubovany

Učíme sa pre život

Podporiť u žiakov/žiačok občiansku uvedomelosť a zodpovednosť stať sa plnohodnotnými občanmi/občiankami; podporiť spoluprácu školy s rodičmi

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka

Palín

Ako znížiť narastajúci problém agresivity žiakov/žiačok

Vytvoriť pozitívnu klímu v triede a vzájomných vzťahov; zefektívniť spoluprácu škola – učiteľ/učiteľka – žiak/žiačka

Súkromná základná škola (Škola u Filipa)

Banská Bystrica

Podpora členov/členiek žiackej školskej rady

Podporiť pozitívnu školskú klímu a vzájomných vzťahov; zvýšiť transparentnosť rozhodovacích procesov a podporiť participáciu žiakov/žiačok na správe školy prostredníctvom žiackej školskej rady

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Sučany

Šťastní žiaci, úspešní absolventi, spokojní rodičia a učitelia

Podporiť tvorbu bezpečného školského prostredia pre všetkých; podporiť angažovanosť žiakov/žiačok na tvorbe pozitívneho školského prostredia a zvýšiť ich kompetencie pre demokratickú kultúru

 

Prehľad vybraných zdrojov Rady Európy k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu na praktické využitie učiteľmi/učiteľkami vo výchovno-vzdelávacom procese

Informačné materiály o Regionálnej akadémii:

Informačný leták – Akadémia 2017/2018
Program – Akadémia 2017/2018

Regionálna akadémia bola realizovaná s podporou odboru celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Koordinátorka aktivity:
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk