Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019-2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 28.4.2020 usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Jeho súčasťou je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom "Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách".

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú hlavné vzdelávacie oblasti a komplementárne vzdelávacie oblasti. Medzi hlavné vzdelávacie oblasti patrí VO Jazyk a komunikácia, VO Matematika a práca s informáciami, VO Človek a spoločnosť a VO Človek a príroda. Medzi komplementárne vzdelávacie oblasti patrí VO Človek a hodnoty, VO Človek a svet práce, VO Umenie a kultúra a VO Zdravie a pohyb. Všetky vzdelávacie oblasti sú vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy. ŠPÚ vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si zo strany pedagogických zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, odporúča prioritne sa zamerať na zvládnutie vymedzeného základného učiva v hlavných vzdelávacích oblastiach.

Usmernenie MŠVVŠ SR k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Prílohy:

Obsah vzdelávania 

Organizácia vzdelávacích aktivít

Týždenná záťaž žiakov v tabuľke


Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách vypracovaný ŠPÚ​
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Jazyk a komunikácia - slovenský jazyk a literatúra, ďalšie vyučovacie jazyky, slovenský jazyk a slovenská literatúra a jazyky národnostných menšín
Jazyk a komunikácia - cudzie jazyky
Matematika a práca s informáciami