Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Dištančné vzdelávanie pre žiakov z vylúčených rómskych lokalít

ŠPÚ v spolupráci s pedagógmi vypracoval Zápisníky na každý deň pre žiakov ZŠ, ktoré majú pomôcť učiteľom, školám, ale aj rodičom pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít v období prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID 19.

Zápisníky majú charakter pracovných zošitov a sú vypracované samostatne pre prvý stupeň a pre druhý stupeň, nie pre jednotlivé ročníky. 

Zápisníky na každý deň sú určené pre žiakov z vylúčených rómskych lokalít, ktorí sa vzdelávajú v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským. 

Výber úloh v pracovných zošitoch sa riadi Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. 4. 2020. Nachádzajú sa v ňom obsahovo integrované témy zo vzdelávacích oblastí inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné  vzdelávanie.

Pracovné zošity pre 1.stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským


Metodická informácia k pracovnému zošitu pre žiakov prvého stupňa ZŠ

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - Príroda a fauna

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - Matematika, Jazyk a komunikácia

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - Enviromentálna výchova, Človek a hodnoty

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským – Človek a svet práce, Rómovia a svet

Pracovné zošity pre 1.stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Príroda: Fauna   

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra  

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Matematika, Jazyk a komunikácia       

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Environmentálna výchova, Človek a hodnoty

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Rómovia a svet, Človek a svet práce

 

Pracovné zošity pre 2.stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským         

Pracovný zošit pre druhý stupeň ZŠ - Príroda - Fauna

Pracovný zošit pre druhý stupeň ZŠ - Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra 

Pracovný zošit pre druhý stupeň ZŠ - Matematika, Jazyk a komunikácia                                                                                              

Pracovný zošit pre druhý stupeň ZŠ - Človek a príroda, Človek a hodnoty 

Pracovný zošit pre druhý stupeň ZŠ - Človek a svet práce, Rómovia a svet