Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.10.2017

Školenie učiteľov k pedagogickému prístupu CLIL

V Štátnom pedagogickom ústave sa posledný septembrový týždeň zišlo 25 učiteľov z Bratislavy a okolia na dvojdňovom školení k pedagogickému prístupu CLIL, organizovaného vrámci projektu Experimentovanie po nemecky. Učitelia si odskúšali pokusy a naučili sa, ako pracovať so žiakmi v základnej škole tak, aby hravou formou prepojili vedu s učením sa nemeckého jazyka.

Okrem teoretickej časti prípravy na výučbu nemeckého jazyka prostredníctvom pedagogického prístupu CLIL si učitelia mohli prakticky odskúšať viaceré experimenty. Učili sa tiež, ako pracovať so slovnou zásobou, plagátom, preukazom pre mladých vedcov , ako pripravovať jazykovú podporu pre žiakov, ale tiež ako pripraviť, realizovať a vyhodnotiť experiment.Ďalšie školenia v rámci projektu Experimentovanie po nemecky  sa budú konať v Žiline a Košiciach.

„V rámci experimentálneho overovania, ktoré bude prebiehať v 82 základných školách na Slovensku, plánuje ŠPÚ overiť aj to, či zážitkové učenie motivuje žiakov učiť sa nemecký jazyk,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Štátny pedagogický ústav overuje pedagogický prístup CLIL na Slovensku už ôsmy rok. Na prvom stupni bolo experimentálne overovanie ukončené s veľmi dobrými výsledkami. Overovanie na druhom stupni prebieha ešte v 14 základných školách na Slovensku. Obidva projekty schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci overovania ŠPÚ zabezpečoval aj vzdelávanie učiteľov v rámci akreditovaných programov.

Charakteristika pedagogického prístupu Integrovaného vyučovania predmetu a cudzieho jazyka (CLIL) Pedagogický prístup CLIL (Content Language Integrate Learning) je forma bilingválneho vyučovania, ktorá umožňuje učiť vecný obsah z rôznych odborných oblastí pomocou cudzieho jazyka. Cudzí jazyk pritom nie je predmetom vyučovania, ale komunikačným prostriedkom, ktorý sa používa ako médium. Žiaci opakujú, rozširujú a upevňujú to, čo už majú naučené a učia sa tak všeobecný jazyk ale aj odborný jazyk. Témy experimentov sú rôzne. Napríklad, ako pôsobia na seba rôzne póly magnetov (odborný jazyk), pričom učiteľ zároveň komunikuje so žiakmi, vysvetľuje, dáva pokyny, príkazy a podobne (všeobecný jazyk). Žiaci sa tak učia cudzí jazyk v reálnych situáciách, vidia jeho praktické využitie a postupnými krokmi sa pripravujú na uplatnenie sa na pracovnom trhu po skončení školy.