Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


10.10.2017

V Banskej Bystrici sa skončil 33.ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie s účasťou ŠPÚ

V Banskej Bystrici sa dnes skončila medzinárodná vedecko-odborná konferencia Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Už po tridsiaty tretí raz na tejto platforme účastníci prezentovali výsledky práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov, zaoberajúcich sa didaktickými a odbornými otázkami výučby technických odborných predmetov v základných, stredných a vysokých školách. Konferencia bola súčasne ukážkou pregraduálnej prípravy učiteľov predmetu Technika na učiteľských fakultách. Okrem Katedry techniky a technológií Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Prešovskej univerzity v Prešove sa na jej príprave a realizácii podieľal aj Štátny pedagogický ústav.

„Prednášky, ktoré boli zamerané na uplatňovanie nového obsahu učiva Vzdelávacieho štandardu v predmetoch technického zamerania v základných školách vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a na uplatňovanie vhodných modelov a stratégií, riešili dôležitú úlohu výchovno-vzdelávacieho procesu, a síce rozvíjanie kľúčových zručností žiakov prostredníctvom technického vzdelávania v základnej škole,“uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Počas konferencie boli prezentované nielen najnovšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti účastníkov konferencie, ale i riešenia rôznych didaktických a odborných problémov so zameraním na technické vzdelávanie na jednotlivých typoch škôl na Slovensku i v zahraničí.

Súčasťou konferencie boli  aj dva workshopy, prioritne určené učiteľom vyučujúcich predmet Technika v 5.-9.ročníku základnej školy.

„Prvý workshop bol zameraný na rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov, podporený metakognitívnou stratégiou. Výstupom workshopu je vlastný návrh pracovného listu, ktorý je možné uplatniť v praxi v zmysle nového obsahu Vzdelávacieho štandardu predmetu Technika, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti žiakov. Druhý workshop sa zaoberal tvorivým využívaním a prácou s tradičnými materiálmi v predmete Technika. Cieľom bolo zdôrazniť vlastnosti kovových a nekovových materiálov a ich tvorivé využitie vo výučbe prostredníctvom vhodne navrhnutých pracovných námetov a následnej tvorbe navrhnutých výrobkov,“ doplnil Ľ.Hajduk.

Osobitným bodom programu v Banskej Bystrici bolo zasadnutie Pracovnej komisie Človek a svet práce k problematike vyučovania v učebnom predmete pracovné vyučovanie v primárnom vzdelávaní a učebnom predmete a technika v nižšom strednom vzdelávaní základnej školy. Najdôležitejším bodom zasadnutia boli návrhy na úpravy v ŠVP a VŠ za účelom zefektívnenia technického vzdelávania v základnej škole.