Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

20. apríl 2020

Vyhlásenie 4. ročníka súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

15. apríl 2020

Akčný plán zlepšovania modelu CAF v ŠPÚ

Členovia CAF tímu vypracovali Akčný plán zlepšovania modelu CAF v ŠPÚ na základe zistených slabších stránok fungovania inštitúcie vo vzťahu k zamestnancom, spoločenskej zodpovednosti, funkčnosti administratívnej štruktúry a strategickosti cieľov. K spolupráci a komunikácii o tvorbe Akčného plánu zlepšovania (APZ) boli vyzvaní všetci zamestnanci, podobne ako aj k pripomienkovaniu návrhu APZ pri predstavení návrhu APZ.

Čítať celý článok

 

02. apríl 2020

Upozornenie: Semináre pre učiteľov ruského jazyka v základných školách sú zrušené

Seminár učiteľov ruského jazyka v základných školách o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1. stupni základnej školy, ktorý sa mal konať v súvislosti so zavedením Dodatku č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“,  upravujúcim rámcový učebný plán pre ZŠ s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní, je v súvislosti so šírením koronavírusu zrušený.

Čítať celý článok

 

29. marec 2020

Informácia o prístupe k metodickej príručke pre žiakov s mentálnym postihnutím

Dovoľujeme si vás informovať, že na požiadanie vám pošleme metodickú príručku Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorá obsahuje aj pracovné listy na matematiku a rozvíjanie grafomotorických zručností žiaka.
Kontaktná mailová adresa: silvia.senanova@statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav

Čítať celý článok

 

23. marec 2020

PORADENSKÝ SERVIS A ODPORÚČANIA PRE ŠKOLY V SÚVISLOSTI S PRERUŠENÍM VYUČOVANIA v MŠ, ZŠ a SŠ

ŠPÚ v dôsledku zabezpečenia kontinuity v plnení štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v materských, základných a stredných školách, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19

Čítať celý článok

 

23. marec 2020

Informácia k súťažiam Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a v zmysle 4. bodu 3. usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9. marca 2020 sa rušia a zakazujú s okamžitou platnosťou „okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach“.

Čítať celý článok

 

22. marec 2020

Poradenský servis a odporúčania pre školy v súvislosti s prerušením vyučovania v MŠ, ZŠ a SŠ

ŠPÚ v dôsledku zabezpečenia kontinuity v plnení štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výuky v materských, základných a stredných školách, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19

Čítať celý článok

 

22. marec 2020

Informácia k príprave 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a vydaním 3. Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9.3.2020, ktoré ruší a zakazuje v bode 4 okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach, Vás chceme informovať, že slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko, ktoré sa malo konať 21. mája 2020 v Nových Zámkoch, sa odkladá na neurčito.
O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Čítať celý článok

 

12. marec 2020

Opatrenie riaditeľa ŠPÚ k rastúcemu riziku šírenia koronavírusu COVIS-19

Riaditeľ ŠPÚ prísne zakazuje od 12. marca 2020 do odvolania návštevy v budove Štátneho pedagogického ústavu.

Čítať celý článok

 

10. marec 2020

MŠVVŠ SR vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.
Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy. Viď link nižšie.

Čítať celý článok

 

09. marec 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo druhé usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

Čítať celý článok

 

03. marec 2020

Zasadala Predmetová komisia pre náboženskú výchovu/náboženstvo pri Štátnom pedagogickom ústave  

V úvode zasadania tajomníčka Predmetovej komisie pre náboženskú výchovu/náboženstvo pri Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) Katarína Zemanová odovzdala  členom Predmetovej komisie menovacie dekréty.  Informovala tiež o realizácii dvoch okrúhlych stolov k úlohe ŠPÚ s názvom Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie (ďalej len Systémový model), ktorého hlavným cieľom je upraviť kurikulárne dokumenty s komplexným vymedzením koncepcie, cieľov, obsahu a rozsahu vzdelávania v intenciách aktuálnych spoločenských potrieb.

Čítať celý článok

 

28. február 2020

ŠPÚ pokračuje v tretej fáze implementácie modelu CAF- procese zlepšovania

ŠPÚ začal realizáciu tretej fázy implementácie modelu CAF - proces zlepšovania školením školenia k tvorbe Akčného plánu zlepšovania v súlade s pravidlami a podmienkami implementovania modelu CAF. Realizáciu národného projektu CAF v ŠPÚ ukončí externá spätná väzba ako štvrtá a záverečná fáza celého procesu. Tá potrvá tri mesiace. Implementácia modelu CAF, ktorá prebieha v ŠPÚ od mája 2019, bude ukončená do konca júna 2020.

Čítať celý článok

 

27. február 2020

ŠPÚ predloží návrh študijného odboru gymnázia so zameraním na informatiku ministerstvu školstva

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné rokovanie riaditeľa Ľ. Hajduka a ďalších odborníkov ŠPÚ s predsedami šiestich ústredných predmetových komisií k návrhu študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku. Predsedovia predmetových komisií, ktoré sú poradným orgánom riaditeľa ŠPÚ, sa k návrhu nového študijného odboru vyjadrovali po jeho pilotnom overovaní v 23 gymnáziách z rôznych častí Slovenska.

Čítať celý článok

 

25. február 2020

V ŠPÚ sa konala konferencia k ozdraveniu slovenskej populácie s výzvou pre cirkev, cirkevné školy a ľudí dobrej vôle

V Štátnom pedagogickom ústave, za účasti tajomníka KBS pre katechizáciu a školstvo Dariusza Žuk-Olszewskeho, sa konala odborná konferencia s podtitulom „výzva pre cirkev, cirkevné školy a ľudí dobrej vôle“. Jej zámerom bola prezentácia spoločného projektu zameraného na ozdravenie slovenskej populácie, ktorý vznikol z iniciatívy Slovenského orla a zhodnotenie jeho doterajšej realizácie v spolupráci s MŠVVŠ SR a viacerými cirkevnými školami a cirkevnými inštitúciami.

Čítať celý článok