Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.02.2020

ŠPÚ pokračuje v tretej fáze implementácie modelu CAF- procese zlepšovania

ŠPÚ začal realizáciu tretej fázy implementácie modelu CAF - proces zlepšovania školením školenia k tvorbe Akčného plánu zlepšovania v súlade s pravidlami a podmienkami implementovania modelu CAF. Realizáciu národného projektu CAF v ŠPÚ ukončí externá spätná väzba ako štvrtá a záverečná fáza celého procesu. Tá potrvá tri mesiace. Implementácia modelu CAF, ktorá prebieha v ŠPÚ od mája 2019, bude ukončená do konca júna 2020.

Ako nástroj komplexného manažérstva kvality sa model CAF hlási k základným princípom výnimočnosti - orientácii na výsledky, zameraniu na občana/zákazníka, vodcovstvu a stálosti cieľov, manažérstvu podľa procesov a faktov, zapojeniu sa zamestnancov, trvalému zlepšovaniu a inovácii, vzájomne výhodným  a prospešným partnerstvám a spoločenskej zodpovednosti. Zameranie sa na tieto princípy je ďalším dôležitým aspektom Externej spätnej väzby modelu CAF. Táto spätná väzba sa týka nielen procesu samohodnotenia, ale tiež ďalšej cesty, ktorú si organizácia zvolí, aby dosiahla dlhodobú výnimočnosť a je založená na princípoch výnimočnosti.

Prvým cieľom Externej spätnej väzby modelu CAF je podporiť kvalitu implementácie modelu CAF a jeho dopadu na organizáciu a tiež zistiť, či organizácia zavádza hodnoty TQM ako výsledok implementácie modelu CAF. Tretím cieľom je podpora a oživenie entuziazmu pre trvalé zlepšovanie v organizácii. Štvrtým cieľom je propagovanie hodnotenia kolegami a bench learning, piatym ocenenie organizácií, ktoré začali svoju cestu trvalého zlepšovania, aby dosiahli výnimočnosť efektívnym spôsobom bez posudzovania toho, akú úroveň výnimočnosti dosiahli. No a šiestym cieľom je podpora zapájania používateľov modelu CAF do úrovní výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM ® Levels of Excellence).

Samohodnotenie a zlepšovanie so Spoločným systémom hodnotenia kvality Model CAF poskytuje systém samohodnotenia, ktorý je koncepčne podobný hlavným modelom komplexného manažérstva kvality (TQM). Model CAF bol však osobitne vytvorený pre organizácie verejnej správy. Jeho cieľom je byť katalyzátorom celkového procesu zlepšovania v rámci organizácie.