Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.03.2020

Zasadala Predmetová komisia pre náboženskú výchovu/náboženstvo pri Štátnom pedagogickom ústave  

V úvode zasadania tajomníčka Predmetovej komisie pre náboženskú výchovu/náboženstvo pri Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) Katarína Zemanová odovzdala  členom Predmetovej komisie menovacie dekréty.  Informovala tiež o realizácii dvoch okrúhlych stolov k úlohe ŠPÚ s názvom Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie (ďalej len Systémový model), ktorého hlavným cieľom je upraviť kurikulárne dokumenty s komplexným vymedzením koncepcie, cieľov, obsahu a rozsahu vzdelávania v intenciách aktuálnych spoločenských potrieb.

Členovia Predmetovej komisie sa zhodli na tom, že je potrebné pripraviť vzdelávacie štandardy z predmetu náboženská výchova pre (stredné odborné školy) učebné odbory – nižšie stredné vzdelávanie (2-ročné) – NSOV a  vzdelávacie štandardy z predmetu náboženská výchova pre učebné odbory – stredné odborné vzdelávanie (3-ročné, 4-ročné) – SOV.

Ďalšou témou, o ktorej rokovali členovia Predmetovej komisie, bolo vytvorenie spoločného metodicko-didaktického materiálu pre učiteľov náboženstva všetkých konfesií. Predseda Predmetovej komisie Tibor Reimer informoval o príprave projektu v rámci grantového systému Ministerstva, školstva, vedy, výskum a športu SR, tzv. KEGA projekt. Plánovaný projekt je zameraný na podporu výučby náboženskej výchovy/náboženstva prostredníctvom metodických materiálov pre učiteľov. Metodické materiály by mali byť hlavným výstupom projektu KEGA a pripravovali by sa vo vzájomnej spolupráci jednotlivých cirkví.

Hlavným garantom projektu by mala byť Rímskokatolícka cyrilometodská  bohoslovecká fakulta UK, Katedra katechetiky a pedagogiky, Štátny pedagogický ústav a ostatní zástupcovia Predmetovej komisie by boli spoluriešitelia.  Pre podávateľov projektov KEGA – zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021, je stanovený termín 28. apríl 2020.

Členovia Predmetovej komisie sa budú môcť k navrhovanému zámeru vyjadriť, prípadne ho pripomienkovať.    

Predseda  Predmetovej komisie tiež predstavil nové kurikulum školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti s názvom Inovačný a vzdelávací projekt školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti na Slovensku. Pracovná skupina vytvorila základný kompetenčný model kurikula, ktorý sa zameriava na rozvoj osobnosti žiaka, jeho kompetencií a schopností. Model bude najskôr overený a následne predložený na schválenie.  

V rámci diskusie sa členovia Predmetovej komisie venovali najmä významu vyučovacieho predmetu náboženská výchova v štátnych vzdelávacích programoch a rámcových učebných plánoch. Zhodli sa na tom, že vyučovací predmet je potrebné ponechať tak, ako je to v súčasných platných kurikulárnych dokumentoch.