Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


15.04.2020

Akčný plán zlepšovania modelu CAF v ŠPÚ

Členovia CAF tímu vypracovali Akčný plán zlepšovania modelu CAF v ŠPÚ na základe zistených slabších stránok fungovania inštitúcie vo vzťahu k zamestnancom, spoločenskej zodpovednosti, funkčnosti administratívnej štruktúry a strategickosti cieľov. K spolupráci a komunikácii o tvorbe Akčného plánu zlepšovania (APZ) boli vyzvaní všetci zamestnanci, podobne ako aj k pripomienkovaniu návrhu APZ pri predstavení návrhu APZ.

Spracovanie Etického kódexu zamestnanca organizácie, zadefinovanie strategických cieľov organizácie a ich previazanie na Plán hlavných úloh (PHÚ) a operatívne úlohy, zmena štruktúry Výročnej správy v súlade s PHÚ, vypracovanie Smernice o tvorbe interných riadiacich aktov, vytvorenie komplexnej stratégie riadenia ľudských zdrojov v organizácii a formálne podchytenie dokumentov, zrevidovanie, aktualizovanie a sprehľadnenie dokumentov a tlačív na intranete, vypracovanie koncepcie spoločenskej zodpovednosti, systematické podchytenia iniciovania zmien zo strany zamestnancov vo forme námetov (proces trvalého zlepšenia), vrátane využívania napr. schránky nápadov, Black Box, FAQ a ďalších komunikačných kanálov,vytvorenie Mapy partnerov - to je 9 úloh, ktoré stanovili zamestnanci ŠPÚ v rámci zlepšenia fungovania ich organizácie. 

Plnenie Akčného plánu zlepšovania v ŠPÚ je naplánované do konca júna 2021.

Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality. Preferuje sa v ňom princíp výnimočnosti organizácií v orientácii na výsledky, zameraní na občana/zákazníka, vodcovstve a stálosti cieľov, manažérstve podľa procesov a faktov, zapojení sa zamestnancov, trvalom zlepšovaní a inovácii, vzájomne výhodných  a prospešných partnerstvách a spoločenskej zodpovednosti. Zameranie sa na tieto princípy je ďalším dôležitým aspektom Externej spätnej väzby modelu CAF. Táto spätná väzba sa týka nielen procesu samohodnotenia, ale tiež ďalšej cesty, ktorú si organizácia zvolí, aby dosiahla dlhodobú výnimočnosť a je založená na princípoch výnimočnosti.