Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.10.2018

12. Európsky deň rodičov a škôl

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej zorganizovala Slovenská rada rodičovských združení v spolupráci s ŠPÚ, Európskou asociáciou rodičov v Bruseli, vydavateľstvom Perfekt a spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou dvanásty Európsky deň rodičov a škôl (EDRaŠ).

Aktuálna séria podujatí v Brezne, Beňuši a Brusne je vedená v intenciách Memoranda o spolupráci, ktorú medzi sebou dohodli Štátny pedagogický ústav a Slovenská rada rodičovských združení. Medzi ich spoločné ciele patrí zvyšovanie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu kooperáciou rodiny, školy a školských zariadení. V týchto dňoch sa opätovne vyzdvihuje  hlas rodičov aj potreba uvedomovania si ich vlastnej zodpovednosti v procese výchovy a vzdelávania svojich detí,  v nadväznosti na financovanie školstva. Odbornými informáciami aktéri pomáhajú školám pri uchádzaní sa o európske finančné zdroje  aj  zviditeľňujú Európsku  asociáciu rodičov.

Nosným bodom programu bola prezentácia knihy pani Márie Vrkoslavovej – Ševčíkovej  „Pes Gordon a jeho priatelia“ autorským čítaním.

"Čítanie textov rôzneho žánru nahlas vedie k rozvoju čitateľskej gramotnosti, bez ktorej je veľmi náročné dosahovať ďalšie kompetencie. Prispieva to súčasne k vytváraniu kritického myslenia a tvorivosti čitateľa a napomáha budovaniu dobrých vzťahov a vzájomnému porozumeniu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi. Knihy majú nezastupiteľné miesto nielen vo  vyučovacom procese, ale sú súčasťou nášho každodenného života," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Prezentované aktivity pomáhajú rozvíjať interakciu pedagógov v rámci Európy, spoznávať vzdelávacie systémy a metodiku práce, vedú k podpore tvorivej sebarealizácie pedagógov, žiakov, rodičov aj autorov detských kníh. V neposlednom rade predstavovanie našich úspešných autorov prehlbuje národnú hrdosť, podobne ako miesta konania EDRaŠ zviditeľňujú príslušný kraj s jeho krásami a históriou a budujú mosty medzi národmi Európy.