Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.09.2018

ŠPÚ už má harmonogram realizácie pilotného projektu Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu v základných a stredných školách

Štátny pedagogický ústav už má vypracovaný harmonogram tréningov komunikačných, prezentačných a mediálnych zručností v základných a stredných školách, ktoré sa budú realizovať v rámci pilotného projektu Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu v základných a stredných školách v školskom roku 2018/2019. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ ho spoločne vypracovali zástupcovia ŠPÚ, lektori a riaditelia 9 vybraných základných a stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska.

„Do spolupráce na projekte, ktorý  bude od októbra prebiehať formou tréningov učiteľov, sa prihlásila tridsiatka základných a stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Odborná komisia vybrala deväť z prihlásených škôl zo všetkých krajov Slovenska, s ktorými sme sa dohodli na termínoch, podmienkach a materiálno-technickom vybavení, potrebnom pre efektívny a kvalitný priebeh tréningových blokov, ktoré sú zamerané na podporu komunikačných, prezentačných a mediálnych zručností učiteľov. Učitelia, ktorí sa tréningov zúčastnia, dostanú od Štátneho pedagogického ústavu certifikát o úspešnom absolvovaní tohto vzdelávacieho projektu,“  uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Pilotný projekt k zavedeniu komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému bude zameraný na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, ako aj na komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií.

Projekt komunikačnej výchovy na všetkých stupňoch vzdelávania vznikal pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu. Pracovala na ňom odborná prípravná skupina. Projekt výučby komunikácie sleduje viaceré základné ciele. V prvom rade rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov.  Posilnenie týchto kompetencií učiteľov aj žiakov má v konečnom dôsledku viesť k zvýšeniu šance pre mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce, keď sa naučia správne a efektívne komunikovať.