Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


10.10.2018

ŠPÚ pozýva učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl na Okrúhly stôl na regionálnej úrovni

Štátny pedagogický ústav organizuje v rámci diseminačných aktivít Rady Európy pod názvom „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru“ okrúhly stôl na regionálnej úrovni. Cieľom okrúhleho stola na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou zástupcu Európskeho Wergeland Centra z Nórska, ktorý sa bude konať 23.októbra, je podpora implementácie Referenčného rámca na úrovni školy, zdieľanie príkladov dobrej praxe školy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, ako aj identifikácia možnosti implementácie Referenčného rámca na úrovni školy.

Účastníci okrúhleho stola na regionálnej úrovni budú diskutovať o súčasných výzvach a príležitostiach v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, zdieľať príklady dobrej praxe, identifikujú možnosti implementácie Referenčného rámca a navrhnú odporúčania v predmetnej oblasti na úrovni školy/triedy.

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na okrúhly stôl, ktorý sa uskutoční dňa 23. 10. 2018 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu.

Vašu účasť prosíme potvrdiť emailom najneskôr do 12.10. 2018 (vrátane) na email: silvia.senanova@statpedu.sk.

Rámcový program:

• 09:30 – 09:40
Otvorenie – prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

• 09:40 – 10:00  
Predstavenie diseminačných aktivít Rady Európy
PhDr. Denisa Ďuranová, PhDr. Jozef Facuna, PhD.

• 10:00 – 11:00
Príklady implementácie Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú  kultúru
Caroline Gebara, Európske Wergeland Centrum

• 11:00 – 11:45
Prestávka na kávu

• 11:45 – 14:00
Implementácia kompetencií pre demokratickú kultúru v školskom prostredí
Mgr. Zuzana Lichá

• 14:00 – 14:30
Záver – vyhodnotenie a odporúčania

• 14:30 – 15:00
Prestávka na kávu

Cestovné náhrady  (ubytovanie na 1 noc z 22.10. na 23.10. 2018, cestovné náklady – autobus alebo vlak 2. triedy, občerstvenie) hradí Štátny pedagogický ústav na základe Dohody o grante s Radou Európy. 

Okrúhly stôl na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v Bratislave v rámci projektu šírenia činnosti Rady Európy s názvom „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru“ je financovaný Radou Európy na základe podpísanej Dohody o grante medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.