Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.03.2017

Pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ vypisuje súťaž pre učiteľov

Štátny pedagogický ústav pri príležitosti 70. výročia svojho založenia vypisuje súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Predmetom súťaže je tvorba metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne učenie, projektové učenie, problémové učenie, príbehy a podobne.

„Cieľom súťaže Zážitkové učenie žiakov alebo Ako vzdelávať generácie Y, Z, alfa, je zapojiť prostredníctvom zážitkového učenia čo najširší okruh učiteľov do aktivít, ktoré súvisia s inováciou Štátneho vzdelávacieho programu, inšpirovať sa navzájom najlepšími skúsenosťami, opísanými v prácach, ktoré budú zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ a zároveň sústrediť pozornosť učiteľov na nové trendy vo vzdelávaní,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Práce autorov budú odborne posúdené dvoma recenzentmi. Po odbornom posúdení vyhodnotí stanovená komisia najlepšie práce a navrhne ocenenia. Všetky pozitívne hodnotené práce budú so súhlasom autora zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ a dostupné širokej učiteľskej verejnosti. Ocenenia za najlepšie práce si učitelia preberú na slávnostnej konferencii pri príležitosti 70. výročia založenia ŠPÚ 14. júna tohto roka.

Výzva súťaž 70.výročie ŠPÚ

Prihláška súťaž 70.výročie ŠPÚ