Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.06.2018

V ŠPÚ prezentovali metodiku Integrované digitálne technológie

V Štátnom pedagogickom ústave, za účasti štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR Oľgy Nachtmannovej a riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, prezentovali metodiku „Integrované digitálne technológie“ za prítomnosti autora Rudolfa Hozáka. Na modelovej vyučovacej hodine fyziky sa študenti z Gymnázia Metodova v Bratislave učili o histórii vývoja automobilov najskôr prostredníctvom prezentácie videofilmu a písomnej verzie učiva. Potom pokračovali diskusiou o zásadných otázkach z danej problematiky s usmerňujúcou aktívnou účasťou učiteľa a praktickými cvičeniami.

Počas štyridsaťpäť minútovej hodiny stihli vyriešiť otázky z cvičenia a napísať aj test z daného učiva. Úlohou navyše bolo zhodnotenie prezentovanej metodiky vyučovacej hodiny v ankete.

Študenti si popri sledovaní prezentácie robili poznámky, tvorili otázky a mohli si aj podčiarkovať text potrebný pre verbálnu tvorbu otázky. Vopred pripravené otázky potom použili v diskusii so spolužiakmi, pričom na otázky a odpovede bol vymedzený čas, podobne, ako pri práci s praktickými cvičeniami a pri teste.

Pri používaní metodiky Integrované digitálne technológie je študent hodnotený v diskusii za vhodné, odborne formulované otázky aj odpovede, návrhy riešení, odhalenie spojitosti väzieb a vzťahov a poukázanie na morálne či etické hľadisko. Praktické cvičenie pomáha študentom zvládnuť pojmy a vzťahy, ktoré si zatiaľ nemali dôvod osvojiť. Cvičenie a test robili žiaci v písomnej podobe, ale projekt ráta aj s elektronickou formou cvičenia a testu s použitím tabletu alebo notebooku, čo hodnotenie zvládnutia tematickej úlohy jednoznačne urýchli.

„ŠPÚ podporuje alternatívne vyučovacie metódy, pokiaľ splnia požadované atribúty kvality. Podobne ako v iných podobných prípadoch sme sa zatiaľ dohodli na prvom kroku, ktorým je vypracovanie projektového zámeru s vypracovaným postupom na vytvorenie obsahu pre konkrétny predmet v základnej škole,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.