Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny

20. júl 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal v ŠPÚ splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Lászloa Bukovszkeho. Diskutovali spolu o potrebnej výmene informácií o súčasnom stave a perspektívach v oblasti menšinového školstva. Témou bola  pripravovaná koncepcia národnostného školstva, možnosti inovácie štátnych vzdelávacích programov, rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín. K ďalším témam diskusie patrili naliehavé otázky absencie učebníc pre tieto školy, ako aj otázky používania jazykov národnostných menšín v nadväznosti na vedenie pedagogickej dokumentácie v týchto školách. Obidve strany sa dohodli na úzkej spolupráci v oblasti menšinového školstva, ktoré je v agende oboch inštitúcií. 

 
Štátny pedagogický ústav získal medzinárodný projekt ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie

20. júl 2016

Štátny pedagogický ústav získal medzinárodný projekt ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav bude realizovať inovatívny medzinárodný projekt pod názvom Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v rámci programu Erasmus+, KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

Čítať celý článok

 
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

15. júl 2016

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 06. 07. 2016 schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10AO.

Čítať celý článok

 
Uvedenie publikácie prof. Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy

13. júl 2016

Uvedenie publikácie prof. Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vo štvrtok 30. júna uviedol do života novú knihu Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy. Prof. Jozef Leikert, PhD., básnik, spisovateľ a dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, v nej uverejnil niekoľko desiatok príhovorov, vystúpení, laudácií, prejavov, ktoré napísal pre rôzne príležitosti. V knihe sú prejavy z promócií, príhovory pri príležitosti prezentácií kníh, ako napríklad príhovor na prezentácii publikácie Piaty rok prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Prezidentskom paláci v Bratislave, príhovory na prezentáciách kníh  prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., vystúpenie na vernisáži fotografií Karola Kállaya, na prezentácii knihy Taký bol Ladislav Mňačko alebo prejav na odovzdávaní národnej ceny za literatúru faktu – Ceny Vojtecha Zamarovského. Sú medzi nimi aj rozlúčkové príhovory, venované takým osobnostiam, ako bol spisovateľ Ladislav Ťažký,  diplomat a spisovateľ Juraj Králik, kardiochirgug  Jaroslav Siman, spisovateľ Miroslav Ivanov alebo novinárka a spisovateľka Tereza Michalová.

Čítať celý článok

 
Štátny pedagogický ústav obnovil vydávanie časopisu Pedagogická revue

12. júl 2016

Štátny pedagogický ústav obnovil vydávanie časopisu Pedagogická revue

Vážení priatelia, 
dovoľujeme si vám oznámiť, že Štátny pedagogický ústav obnovuje vydávanie časopisu 
 
                                 PEDAGOGICKÁ REVUE 
 
Časopis bude od roku 2017 vychádzať štyrikrát do roka, v roku 2016 vyjde jedno číslo. Poslaním časopisu je prepojiť pedagogickú teóriu so školskou praxou. Časopis prezentuje výsledky z výskumov v oblasti pedagogických a psychologických vied a skúsenosti zo školskej praxe. Pedagogická revue nadväzuje na svoju dlhú tradíciu odborno-metodologického časopisu.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi – Registrácia na vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom júl a august 2016

01. júl 2016

Program Pestalozzi – Registrácia na vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom júl a august 2016

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi s termínom ukončenia registrácie v júli 2016: 

Čítať celý článok

 
Metodické usmernenie č.1/2016

22. jún 2016

Metodické usmernenie č.1/2016

Štátny pedagogický ústav vydáva k vyučovaniu informatiky na základných a stredných školách toto metodické usmernenie:

Čítať celý článok

 
Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

22. jún 2016

Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

V dňoch 8. – 10. júna 2016 sa uskutočnilo celoslovenské kolo XXXVI. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
v Strednej odbornej škole stavebnej na Nitrianskej ceste 61 v Nových Zámkoch. V štyroch kategóriách súťažilo spolu 47 žiakov. Celoštátna komisia a členovia odborných porôt vysoko hodnotili prácu pedagógov, ktorí sa venujú príprave žiakov na súťaž Poznaj slovenskú reč, ich prístup k práci a k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Konštatovali, že celoslovenská súťaž Poznaj slovenskú reč mala veľmi dobrú úroveň. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim i pedagógom za dôslednú prípravu na súťaž.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk udeľoval ocenenia za literárnu tvorbu v súťaži „Prečo  mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

21. jún 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk udeľoval ocenenia za literárnu tvorbu v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

Vo štvrtok 9. júna sa na pôde Matice slovenskej v Nových Zámkoch  stretli najlepší účastníci 24. ročníka medzinárodnej súťaže žiakov a študentov základných a stredných škôl v literárnej tvorbe „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov a oceňovaní laureátov sa zúčastnila pani poslankyňa NR SR Eva Smolíková , riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk, ktorý odovzdával ocenenia žiakom a učiteľom v IV.  kategórii súťaže a námestníčka Úseku pre všeobecnú pedagogiku, špeciálnu pedagogiku a didaktiku ŠPÚ Lýdia Benčová.

Čítať celý článok

 
Dočasná výluka telefónov na ŠPÚ

21. jún 2016

Dočasná výluka telefónov na ŠPÚ

Zamestnanci ŠPÚ sú zastihnuteľní na e-mailoch a služobných telefónoch.

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou Federálnej akadémie verejnej správy Nemecka

15. jún 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou Federálnej akadémie verejnej správy Nemecka

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk s odbornými pracovníkmi ŠPÚ diskutovali v utorok 14. júna v Bratislave s Kirsten Vollmer, expertkou na odborné vzdelávanie a prípravu znevýhodnených osôb z Federálnej akadémie verejnej správy (FAVS) Nemecka, o napĺňaní obsahu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Diskutujúci si vymenili informácie o fungovaní systému vzdelávania pre znevýhodnených žiakov a podmienkach zaradenia znevýhodnených občanov na pracovný trh. Problém znevýhodnených detí a občanov je podľa Kirsten Vollmer v Nemecku mimoriadne aktuálny, predovšetkým v súvislosti s masovým prisťahovalectvom utečencov. Obidve strany sa zhodli na tom, že špecializovaní pedagógovia a špeciálny program  v špeciálnych školách pre zdravotne postihnuté deti je v oboch krajinách na dobrej úrovni, v integrovaných triedach v bežných školách však chýbajú odborne vzdelaní pracovníci. Zástupcovia ŠPÚ informovali zástupkyňu FAVS o prebiehajúcej odbornej verejnej diskusii, ktorá vyplynula z absencie 3. kategórie pedagógov, tzv. inkluzívnych učiteľov.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi: Vzdelávacia aktivita Rady Európy Evalvácia transverzálnych postojov, zručností a znalostí

13. jún 2016

Program Pestalozzi: Vzdelávacia aktivita Rady Európy Evalvácia transverzálnych postojov, zručností a znalostí

Slovenská republika, v zastúpení odborným zamestnancom Štátneho pedagogického ústavu, bola na základe aktívnej spolupráce v oblasti tvorby vzdelávacích materiálov k problematike  transverzálnych postojov, zručností a poznatkov vybraná ako jedna z krajín, ktorá sa zúčastnila vzdelávacej aktivity Rady Európy – program Pestalozzi Modul B: Evalvácia transverzálnych postojov, zručností a znalostí.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi: Registrácia na vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom jún 2016

13. jún 2016

Program Pestalozzi: Registrácia na vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom jún 2016

Program Rady Európy Pestalozzi je zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania. Program v roku 2016 celkovo zahŕňa 25 aktivít (školenia, workshopy, diseminačné a vzdelávacie aktivity na národnej úrovni, letné školy) pre určitú cieľovú skupinu. Do programu sa môžu zapojiť učitelia, riaditelia škôl, školitelia, inšpektori, odborní zamestnanci a pod. zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika. Všetky cestovné a pobytové náklady účastníkov hradí Rada Európy a organizátorská krajina.

Čítať celý článok

 
Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

06. jún 2016

Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

Slovenská republika sa na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 682 z 2. novembra 2011 stala v roku 2012 riadnym členom Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania (ďalej i ako Európska agentúra). Európska agentúra je nezávislým európskym združením, ktoré bolo založené ministrami školstva európskych krajín a pôsobí ako ústredná organizácia na európskej úrovni v oblasti špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Nórsky pilotný projekt umožnil učiteľom úspešne absolvovať vzdelávanie v rómskom jazyku

02. jún 2016

Nórsky pilotný projekt umožnil učiteľom úspešne absolvovať vzdelávanie v rómskom jazyku

Štátny pedagogický ústav realizoval pilotné vzdelávanie učiteľov v oblasti vyučovania rómskeho jazyka v školách. Inovatívne vzdelávanie v rómskom jazyku sa zameriavalo na tieto dva hlavné ciele:

Čítať celý článok