Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.06.2018

PREDĹŽENIE TERMÍNU SÚŤAŽE pre žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl do 1. októbra 2018

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž DEJINY SEBAVEDOMIA

Súťaž je určená pre trinásť až pätnásťročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl do 1. októbra 2018. Cieľom súťaže je prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru.

Téma súťaže:

  • významné osobnosti (architekti, vedci, spisovatelia, umelci, športovci a pod.) z minulosti a súčasnosti, ktoré pochádzajú z daného regiónu alebo v danom regióne pôsobili/pôsobia;
  • významné regionálne udalosti.

Pozornosť by mala byť upriamená predovšetkým na priblíženie spoločensky menej známych osobností, resp. udalostí.

Kategórie:

1. kategória:   písomná

  • rozsah: max. 3 normostrany (1 normostrana = 1800 znakov)
  • písmo: Times New Roman 12b
  • riadkovanie: 1,5
  • 2 fotografie/2 ilustrácie

písomná – forma rozhlasovej poviedky

  • rozsah: max. 5 minút

Škola posiela prácu spolu s vyplneným kontaktným formulárom a súhlasom dotknutej osoby elektronickou poštou na e-mailovú adresu podľa samosprávneho kraja do 01. októbra 2018.

Bratislavský kraj:                    sutazsebavedomieBA@statpedu.sk

Trnavský kraj:                         sutazsebavedomieTT@statpedu.sk

Trenčiansky kraj:                    sutazsebavedomieTN@statpedu.sk

Nitriansky kraj:                       sutazsebavedomieNR@statpedu.sk

Žilinský kraj:                           sutazsebavedomieZA@statpedu.sk

Banskobystrický kraj:             sutazsebavedomieBB@statpedu.sk

Prešovský kraj:                       sutazsebavedomiePO@statpedu.sk

Košický kraj:                           sutazsebavedomieKE@statpedu.sk

2. kategória:   výtvarná

  • ľubovoľná technika, plošné výtvarné práce, kresba, grafika a pod.
  • formát: A3

Výtvarné práce je potrebné na zadnej strane označiť (meno a priezvisko žiaka, trieda, škola, samosprávny kraj) a spolu s vyplneným kontaktným formulárom a súhlasom dotknutej osoby poslať do 01. októbra 2018 na adresu:

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, P. O. Box 26
830 00 Bratislava.

Obálku označiť nápisom: Súťaž Dejiny sebavedomia. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania.

3. kategória:   audiovizuálna – filmové, animované spracovanie

  • rozsah: max. 5 minút

Škola posiela videozáznam na DVD spolu s vyplneným kontaktným formulárom a súhlasom dotknutej osoby do 01. októbra 2018 na adresu:

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, P. O. Box 26
830 00 Bratislava

Obálku označí nápisom: Súťaž Dejiny sebavedomia. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania.

Súťaž sa uskutoční v 2 úrovniach:

Krajské kolo

Termín ukončenia:                             01. 10. 2018

Vyhlásenie výsledkov:                       október 2018

Odborná komisia vyberie z každého samosprávneho kraja víťazov vo všetkých troch kategóriách.

Celoštátne kolo

Slávnostné vyhlásenie výsledkov:     november 2018

Do celoštátneho kola postupujú víťazi krajských kôl, z ktorých odborná komisia vyberie víťazov celoštátneho kola vo všetkých troch kategóriách.

Najlepšie práce (nielen víťazné) budú prezentované v regionálnej tlači, v zborníku najlepších prác a rozhlasovom vysielaní.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prílohy: kontaktný formulár, súhlas dotknutej osoby