Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Iné dokumenty (ISCED 1)

V tejto časti sa nachádzajú dokumenty, ktoré nie sú priamo súčasťou Štátnych vzdelávacích programov, ale na základe rôznych vládnych a rezortných dokumentov  by ich obsah mal byť implementovaný do  vzdelávania žiakov v SR.

Školy by s týmito dokumentmi mali byť oboznámené a mali by ich brať do úvahy pri smerovaní svojho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. 

Názov číslo schvaľovacej doložky platnosť od
     
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – učebné osnovy    MŠ SR-4560/2010-916  1.9.2010
Finančná gramotnosť 
Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.1 2014-2692/16076:12-10E0 1.9.2014
Slovník základných pojmov      
Metodika pre zapracovanie NŠFG do ŠkVP    
Metodika pre zapracovanie materiál pre školy    
Výchova k ľudským právam  
Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 - 2014   8.2.2005
Vzdelávanie detí cudzincov  
Kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v Slovenskej republike - stredná úroveň (kurz) CD-2008-26098/53586-1:915  
CD-2005-25654 / 39860 25.12.2005
Učebné osnovy pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 21.12.2005
Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 21.12.2005
Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí Informačno-metodický materiál pre pedagógov vzdelávajúcich deti z rôzneho multikultúrneho prostredia  
     

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.