Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


27.04.2022

Poznáme výsledky súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd

Už viac ako 20 rokov sa školy s vyučovacím jazykom maďarským môžu zapojiť do súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd. Štátny pedagogický ústav zverejnil výsledky aktuálneho ročníka.

Po dvojročnej pauze, keď bolo celoštátne kolo zrušené v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie, sa súťaž do škôl opäť vrátila. 

Účasť žiakov na súťaži je dobrovoľná. Súťaž a príprava na ňu sa organizuje v rámci vyučovania alebo v čase mimo vyučovania.

Aj tento rok čakali zapojených súťažiacich tri úlohy. V prvej museli zapojení žiaci a žiačky predniesť text podľa vlastného výberu. V ďalšej úlohe bolo potrebné zvládnuť prednes povinného textu. Na záver prišla na rad tvorba samostatného súvislého ústneho prejavu, kde bolo potrebné zohľadniť špecifickú komunikačnú situáciu.

Súťaž sa člení na štyri kategórie:
I. kategória: žiaci 4. ročníka a 5. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
II. kategória: žiaci 6. – 9. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a 1. – 4. ročníka osemročného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským,
III. kategória: žiaci 1. – 4. ročníka štvorročného gymnázia a strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským (s maturitou) a žiaci 5. – 8. ročníka osemročného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským,
IV. kategória: žiaci 1. – 3. ročníka strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským s trojročným vzdelávacím programom (bez maturity).

Celoštátne kolo súťaže Pekná maďarská reč sa v školskom roku 2021/2022 konalo v dňoch 20. – 22. apríla 2022 v priestoroch Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže zverejnil listinu s výsledkami na svojej stránke: Pekná maďarská reč - ŠPÚ (statpedu.sk)

 

 

Súťaž Pekná maďarská reč je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov a na efektívne zvládnutie práce s rôznymi textami čo umožňuje žiakom rozvíjať komunikačnú kompetenciu a čitateľskú gramotnosť. Jej poslaním je rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a schopnosti žiakov a zároveň docieliť, aby žiaci vybudovali kladný vzťah k materinskému jazyku. Súťaž je celoštátneho charakteru pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a svojím obsahovým zameraním nadväzuje na obsah vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu.