Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


19.04.2022

Pracovné skupiny sa stretli k tvorbe vzdelávacích štandardov

V dňoch 11. až 12. apríla sa v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu konalo pracovné stretnutie autorských tímov, ktoré sa podieľajú na tvorbe nových vzdelávacích štandardov.

Autorské tímy, ktoré sú súčasťou ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie, tu diskutovali o podobe výkonových a obsahových štandardov a o vzájomnom prepojení obsahov medzi predmetmi a vzdelávacími oblasťami v základnom vzdelávaní. Na stretnutí sme privítali viac ako 70 odborníkov a odborníčok z oblasti vzdelávania.  

Významnú rolu pri tvorbe zmien základného vzdelávania tvoria poradné orgány Štátneho pedagogického ústavu. Okrem interného tímu ŠPÚ sa na príprave podieľajú Hlavná koordinačná skupina (HKS), Žiacky poradný výbor (ŽPV) a ústredná komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie (ÚKPZV), ktorá vznikla na základe verejnej výzvy. V HKS sú zastúpené štátne inštitúcie a v predmetových komisiách spolupracujú na tvorbe nového kurikula základného vzdelávania akademici a akademičky a tiež učitelia a učiteľky základných škôl. Bližšie informácie o poradných orgánoch a ich zložení nájdete na web stránke vzdelavanie21.sk/poradne-organy.

Zmyslom pripravovaných zmien obsahu a foriem vzdelávania je, aby sa žiaci učili viac s radosťou, podporilo sa u nich vzdelávanie v súvislostiach a školy mohli lepšie zohľadniť individuálne schopnosti žiakov. Nový obsah vzdelávania bude reflektovať potreby 21. storočia. Zmeny vo vzdelávaní sú ukotvené aj v schválenom Pláne obnovy a odolnosti.   

Nový štátny vzdelávací program pripravuje vyše 300 odborníkov a odborníčok. Vychádza sa z dlhodobých výskumov a analýz vzdelávacieho systému, ktoré realizoval Inštitút vzdelávacej politiky, priamo-riadené organizácie MŠVVaŠ SR (NÚCEM, ŠPÚ), Štátna školská inšpekcia, iniciatíva To dá rozum (MESA10), vysoké školy a ďalšie organizácie a inštitúcie. Opiera sa tiež o odporúčania Európskej komisie, OECD, Svetovej banky a návrhy dokumentu Učiace sa Slovensko a ďalších. Podrobnejšie o zmenách informujeme na stránke vzdelavanie21.sk.