Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Podpora multilingválnych tried I.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Podpora multilingválnych tried I.


 

Click here to see the English version.

NÁZOV PROJEKTU                     
Podpora multilingválnych tried

GRANTOVÁ SCHÉMA  
Iniciatíva je realizovaná v rámci dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky a Európskou komisiou.
www.ecml.at/ec-cooperation

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML)
Štátny pedagogický ústav

VŠEOBECNÝ CIEĽ
Podporiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi.

ŠPECIFICKÉ CIELE
Zlepšiť kvalitu výučby jazykov a podporiť rozvoj plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov v multilingválnych triedach vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov.
Podporiť pozitívny prístup k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti rozvíjaním porozumenia zásad a hodnôt, na ktorých sú založené pluralistické a interkultúrne prístupy, a rozvíjaním schopností učiteľov používať tieto prístupy vo výučbe.
Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti plurilingválneho a interkultúrneho vzdelávania s cieľom podporiť demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých.
Podporiť disemináciu a implementáciu zdrojov ECML v oblasti jazykového vzdelávania.

ANOTÁCIA
Podpora multilingválnych tried je spoločná iniciatíva Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy a Európskej komisie s cieľom poskytnúť členským štátom ECML podporu pri zabezpečovaní prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov, pričom jazykové kompetencie sú vnímané ako kľúčové prierezové kompetencie v rámci vzdelávania, zamestnateľnosti a sociálnej kohézie. Začlenenie detí cudzincov odráža potrebu podpory základných škôl v ich úsilí úspešne zvládnuť proces začleňovania tejto cieľovej skupiny do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach. Základné školy zohrávajú v tomto procese kľúčovú úlohu nielen v kontexte školského prostredia, ale aj v kontexte začlenenia sa do miestnej komunity a spoločnosti.
V období od januára do decembra 2020 je Podpora multilingválnych tried organizovaná v spolupráci ECML a relevantnej inštitúcie v ôsmich krajinách: Arménsko, Dánsko, Grécko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko. Aktivita je v SR  realizovaná formou workshopu s tematickým zameraním na vzdelávanie detí cudzincov a ich inklúziu do výchovno-vzdelávacieho systému. Je určená pre základné školy všetkých krajov SR, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (základné školy s vyučovacím jazykom slovenským/s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny/s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) a učiteľov jazykov (slovenského jazyka a literatúry, jazyka národnostnej menšiny, cudzieho jazyka), či odborných pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním učiteľov.

Prípravná fáza
Učitelia a odborní pracovníci zaoberajúci sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov sa prihlasovali na seminár Podpora multilingválnych tried formou elektronických prihlášok do 28. septembra 2020 a potvrdenie o výbere im bolo doručené do 30. septembra 2020.

Informačný leták o seminári Podpora multilingválnych tried
Výzva na prihlasovanie

Realizačná fáza
Seminára Podpora multilingválnych tried sa zúčastnilo 14 vybraných pedagogických zamestnancov škôl a odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov, resp. multilingválnych tried. Z dôvodu vývoja epidemiologickej situácie bol seminár realizovaný formou on-line 13. – 14. októbra 2020.   

Program seminára Podpora multilingválnych tried
Tlačová správa

Informačné materiály
Prezentácie expertov k semináru Podpora multilingválnych tried
13. október 2020
Úvod
Multilingvizmus a plurilingvizmus
Plurilingválne prístupy v jazykovej výučbe
Prínos multilingvizmu naprieč kurikulom
Jazyky a kultúrne povedomie


14. október 2020
Rozvoj kompetencií pri podpore rozvoja druhého jazyka naprieč všetkými vyučovacími predmetmi
Celoškolský prístup k multilingvizmu a pluriligvizmu

Koordinácia projektu:
PhDr. Denisa Ďuranová, národná koordinátorka pri ECML za SR
denisa.duranova@statpedu.sk

Expertné zabezpečenie workshopu (experti Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy):
prof. Terry Lamb, PhD., profesor, University of Westminster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dr. Mercedes Bernaus, emeritná profesorka, Universitat Autònoma de Barcelona, Španielsko

 

                   

     Supporting Multilingual Classrooms

Initiative carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning cooperation agreement between the European Centre for Modern Languages and the European Commission.