Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Zákazky nad 1000 EUR (§ 9 ods.9 zákona o VO)

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC 
v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky
(v € , s DPH, bez DPH)
Termín zadania zákazky
(uzavretia zmluvného vzťahu)
 1. 04.10.2013 Vytvorenie web stránky a poskytnutie súvisiacich služieb (webhosting, prevádzka) 7 259,16 EUR
s DPH
6 045,45 EUR
bez DPH
 11.10.2013
2. 09.10.2013 Zmluva na vykonanie upratovacích prác 18 720 EUR s DPH
15 600 EUR
bez DPH
 15.10.2013
3. 11.10.2013 Zabezpečenie ubytovania, stravovacích služieb, prenájom konferenčných miestností a techniky  cca 8 488,75 EUR  17.10.2013
4. 19.11.2013 Zmluva o poskytovaní servisných služieb (servis tlačiarni)  33.- EUR/hod  25.11.2013
5. 29.11.2013 Nákup kancelárskych a hygienických potrieb 2998,29 EUR 4.12.2013
6. 09.12.2013 Kúpna zmluva (nákup odbornej literatúry) 9454,67 €
bez DPH
Zmluva bude podpísaná 13.12.2013
7. 11.12.2013 Nákup tlačiarni 2804.- EUR 16.12.2013
8. 25.02.2014 Zmluva o distribúcií 1 809,50 EUR
bez DPH
28.02.2014
9. 03.03.2014 Zmluva o dielo – vyhotovenie bezpečnostného projektu 3 800 EUR
bez DPH
06.03.2014
10. 04.03.2014 Nákup leteniek cca 1 050 EUR
(nepodlieha DPH)
07.03.2014

Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle. 
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti. 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa §9 ods.9zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky.