Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Verejné obstarávanie

Štátny pedagogický ústav (ďalej len „ŠPÚ“) je v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. d) v spojení s ods. 2) § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“) verejným obstarávateľom .

Zákon v ust. § 5 ods. 4 upravuje finančné limity vo vzťahu k zákazke s nízkou hodnotou.  Za zákazku s nízkou hodnotou sa považuje:

  • zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa ust. § 5 ods. 3 zákona a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur;
  • zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa ust. § 5 ods. 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur.

 

Zadávanie zákaziek podľa ust. § 117 zákona
ŠPÚ je povinný zadávať zákazky s nízkou hodnotou tak, aby náklady na obstaranie zákazky boli vynaložené efektívne s poukazom na vyvážený pomer medzi kvalitou a cenou.

Pri obstaraní zákazky do 5.000,- Eur na tovary ako sú elektrospotrebiče, výpočtová technika a materiál potrebný na bežnú prevádzku, sa zákazka zadáva priamo.

ŠPÚ postupuje podľa ust § 117 zákona aj vtedy, ak v predchádzajúcom zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska spôsobom jej zverejnenia na elektronickom trhovisku nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia vrátane predpokladanej hodnoty zákazky.

Zadávanie podlimitných zákaziek

  • s využitím elektronického trhoviska, alebo
  • bez využitia elektronického trhoviska, a to uverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania.

 

Povinnosť zverejňovať súhrnné správy
ŠPÚ je povinné do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o:

  • zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavrel za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa ust § 1 ods. 2) až 14) nevzťahuje Zákon o verejnom obstarávaní;
  • zákazkách s nízkou hodnotou, t.j. suma zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur bez DPH; táto povinnosť je upravená v zmysle ust. § 117 ods. 6) zákona

Povinnosť zverejňovať súhrnné správy sa nevzťahuje na prípady, ak to vylučujú osobitné predpisy; ak ide napr. o osobné údaje nad rámec ust. § 64 zákona alebo utajované skutočnosti a pod., alebo ak ide o podlimitné zákazky alebo vybrané zákazky zadávané zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí, pracovnoprávne zmluvy, zmluvy uzatvárane v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby,….
 

V súhrnnej správe sa podľa ust. § 10 ods. 10) zákona neuvedie zmluva, ktorá bola zverejnená v CRZ; výnimka sa nevzťahuje na súhrnné správy podľa ust. § 117 ods. 6) zákona.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-590.html