Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Poskytovanie informácií

Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (101 kB) 
Zákon NR SR č. 207/2008 Z.z.. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. (29 kB) 

Postup pri uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

1. Štátny pedagogický ústav (ďalej len „ŠPÚ“) je rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho pedagogického ústavu ako vedecko-výskumného a odborného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou, podľa § 14 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je:

a. plnenie úloh v oblasti rezortného predovšetkým aplikovaného pedagogického výskumu, 
b. zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení,  
c. príprava pedagogickej dokumentácie,  
d. ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,  
e. monitorovanie a analýzy výsledkov výchovy a vzdelávania. 

 2. Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) môže občan na ŠPÚ  hľadať informáciu, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má ŠPÚ k dispozícii, t. j., ktorá sa zo zákona nachádza na inštitúcii. Nemožno hľadať informácie, ktoré ešte neexistujú (napríklad vytvorenie nových informácií, ako sú analýzy, štatistiky či prehľady).

3. Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:

a. elektronicky na adresu: info@statpedu.sk 
b. písomne na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P.O.BOX 26, 830 00  Bratislava 
c. osobne do podateľne ŠPÚ na tej istej adrese v čase od 8:30 do 14:00 h, 

4.  Základné náležitosti žiadosti -  zo žiadosti musí byť zrejmé:

a. ktorej povinnej osobe je žiadosť určená, 
b. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, 
c. jeho adresa pobytu alebo sídlo, 
d. ktorých informácií sa žiadosť týka, 
e. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

5.   Vybavovanie žiadostí o informácie:

a. ak ŠPÚ požadovanou informáciou disponuje, lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní od jej podania v zmysle zákona, 
b. ak ŠPÚ nedisponuje požadovanou informáciou, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa jej doručenia príslušnej povinnej osobe, 
c. ak ŠPÚ nedisponuje požadovanou informáciou a ani nevie, kde ju možno získať, vydá v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu. To vydá aj v prípade, ak informáciu nemožno poskytnúť z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám. Ak sa tieto dôvody netýkajú napríklad celej informácie, alebo celého dokumentu, ktorý občan žiada, ŠPÚ mu poskytne len tú časť informácie či dokumentu, ktorá je verejná, 
d. proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť požadovanú informáciu možno do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie/rozklad cestou orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

6. Úhrada nákladov za poskytnutie informácie:

ŠPÚ bude pri úhrade nákladov za poskytnutie informácie postupovať v zmysle Sadzobníka poplatkov. 

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií (157 kB)