Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Odborná knižnica ŠPU

Knižnica štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) je špecializovaná odborná knižnica v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, 

  • zabezpečuje a poskytuje informačné služby, výpožičné služby a iné služby súvisiace s činnosťou knižnice používateľom,
  • získava, uchováva a sprístupňuje domácu a zahraničnú literatúru, najmä z oblasti pedagogiky, právnickú, politologickú a jazykovednú literatúru a v obmedzenom rozsahu literatúru z ďalších záujmových oblastí,
  • zhromažďuje informačné pramene z oblasti zamerania ŠPÚ, učebnice, základné pedagogické dokumenty, slovníky, pracovné zošity, pracovné listy, metodické príručky, výskumné správy, záverečné správy, špecializačno – inovačné štúdie, práce z kvalifikačných a atestačných skúšok, pedagogické čítanie, záverečné práce zo vzdelávaní realizovaných ŠPÚ,
  • spolupracuje s knižnicami iných organizácií cestou uzatvorených dohôd alebo na základe neformálnej recipročnej spolupráce,
  • je pomocným študijným a informačným pracoviskom, ktoré môžu navštíviť naši zamestnanci,  aj zamestnanci organizácií rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - externí používatelia,  
v čase od 8,30 h do 14,00 h každý pracovný deň,

Knižničný a výpožičný poriadok odbornej knižnice Štátny pedagogický ústav, Bratislava, platnosť od 1.1.2012