Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Tlačové správy

12. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda Matice slovenskej M. Gešper podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Matice slovenskej Marián Gešper podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch inštitúcií.

Čítať celý článok

 

11. apríl 2018

V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pedagogickým a odborným zamestnancom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov v Dolnom Kubíne.

Čítať celý článok

 

09. apríl 2018

O spoluprácu s ŠPÚ a slovenskými školami pri používaní CLILu prejavili záujem inštitúcie a školy z Čiech aj Saska

Zástupcovia ŠPÚ a škôl z Bratislavy sa o svoje poznatky a skúsenosti z bilingválnych gymnázií a vyučovania niektorých predmetov formou pedagogického prístupu CLIL v základných školách podelili s kolegami z odborných inštitúcií a škôl z Čiech a Saska na medzinárodnej odbornej konferencii v Prahe. Konferenciu s názvom Výučba niektorých predmetov v cudzom jazyku v českých, saských a slovenských školách zorganizovalo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR a Ministerstvo kultúry Saska.

Čítať celý článok

 

07. apríl 2018

Úspech projektu ŠPÚ v zahraničí na stránkach The European Wergeland Centre

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v Bratislave je pozitívne hodnotený na stránkach Európskeho Wergeland Centra za jeho aktivity v rámci medzinárodného projektu Slovenská akadémia. Pod titulkom The Slovak Academy: "Building Inclusive School Environments for All" promotes Human Rights Education in the Slovak Republic (Slovenská akadémia: "Inkluzívne školské prostredie pre všetkých" a "Demokratické prostredie pre všetkých") podporuje vzdelávanie v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

27. marec 2018

Zahraniční Slováci spolupracujúci s ŠPÚ prebrali z rúk ministerky školstva medailu sv. Gorazda

Medzi ocenenými učiteľmi a pedagógmi, ktorí si dnes prebrali z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda, sú aj dlhoroční spolupracovníci Štátneho pedagogického ústavu, pôsobiaci na Slovensku aj v zahraničí. Najvyššie ocenenie, Veľká medaila sv. Gorazda bola udelená zahraničným Slovákom z Dolnej zeme Pavlovi Hlásnikovi a Svetlane Zolňanovej. Pedagóg z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského z rumunského Nadlaku a členka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny z Nového Sadu v Srbsku sú zároveň členmi Odbornej komisie ŠPÚ pre prípravu voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať celý článok

 

23. marec 2018

V CDPPE vrátane národného experta SR pre kurikulum Ľ. Hajduka riešili v Štrasburgu aktuálne výzvy európskeho školstva

Národný expert SR pre kurikulum vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax(CDPPE) Ľudovít Hajduk spolu s ďalšími členmi výboru z 50 členských štátov RE na deviatom Plenárnom zasadnutí výboru v Štrasburgu riešili aktuálne otázky rozvoja demokratického školstva v Európe. Slovenska sa okrem iného týkala aj problematika súvisiaca s Platformou etiky, transparentnosti a integrity vo vzdelávaní (Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED).

Čítať celý článok

 

12. marec 2018

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

V priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 12. marca 2018 uskutočnilo 15. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len výbor).

Čítať celý článok

 

08. marec 2018

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru Technická škôlka

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru s pracovným názvom Technická škôlka. Jeho členov určila Odborná komisia pre prípravu projektového zámeru alternatívneho obsahu vzdelávacieho programu v materských školách, v ktorej sú zastúpení odborníci z pedagogickej praxe, z radov zamestnávateľov ako aj z akademickej pôdy. Členovia organizačného výboru riešili okrem obsahu aj problematiku vzdelávania pedagógov ako budúcich lektorov pre učiteľov v materských školách.

Čítať celý článok

 

07. marec 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal nového predsedu Matice slovenskej

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Na pracovnom rokovaní hovorili spolu najmä o budúcej spolupráci medzi obidvoma subjektami v oblasti vzdelávania, pričom značnú časť diskusie venovali príprave obsahu a podmienok spoločného memoranda o spolupráci.

Čítať celý článok

 

05. marec 2018

Štátny pedagogický ústav a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom užšej spolupráce obidvoch organizácií je zaktivovanie vzťahov medzi školou a rodinou.

Čítať celý článok

 

22. február 2018

Overovanie metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní pokračuje podľa plánovaného harmonogramu

Učitelia základných škôl zaradených do experimentu výučby anglického jazyka metodikou JOLLY PHONICS majú za sebou ďalší odborný tréning. Ďalšie školenie JOLLY PHONICS „ Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“ pre Experimentálny projekt 2017/18 sa uskutočnilo v slovenských základných školách ZŠ Pankúchova v Bratislave, ZŠ Martinská v Žiline a ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Ďalšie stretnutie učiteľov je naplánované na apríl 2018.

Čítať celý článok

 

19. február 2018

Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou kancelárie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Skarlet Ondrejčákovou o možnostiach spolupráce pri riešení otázok súvisiacich s témou otvoreného vzdelávania. Pracovné stretnutie, ktoré nadväzovalo na rokovanie o možných prienikoch aktivít v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, bolo zamerané najmä na prípravu workshopu pre učiteľov, ktorý sa bude konať v marci v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania.

Čítať celý článok

 

16. február 2018

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre výtvarnú výchovu

Členovia novokreovanej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre výtvarnú výchovu, ktorí si dnes prebrali menovacie dekréty, sa zaoberali aktuálnymi problémami v tomto predmete v základných a stredných školách. Venovali sa najmä možnostiam kreatívnejšieho prístupu učiteľov a žiakov na hodinách výtvarnej výchovy a námetom, ako praktické umenie formou prierezových tém zakomponovať do iných vyučovacích hodín v základných a stredných školách a na gymnáziách.

Čítať celý článok

 

15. február 2018

V Revúcej si pripomenuli sté výročie od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenčiny za vyučovací jazyk

Učitelia slovenčiny z domova i zo zahraničia, zástupcovia z akademickej obce a rezortu školstva a kultúry SR sa stretli v Dome kultúry v Revúcej na dvojdňovej odbornej konferencii „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku.“ Cieľom podujatia, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR, bolo prezentovanie postavenie slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

Čítať celý článok

 

12. február 2018

ŠPÚ bude užšie spolupracovať s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave René Bílik sa dohodli na rozšírení vzájomnej spolupráce v oblasti prípravy a vzdelávania učiteľov.

Čítať celý článok