Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Tlačové správy

26. apríl 2018

ŠPÚ navštívila delegácia odborníkov z verejných inštitúcií Moldavska

Počas študijného pobytu na Slovensku sa delegácia odborníkov z verejných inštitúcií Moldavska stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom a ďalšími vedúcimi zamestnancami tejto najstaršej slovenskej vedeckovýskumnej inštitúcie, ako aj zástupcami Sekcie regionálneho školstva a Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O umožnenie pracovnej návštevy v slovenských verejných inštitúciách požiadal rezort školstva Národný inštitút spravodlivosti Moldavska a stály zástupca Programu rozvoja OSN.

Čítať celý článok

 

24. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk informoval na konferencii EPAN v Kodani o úspešných projektoch dobrej praxe

Na medzinárodnej konferencii pod názvom "Demokratická kultúra - od slov k činom" (Democratic culture - from words to action), ktorá sa konala od pondelka 23.apríla do utorka 24.apríla v Kodani, zastupoval slovenský rezort školstva riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Hlavným cieľom medzinárodného podujatia EPAN ( Education Policy Advisors Network) - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku) je poskytnúť školám v Európe súbor konkrétnych nástrojov, ktoré môžu pomôcť učiteľom a iným pedagogickým pracovníkom iniciovať konštruktívne diskusie v európskych učebniach, ktoré zabezpečia rešpekt voči ostatným.

Čítať celý článok

 

23. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk bude prezentovať na konferencii EPAN v Dánsku príklady dobrej praxe z úspešných európskych projektov ŠPÚ

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk bude prezentovať na konferencii EPAN v hlavnom meste Dánska príklady dobrej praxe z úspešných európskych projektov ŠPÚ. Svoju pozornosť sústredí predovšetkým na projekty „Rozvíjanie profesijných kompetencií“, „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“ a „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika".

Čítať celý článok

 

20. apríl 2018

Na konferenciu o metóde Jolly Phonics prišla na Slovensko aj jej autorka z Veľkej Británie

Druhý ročník konferencie Jolly Phonics, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši, prišiel podporiť riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ako aj autorka metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar Sara Wernham z Veľkej Británie.

Čítať celý článok

 

18. apríl 2018

Konferencia v ŠPÚ otvorila diskusiu o potrebe väčšej podpory výučby cudzích jazykov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“, kde diskutovali na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska.

Čítať celý článok

 

17. apríl 2018

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k vzniku 1. ČSR

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky „Republika Česko - Slovensko: od monarchie k vlastnému štátu; ilúzia verzus realita“. Záštitu nad konferenciou k výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prevzal predseda NRSR Andrej Danko.

Čítať celý článok

 

12. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda Matice slovenskej M. Gešper podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Matice slovenskej Marián Gešper podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch inštitúcií.

Čítať celý článok

 

11. apríl 2018

V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pedagogickým a odborným zamestnancom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov v Dolnom Kubíne.

Čítať celý článok

 

09. apríl 2018

O spoluprácu s ŠPÚ a slovenskými školami pri používaní CLILu prejavili záujem inštitúcie a školy z Čiech aj Saska

Zástupcovia ŠPÚ a škôl z Bratislavy sa o svoje poznatky a skúsenosti z bilingválnych gymnázií a vyučovania niektorých predmetov formou pedagogického prístupu CLIL v základných školách podelili s kolegami z odborných inštitúcií a škôl z Čiech a Saska na medzinárodnej odbornej konferencii v Prahe. Konferenciu s názvom Výučba niektorých predmetov v cudzom jazyku v českých, saských a slovenských školách zorganizovalo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR a Ministerstvo kultúry Saska.

Čítať celý článok

 

07. apríl 2018

Úspech projektu ŠPÚ v zahraničí na stránkach The European Wergeland Centre

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v Bratislave je pozitívne hodnotený na stránkach Európskeho Wergeland Centra za jeho aktivity v rámci medzinárodného projektu Slovenská akadémia. Pod titulkom The Slovak Academy: "Building Inclusive School Environments for All" promotes Human Rights Education in the Slovak Republic (Slovenská akadémia: "Inkluzívne školské prostredie pre všetkých" a "Demokratické prostredie pre všetkých") podporuje vzdelávanie v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

27. marec 2018

Zahraniční Slováci spolupracujúci s ŠPÚ prebrali z rúk ministerky školstva medailu sv. Gorazda

Medzi ocenenými učiteľmi a pedagógmi, ktorí si dnes prebrali z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda, sú aj dlhoroční spolupracovníci Štátneho pedagogického ústavu, pôsobiaci na Slovensku aj v zahraničí. Najvyššie ocenenie, Veľká medaila sv. Gorazda bola udelená zahraničným Slovákom z Dolnej zeme Pavlovi Hlásnikovi a Svetlane Zolňanovej. Pedagóg z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského z rumunského Nadlaku a členka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny z Nového Sadu v Srbsku sú zároveň členmi Odbornej komisie ŠPÚ pre prípravu voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať celý článok

 

23. marec 2018

V CDPPE vrátane národného experta SR pre kurikulum Ľ. Hajduka riešili v Štrasburgu aktuálne výzvy európskeho školstva

Národný expert SR pre kurikulum vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax(CDPPE) Ľudovít Hajduk spolu s ďalšími členmi výboru z 50 členských štátov RE na deviatom Plenárnom zasadnutí výboru v Štrasburgu riešili aktuálne otázky rozvoja demokratického školstva v Európe. Slovenska sa okrem iného týkala aj problematika súvisiaca s Platformou etiky, transparentnosti a integrity vo vzdelávaní (Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED).

Čítať celý článok

 

12. marec 2018

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

V priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 12. marca 2018 uskutočnilo 15. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len výbor).

Čítať celý článok

 

08. marec 2018

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru Technická škôlka

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru s pracovným názvom Technická škôlka. Jeho členov určila Odborná komisia pre prípravu projektového zámeru alternatívneho obsahu vzdelávacieho programu v materských školách, v ktorej sú zastúpení odborníci z pedagogickej praxe, z radov zamestnávateľov ako aj z akademickej pôdy. Členovia organizačného výboru riešili okrem obsahu aj problematiku vzdelávania pedagógov ako budúcich lektorov pre učiteľov v materských školách.

Čítať celý článok

 

07. marec 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal nového predsedu Matice slovenskej

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Na pracovnom rokovaní hovorili spolu najmä o budúcej spolupráci medzi obidvoma subjektami v oblasti vzdelávania, pričom značnú časť diskusie venovali príprave obsahu a podmienok spoločného memoranda o spolupráci.

Čítať celý článok