Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


16.02.2018

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre výtvarnú výchovu

Členovia novokreovanej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre výtvarnú výchovu, ktorí si dnes prebrali menovacie dekréty, sa zaoberali aktuálnymi problémami v tomto predmete v základných a stredných školách. Venovali sa najmä možnostiam kreatívnejšieho prístupu učiteľov a žiakov na hodinách výtvarnej výchovy a námetom, ako praktické umenie formou prierezových tém zakomponovať do iných vyučovacích hodín v základných a stredných školách a na gymnáziách.

Členovia predmetovej komisie sa zhodli na tom, že využívanie rôznych prírodných materiálov, ako je napríklad modelovacia hlina alebo drevo na hodinách výtvarnej výchovy, podporuje rozvoj manuálnych i sociálnych zručností, ale aj tvorivé myslenie a kreativitu detí.  Ako uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, na najbližšom zasadaní predmetovej komisie jednotliví členovia predstavia dve alternatívy na zlepšenie vzdelávacieho štandardu vo vyučovaní predmetu výtvarná výchova. Do úvahy prichádza návrh obsahu budúceho voliteľného predmetu kreatívnej výtvarnej výchovy a rozpracovanie výtvarnej výchovy ako prierezovej témy pre iné vyučovacie predmety a neformálne vzdelávanie.

Predmetová komisia pre výtvarnú výchovu pripraví v tomto roku na vydanie pripravené učebné materiály pre 4. a 8. ročník základných škôl, ktoré skompletizujú učebnice výtvarnej výchovy pre primárne vzdelávanie a nižší stupeň sekundárneho vzdelávania.