Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Odborné informácie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Odborné informácie

Duševné vlastníctvo sa týka aj školského vzdelávania − (pre)čo by školy mali o ňom vedieť

V texte predstavujeme problematiku duševného vlastníctva a zvýznamňujeme ju pre školy, pedagógov i žiakov. Zároveň odporúčame praktické zdroje k orientácii v problematike, využiteľné aj vo vyučovacom procese.

Všetky  potrebné informácie nájdete TU.

 

MŠVVaŠ schválilo záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 13. januára 2017 záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov (ďalej aj EJP 7 - 10)  od 1. 9. 2017. Na základe výsledkov experimentálneho overovania EJP 7 - 10 schválilo MŠ VVaŠ SR využívanie slovenského modelu EJP 7 - 10 pri výučbe cudzích jazykov na báze dobrovoľnosti základnými školami v Slovenskej republike.

Európske jazykové portfólio ako štruktúrovaná zbierka dokumentov rôzneho druhu s príkladmi osobných prác slúži na to, aby jeho vlastník mohol dokumentovať svoju viacjazyčnosť a jazykové kompetencie, proces učenia sa, svoje kontakty s jazykmi a interkultúrne skúsenosti v jednotlivých jazykoch. Európske jazykové portfólio pozostáva z troch častí: Jazykový pas, Jazykový životopis a Zbierka prác a dokladov.

Metodická príručka pre učiteľov, ktorí majú záujem zoznámiť sa s Európskym jazykovým portfóliom a jeho funkciami je dostupná na:

EJP - Jazykový pas (7-10)

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/portfolio-prirucka.pdf/a/ppa-href="/files/articles/nove_dokumenty/aktuality/ejp_7_10_jazykovy_pas_pdf_verzia.pdf">Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov  (dostupné v PDF verzii a elektronickej verzii s možnosťou vpisovania)

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

Obálka

Komparatívna analýza vzdelávacieho systému v Slovenskej republike a vo vybraných ázijských krajínách

Komparatívna analýza vzdelávacieho systému v Slovenskej republike a vo vybraných ázijských krajinách je spracovaná na základe  úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2014. Cieľom predkladanej analýzy bolo porovnať, popísať autorkami zvolené pedagogické indikátory ovplyvňujúce kvalitu a efektívnosť vzdelávania žiakov vybraných ázijských vzdelávacích systémov vzhľadom na ich vysokú úspešnosť v medzinárodných meraniach kognitívnych schopností ako i na medzinárodných olympiádach.

Komparatívna analýza vzdelávacieho systému v Slovenskej republike a vo vybraných ázijských krajínách (PDF)

Výstupy seminára K bezpečnosti a zdraviu žiakov v škole

Uvedomujeme si, že zdravie je základnou podmienkou pre plnohodnotný, produktívny život a kategóriou určujúcou kvalitu života človeka. Zdravie je kapitálom celej spoločnosti, pretože je najvýznamnejším zdrojom pre sociálny, ekonomický a spoločenský rozvoj jej členov a v neposlednom rade má aj celoživotnú dimenziu. Okrem toho dobré zdravie a školská úspešnosť sa vzájomne významne podmieňujú – zdravé dieťa má lepšie predpoklady byť dobrým žiakom a dobrý žiak má viac predpokladov byť zdravým a úspešným dospelým členom spoločnosti.

Viaceré výskumné sledovania, či uverejňované štatistiky z oblasti zdravia naznačujú ohrozenia v reálnom živote detí a mládeže z pohľadu aspektov zdravia a zodpovednosti za jeho kvalitu. Preto si táto téma vyžaduje cielenú pozornosť v rámci školského vzdelávania. V súčasnosti nemá výchova k zdraviu postavenie samostatného/povinného predmetu v rámci ŠVP, téma zdravia je obsiahnutá v jednotlivých predmetoch vzdelávacích oblastí a v prierezových témach. „ŠVP nevymedzuje konkrétnu vzdelávajúcu oblasť alebo povinný predmet, v ktorom by boli komplexne realizované jednotlivé témy, obsahy a ciele saturujúce v sebe zdravotnovýchovný potenciál školy“.

ŠPÚ venuje preto tejto téme zvýšenú pozornosť. Jednou z ostatných aktivít bol odborný seminár pod názvom K bezpečnosti a zdraviu žiakov škole. Na seminári, ktorý sa uskutočnil v novembri 2013 v Bratislave, sme formou interaktívneho prístupu rozvíjali tému zdravia a bezpečia žiakov (v škole), prezentovali sme nové možnosti a inšpirácie k uplatňovaniu prevencie nežiaduceho správania žiakov, ktoré pomáhajú škole predchádzať problémom spojeným s užívaním psychoaktívnych látok (drog) u žiakov, využívali sme vzájomné zdieľanie skúseností odborníkov a osvedčenej pedagogickej praxe učiteľov.

Na podujatí sa zúčastnili participanti z radov pedagógov zo základných, stredných a vysokých škôl, odborníkov z CPPPaP, MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, učiteľských novín a zastúpenie mali aj rodičia. Pedagógovia prezentovali podnetné skúsenosti zo svojej školy, ďalší odborníci ponúkli informácie a konkrétne podnety k prevencii problémov nežiaduceho správania žiakov, zástupca rodičovskej verejnosti hľadal odpovede na svoje negatívne skúsenosti pri riešení šikanovania svojho dieťaťa. V neposlednom rade sa v bohatej diskusii objavili návrhy overených riešení problémov v škole. Vodiacou líniou podujatia bola vízia čo najviac prispieť k zdraviu žiakov z rôzneho uhla pohľadu, o čom svedčí aj tematické zameranie seminára a prezentácie lektorov.

V prvom tematickom okruhu pod názvom Dôkazy o rizikách (zne)užívania psychoaktívnych látok v predmetoch ŠVP (Štátneho vzdelávacieho programu) sa odborníčka z ŠPÚ zamerala na príklady ako cielene a konkrétne zakomponovať problematiku alkoholu v rámci vyučovania relevantných predmetov – biológie, chémie a telesnej a športovej výchovy. Cieľom bolo ponúknuť učiteľom návod ako sa môže stať prevencia, prezentovaná na príklade vplyvu alkoholu na človeka, prirodzenou súčasťou vyučovania. Ako odborno-motivačnú pomôcku pre pedagógov pri realizácii tejto témy v rámci vyučovania prikladáme aj text o príčinách rozdielneho účinku alkoholu na mužský a ženský organizmus.

Alkohol a jeho účinok na organizmus (PDF) 
Alkohol a ženský organizmus (PDF)

V ďalšom tematickom okruhu pod názvom Cielená podpora zdravia – výchova k zdraviu ako voliteľný predmet v ŠkVP sme venovali pozornosť možnostiam cielenej výchovy k zdraviu v školách. Konkrétny príklad osvedčenej pedagogickej praxe v tejto oblasti prezentovala ZŠ Čaklov, ktorá predstavila veľmi dobre rozpracovaný komplexný pohľad a konkretizovaný príklad kurikula voliteľného predmetu výchova k zdraviu na primárnom stupni vzdelávania (1. stupeň ZŠ). Pre využitie na druhom stupni ZŠ (nižšie sekundárne vzdelávanie) sme v ŠPÚ pripravili podklady pre voliteľný predmet pod pracovným názvom vzdelávanie k zdraviu a osobnostno-sociálnemu rozvoju, ktorý odporúčame na realizáciu v 5. a 6. ročníku. Oba podklady sú k dispozícii pre školy, ktoré ich môžu využiť pri zavedení tohto voliteľného premetu do svojho ŠkVP.

Tvorba kurikula učebného predmetu Výchova k zdraviu (PPS) 
Výchova k zdraviu – pojmová mapa (PDF) 
Výchova k zdraviu – pojmová mapa 2 (PDF) 
Vzdelávane k zdraviu a osobnostno-sociálnemu rozvoju (PDF)

Integrálnou súčasťou prístupu k výchove k zdraviu je prevencia nežiaduceho správania žiakov, ktoré môže spôsobiť ohrozenie zdravia. V tomto ohľade sme sa v ďalšom tematickom okruhu sústredili na možnosti predchádzania šikanujúceho správania žiakov v škole a programy prevencie užívania (či zneužívania) bežne dostupných návykových látok u žiakov. Jedno z dobrých riešení pre školy je spolupráca s odborníkmi z CPPPaP. Príklad takejto spolupráce sme našli v prezentácii psychologičiek z CPPPaP v Galante pod názvom Zdravá komunita, strata času alebo investícia do prevencie?

Zdravá komunita – strata času alebo investícia do prevencie? (PDF)

Hoci vieme, že šikanovanie veľmi negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie človeka, o to viac dieťaťa, škola nie vždy zaujme správne a efektívne stanovisko a opatrenia. S takouto negatívnou skúsenosťou sa s nami podelil zástupca rodičov, ktorý prišiel s návrhom, ako by sa tento problém podľa neho mohol riešiť – prijať národný program pre prevenciu šikanovania. Na navrhované riešenie a tiež na samotnú skúsenosť rodiča reagovali v diskusii účastníci, ktorí prezentovali skúsenosti s prístupom k problému šikanovania zo svojich škôl a tiež možnosti riešení zo strany odborníkov z CPPPaP a reprezentantky MŠVVaŠ SR. Závery z diskusie by sme moli stručne zhrnúť nasledovne: je potrebné túto tému priebežne senzitivizovať u pedagogickej verejnosti, aby zo strany vedenia škôl nedochádzalo k bagatelizovaniu tohto problému vo vlastnej škole, väčšina škôl má vytvorené dobré stratégie na prevenciu a včasné riešenie vzniknutých prípadov, odporúčame využívať špecializovanú webovú stránku bezpre.sk, ktorá poskytuje aj on-line poradenstvo v tejto oblasti, je možné vyhľadať pomoc u odborníkov v CPPPaP a v neposlednom rade má rodič možnosť sa obrátiť na školskú inšpekciu. 
V poslednom tematickom okruhu seminára pod názvom Programy a podporujúce metódy a formy vo výchovno-vzdelávacom procese bol prezentovaný preventívny program Unplugged, ktorý sa v súčasnosti pod vedením expertov z UPJŠ Košice overuje vo vybraných základných školách. Tento medzinárodný program prispieva k prevencii rozvojom životných spôsobilostí žiakov, pričom jeho cieľovou skupinou sú 12 – 14-roční žiaci. Okrem samotného predstavenia programu sme sa dozvedeli aj o tom, aké majú s ním praktické skúsenosti zapojené školy, resp. realizujúci pedagógovia –prostredníctvom pani učiteľky zo ZŠ Podzáhradná, ktorá potvrdila, že program je prijímaný žiakmi veľmi pozitívne, no zároveň si vyžaduje iný prístup od učiteľa. Pre obe strany prináša vzájomné obohatenie. Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcich prezentáciách, v ktorých záujemcovia o realizáciu programu v svojej škole nájdu aj kontaktné adresy.

Program Unplugged – európsky program univerzálnej prevencie užívania návykových látok (PDF) 
Unplugged – skúsenosti (PDF)

Okrem preventívnych programov, ktoré sa ešte overujú sme účastníkom/školám dali do pozornosti a na bezprostredné využívanie aj „hotové“ overené metodické manuály pod názvom „Všetci to robia!“ a „K prevencii v škole“, ktoré spolu s DVD Alkohol skrytý nepriateľ účastníci získali bezplatne. 
K prínosom metodiky pre školu/žiakov patrí to, že predstavuje inovatívnu prevenciu, ktorá je prirodzenou súčasťou vyučovania, podporuje a vyžaduje interaktívne vzdelávacie metódy pri práci so žiakmi, zvyšuje matematickú gramotnosť u žiakov, podporuje osobnostný rozvoj u žiakov a v neposlednom rade prispieva k prevencii nežiaduceho správania (fajčenie tabaku, pitie alkoholu) u žiakov v najohrozenejšej vekovej skupine (12 – 13 rokov). Všetky metódy a postupy uplatňované v rámci projektovej metodiky Všetci to robia! prispievajú k podporujúcej sociálnej klíme triedy, ktorá priamo vplýva na pocit bezpečia a osobnej pohody žiakov, čo pozitívne pôsobí na ich motiváciu k učeniu a školskú úspešnosť.

Preventívna metodika „Všetci to robia!“ (PDF) 
„Všetci to robia!“ - používané metódy a postupy (PDF)

Cieľom seminára bolo ponúknuť nové možnosti a inšpirácie k podpore zdravia žiakov a uplatňovaniu prevencie nežiaduceho správania žiakov – teda problémov spojených s užívaním psychoaktívnych látok (najmä tabaku a alkoholu) a šikanovaním.

Konkrétnymi výstupmi, ktoré môžu školy využiť sú:

 • Ukážka možností uplatňovania témy zdravia/prevencie v predmetoch ŠVP, doplnená pomôckou pre učiteľa – odborným textom o alkohole (Alkohol a ženský organizmus)
 • Podklady k voliteľnému predmetu v ŠkVP Výchova k zdraviu na primárnom stupni a pod názvom Vzdelávane k zdraviu a osobnostno-sociálnemu rozvoju na nižšom sekundárnom stupni
 • Inšpirácia – príklad spolupráce školy a CPPPaP pri prevencii šikanovania
 • Informácia o preventívnom programe Uplugged a skúsenostiach s jeho overovaním v ZŠ
 • Overená preventívna metodika/metodický manuál Všetci to robia! a K prevencii v škole spolu s osobitným zdôraznením najpotrebnejších krokov k jej realizácii v škole.

Kontakty pre viac informácií:

bizikova@statpedu.sk 
palenikova@statpedu.sk 
bagalova@statpedu.sk

Informácia pre školy ku globálnemu rozvojovému vzdelávaniu

Globalizácia je jav, ktorý sa bezprostredne dotýka každého z nás. Najvšeobecnejšie globalizáciou môžeme nazvať politické, ekonomické a kultúrne procesy, ktoré sa prejavujú vzájomným ovplyvňovaním a prepájaním národov, štátov, kontinentov a dokonca aj civilizácií.

V súčasnosti nás sprevádza doslova v každodennom živote, hoci si to niekedy ani neuvedomujeme. Média, najmä masové používanie mobilov, počítačov, internetu, či satelitov spôsobujú to, že globalizácia nadobudla „rýchlosť svetla“, nemôžeme jej nijakým spôsobom uniknúť, a preto ju musíme prijať ako realitu, ako výzvu, aj so všetkými pozitívami a problémami, ktoré so sebou v súčasnosti prináša. Dôležitou podmienkou je to, aby sme vedeli rozoznať, čo je na globalizácii dobré, či prijateľné a čo nie je a tiež to, aby sme ju dokázali využiť jednak vo svoj prospech, ale aj v prospech iných ľudí (možno aj celého ľudstva).

Preto aj vláda Slovenskej republiky dňa 18. januára 2012 schválila Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016, o čom sme už informovali pedagogickú verejnosť v minulom roku. Podľa uvedenej stratégie vzdelávanie musí reflektovať realitu globalizovaného sveta, musí „rozvíjať kritické myslenie a porozumenie výziev a problémov v tejto oblasti, a tak motivovať mladých ľudí k zodpovednosti a osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana“.

V rámci školského vzdelávania je možné ciele globálneho vzdelávania napĺňať (ako sme to už predostreli v predchádzajúcich informáciách) formou reflektovania globálnej dimenzie, teda upriamovaním pozornosti na globálne súvislosti v obsahu vzdelávania (v rámci relevantných predmetov, prierezových tém).

Pri realizácii globálneho vzdelávania odporúčame školám využiť portál www.globalnevzdelavanie.sk, ktorý predstavuje, kvalitný, navyše on-line dostupný a interaktívny zdroj. Vychádzajúc z informácii portálu: „je určený najmä učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl, ktorí hľadajú informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do rôznych vyučovacích predmetov, pričom v časti Virtuálna škola nájdu a môžu si voľne stiahnuť podrobne rozpracované zážitkové aktivity globálneho vzdelávania, prehľadne rozčlenené podľa tém a ročníkov, v časti Knižnica, Fotografie alebo Videoarchív ponúkajú na voľné stiahnutie elektronické verzie metodických príručiek a databázu fotografií a videí, ktoré môžu učitelia využiť ako ilustračný materiál pri vyučovaní“.

Úlohou globálnej výchovy je motivovať žiakov a viesť ich pri získavaní a rozvíjaní kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) potrebných k tvorivému a pozitívnemu riešeniu globálnych problémov. Kľúčovou podmienkou úspechu v tomto vzdelávaní je relevantná didaktika globálneho vzdelávania, v ktorej sa uplatňujú nasledujúce prístupy:

 • aktivita a tvorivosť učebno-poznávacej činnosti žiakov (učenie sa cez vlastnú skúsenosť a zážitky)
 • vyváženosť citovej a rozumovej zložky v procese vyučovania
 • realizácia rôznych uhlov pohľadu
 • posilňovanie kladného vzťahu k sebe a k druhým
 • kooperatívny prístup

Štátny pedagogický ústav v nasledujúcom roku plánuje pripraviť pre učiteľky a učiteľov metodické podklady k didaktike globálneho vzdelávania vo forme sumáru efektívnych metód a foriem globálneho vzdelávania vo vyučovacom procese.

 

10 kompetencií mediálnej gramotnosti

Mediálnu gramotnosť môžeme presnejšie popísať prostredníctvom nevyhnutných kompetencií (spôsobilostí) potrebných pre aktívnu a uvedomelú účasť človeka v súčasnej mediálnej spoločnosti.

Mediawijzer.net požiadala viacerých odborníkov, aby vybrali a definovali tieto kompetencie. Výsledkom ich práce je zastrešujúci model obsahujúci desať mediálnych kompetencií. Model poskytuje prehľadný a zrozumiteľný obraz o tom, čo je to mediálna gramotnosť a súčasne slúži ako východisko pre aktivity (vzdelávanie) v tejto oblasti.

Model 10 kompetencií → mediálnej gramotnosti predstavili reprezentanti Mediawijzer.net na zasadaní Expertnej skupiny pre mediálnu gramotnosť v Bruseli (v apríli 2013). Keďže predstavuje vynikajúci a prehľadne skomprimovaný rámec k nadobúdaniu mediálnej gramotnosti - po obsahovej i grafickej stránke, rozhodli sme sa ho priblížiť aj pedagogickej verejnosti na Slovenku.

10 kompetencií mediálnej gramotnosti (PDF)

Škola verzus výzvy a riziká súčasnej doby – výstupy 

V dňoch 5.- 6. decembra 2012 sa uskutočnilo (avizované) fórum pod názvom Škola verzus výzvy a riziká súčasnej doby. Rezort školstva – ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŠ SR aj takouto formou napĺňal úlohy, ktoré mu vyplývajú z Národnej protidrogovej stratégie v roku 2012, pretože toto odborné podujatie bolo zamerané na riešenie prevencie rizikového správania a podpory zdravia žiakov v školách. 
Podujatie bolo prínosné a zároveň veľmi obohacujúce. Jednak svojim programom, v ktorom sa na malom priestore prelínala podnecujúca teória odborníkov s príkladmi dobrej praxe pedagógov zo škôl a tiež zastúpením odborníkov , ktorí ponúkli mnohoraký pohľad na diskutovanú problematiku. Spolu za „jedným stolom“ sa stretli pri prezentáciách, diskusii a formulovaní odporúčaní reprezentanti ŠPÚ, MŠVVaŠ SR, WHO, ŠIOV, ŠŠI, VÚDPAP, CPPPaP, ŠPP, LVS, DC, UNICEF, ÚSV SR pre rómske komunity, ZŠ a SŠ. 
Účastníci podujatia sa zhodli, že fórum poskytlo priestor pre lepšie pochopenie širokého spektra problémov, ktoré musí škola, či školské zariadenie reflektovať v svojom pôsobení na žiaka a tiež priestor pre diskusiu o tom, ako efektívne pristupovať k prevencii rizikového, resp. problémového správania mladých ľudí – či už bežného žiaka alebo žiaka so ŠVP vychádzajúcich zo zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia. 
Fórum sa dotklo témy hrozieb, ktoré školákom prináša novodobá virtuálna komunikácia, užívanie psychoaktívnych látok (legálnych a nelegálnych drog), narastajúci extrémizmus, či obchodovanie s ľuďmi. Z prezentácii príkladov osvedčenej praxe škôl vyplynulo , že prevencia bez dobrej sociálnej klímy v škole, zapájania žiakov do rozhodovania v škole, napr. aj prostredníctvom školského parlamentu, inovatívnych/interaktívnych prístupov vo vzdelávaní spolu s cieleným preventívno-zdravotným zameraním neprinesie svoje ovocie – zdravie a pohodu žiakov (a spolu s nimi i učiteľov). 
Jedným z možných riešení ako podporiť túto víziu je zavedenie cieleného školského predmetu pod pracovným názvom Výchova ku zdraviu. K diskusii na túto tému sme pripravili aj príklady jeho úspešného zavedenia v zahraničí (české a írske kurikulum). Účastníci privítali túto možnosť, ale tak isto formulovali podmienky jeho zavedenia a zabezpečenia kvality – od vzdelávania učiteľov, cez učebné zdroje. V tomto smere sme sa všetci zhodli na závere, že v tejto etape by to mohol byť voliteľný predmet, pre ktorý sa rozhodne škola podľa svojich možností, pričom veľmi nápomocné by boli vypracované (odporúčané) podklady zo strany ŠPÚ. V nasledujúcom období sa preto budeme snažiť robiť kroky k naplneniu odporúčaných záverov podujatia. 
Bližší obraz o podujatí a diskutovaných témach Vám poskytnú priložené prezentácie účastníkov:

Súbory na stiahnutie (ZIP, 23 MB)

Kontakt pre viac informácii: bizikova@statpedu.sk

 

Návrh tvorby maturitných zadaní z predmetu umenie a kultúra 

Na základe vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 209/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách môžu žiaci štvorročných gymnázií maturovať z voliteľného predmetu umenie a kultúra. Vzhľadom na to, že predmet umenie a kultúra je novým maturitným predmetom, predkladáme pedagógom návrh tvorby maturitných zadaní z tohto predmetu.

Návrh tvorby maturitných zadaní z predmetu umenie a kultúra (PDF) 

Na pomoc pri globálnom vzdelávaní v školách  

Pred krátkou dobou sme pedagogickú verejnosť  informovali o Národnej stratégii pre globálne vzdelávanie  na obdobie rokov 2012 – 2016, ktorú v januári tohto roku prijala vláda SR. Súčasťou stratégie je, ako sme tiež uviedli,  globálne rozvojové vzdelávanie, ktorého ciele  sa v rámci školského vzdelávania môžu napĺňať formou reflektovania globálnej dimenzie, t.j. globálnych súvislosti v obsahu vzdelávania. 
V tomto kontexte prinášame informáciu o pomôcke pre realizáciu globálneho vzdelávania v školách. 
Ide o štyri metodické príručky určené pre 2. stupeň ZŠ, ktoré sa môžu uplatňovať v rámci vyučovania matematiky, geografie, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy. Príručky obohacujú vyučovanie o témy globálneho vzdelávania prostredníctvom zážitkových aktivít. Každá obsahuje desať rozpracovaných  aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu. 
Príručky sú výstupom vzdelávacieho projektu OZ Človek v ohrození s názvom „Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách“. V elektronickej podobe ich môžete získať na stránke: 
http://clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky  


Prehľad kurzov na základných a stredných školách     

Prehľad kurzov na základných a stredných školách tak, ako to vyplýva z aktuálnych vyhlášok a Štátneho vzdelávacieho programu (36 kB). 

Informácia o schválení Národnej stratégiu pre globálne vzdelávanie  na obdobie rokov 2012 – 2016  

Vláda Slovenskej republiky dňa 18. januára 2012 schválila Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie  na obdobie rokov 2012 – 2016 (ďalej „Stratégia“).   
Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext vo vzdelávaní. Cieľom je zvyšovať povedomie o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, rozvíjať kritické myslenie a porozumenie výziev a problémov v tejto oblasti, a tak motivovať ľudí k zodpovednosti a osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana. Jeho súčasťou je globálne rozvojové vzdelávanie, ktoré sa sústreďuje na problémy súvisiace s nerovnosťou vo svete (napr. chudoba), ďalej environmentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, ako aj vzdelávanie k ľudským právam v globálnom kontexte. 
Pre dosiahnutie cieľov globálneho vzdelávania sa v Stratégii odporúča vychádzať z nasledujúcich princípov: 

 • Globálna zodpovednosť – zodpovednosť za svoje konanie a za svet, ktorý ním ovplyvňujeme.
 • Solidarita – solidarita s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach a ochota im svojím konaním pomôcť.
 • Participácia – aktívna a informovaná účasť na riešení problémov a konfliktov.
 • Vzájomná prepojenosť – uvedomenie si globálnej previazanosti a súvislostí medzi miestnym, regionálnym a medzinárodným dianím.
 • Spolupráca – rovnocenné partnerstvo medzi ekonomicky rozvinutými a rozvojovými krajinami.
 • Sociálna spravodlivosť a rovnosť – dodržiavanie ľudských práv a rovných príležitostí pre všetkých.
 • Otvorenosť a kritické myslenie – kritický prístup k informáciám a schopnosť kritického úsudku a informovaného rozhodovania.
 • Udržateľný rozvoj – prispôsobenie životného štýlu smerujúceho k zachovaniu a zlepšeniu životného prostredia pre ďalšie generácie.

Pre napĺňanie cieľov globálneho vzdelávania bol vypracovaný Akčný plán pre plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na rok 2012. V rámci školského vzdelávania budú ciele napĺňané formou reflektovania globálnej dimenzie - upriamovaním pozornosti na globálne súvislosti v obsahu vzdelávania (v rámci relevantných predmetov, prierezových tém). Je zrejmé, že udalosti a vývoj v iných častiach sveta ovplyvňujú život aj v našej krajine, či už je to súčasná ekonomická a finančná kríza, nelegálna migrácia, bezpečnostné hrozby, vojenské konflikty alebo klimatické zmeny. Preto je potrebné, aby sa  tieto témy odrazili aj vo vzdelávaní v našich školách. 
S kompletným obsahom Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 sa môžete oboznámiť v priloženom dokumente. V nasledujúcom období budú pripravené pomôcky pre realizáciu globálneho vzdelávania v školách – odporúčania, metodické materiály, vzdelávanie pre pedagógov, na ktorých budú participovať relevantné štátne inštitúcie a MVO.

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016 (188 kB) 


Odporúčaná odborná literatúra k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Zoznam odporúčanej literatúry k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským (61 kB)  

Mediálna výchova 

Dňa 9.  septembra 2011  sa v Bruseli z iniciatívy Európskej komisie (ďalej EK) uskutočnilo rokovanie expertnej skupiny zameranej na mediálnu gramotnosť v škole - MEDIA LITERACY EXPERT GROUP, ktorého sa zúčastnila ako nominovaný člen za Slovensko pracovníčka ŠPÚ PhDr. Ľubica Bizíková. Cieľom prvého stretnutia expertnej skupiny bolo prediskutovať a nájsť najadekvátnejšie možnosti a spôsoby implementácie mediálnej výchovy do školského kurikula  so zámerom podporiť nadobúdanie mediálnej gramotnosti školskej mládeže v Európe. Pri hľadaní spoločnej platformy sa súčasne bude rešpektovať princíp subsidiarity jednotlivých členských krajín. 
Pre pedagogickú verejnosť sme pripravili krátku informáciu z rokovania - zameriame sa predovšetkým na odporúčania, týkajúce sa indikátorov na meranie úrovne mediálnej gramotnosti, ktoré boli prezentované na uvedenom stretnutí skupiny.

Informácie pochádzajú z najnovšej štúdie zastrešenej EK pod názvom Testing and Refining Criteria to Assess Media Literacy Levels in Europe  - Testovanie a zdokonaľovanie kritérií pre hodnotenie úrovne mediálnej gramotnosti v Európe. 
Originál štúdie je zverejnený na webovej stránke EAVI European Association for Viewers Interests   (Európska asociácia pre záujmy divákov)  -  nezávislej, neziskovej medzinárodnej organizácie registrovanej v Bruseli, ktorej poslaním je slúžiť verejnému záujmu v oblasti médií. Viac podrobností sa nachádza na webovej stránke EAVI European Association for Viewers Interests (Európska asociácia pre záujmy divákov)  -  nezávislej neziskovej medzinárodnej organizácie registrovanej v Bruseli, ktorej poslaním je slúžiť verejnému záujmu v oblasti médií: 
http://www.eavi.eu/joomla/what-we-do/researchpublications 

Testovanie a zdokonaľovanie kritérií pre hodnotenie úrovne mediálnej gramotnosti v Európe – Testing and Refining Criteria to Assess Media Literacy Levels in Europe (186 kB)

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.