Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní

Práva duševného vlastníctva v školskom vzdelávaní – od pochopenia k využitiu a rešpektovaniu


O tom, že práva napĺňajúce označenie duševné vlastníctvo sa týkajú aj školy (pedagógov a žiakov), niet pochýb. A niet pochýb ani o tom, že najmä mladí ľudia, ale i učitelia môžu podceňovať alebo nedoceňovať význam autorského práva, ktoré patrí k jeho najfrekventovanejším súčastiam. Prípady nezákonného sťahovania filmov či hudby, pridanie textov, fotografií, hudby do prezentácie, ktorá bola v škole pripravená a prezentovaná on-line, nie sú ničím výnimočným.

Jedna z možností, ako upriamiť pozornosť, resp. zmeniť názor/postoj, je ukázať, ako to súvisí s vlastnou kreatívnou tvorbou. V širšom a dlhodobejšom kontexte to súvisí s vedomostnou ekonomikou EÚ – odvetvia náročné na práva duševného vlastníctva predstavujú pomerne vysoký podiel HDP Európskej únie.

Autorské právo môžeme v zásade prirovnať k morálnemu právu: mali by ste mať zisk z toho, čo ste vytvorili. Ak by vaše diela mohol ktokoľvek upraviť a opätovne publikovať, prestali by vytvárať váš profit. V takom prípade by ste nemali prostriedky ani motiváciu tvoriť nové. Z tohto dôvodu každé pôvodné (originálne) dielo automaticky získava ochranu autorským právom bez toho, aby jeho autor musel o to požiadať.

Je však potrebné dosiahnuť vhodnú rovnováhu medzi súkromnými právami a verejným prospechom (napr. výnimky pri vzdelávaní). Okrem toho existuje aj množstvo kultúrnych artefaktov a iných zdrojov, ktoré sú voľne použiteľné bez toho, aby ste museli dbať na autorské práva. Napríklad diela, ktorých autor zomrel pred viac ako 70 rokmi, sa považujú za Public Domain (PD), t. j. verejne prístupné a nevzťahujú sa na ne žiadne obmedzenia. Existujú aj diela chránené licenciou Creative Commons (CC), ktoré je možné rozmnožovať a šíriť, pokiaľ sa uvedie meno tvorcu. V závislosti od typu licencie CC sa môžu diela zverejňovať s úpravami alebo bez úprav a výlučne na nekomerčné použitie alebo viacero použití (napr. Europeana Collections). Na druhej strane aj školy – pedagógovia i žiaci vytvárajú svoje originálne produkty, ktoré majú charakter diela hodného ochrany autorským právom (no nie každý tvorivý produkt je chránený autorským právom – sú chránené tzv. diela, pričom každé dielo musí spĺňať určené pojmové znaky).

V školskom vzdelávaní má problematika práv duševného vlastníctva a teda aj autorské právo prierezový charakter, má kontext s celým vzdelávacím procesom. Na jej uchopenie ponúkame praktické návody, zdroje a aktivity pre pedagógov využiteľné na všetkých stupňoch vzdelávania.
Materiály boli pripravené a overené v EUIPO (Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo) v rámci pôsobenia expertnej skupiny IP in Education (Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní), v ktorej majú zastúpenie všetky členské štáty vrátane Slovenska. Podnetné zdroje vytvorila WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva) a uvádzame i ďalšie relevantné/prehľadné zdroje vytvorené na Slovensku.

S cieľom poskytnúť jasné a presné informácie o používaní chráneného obsahu povoleného v rámci vzdelávania a zvýšiť tak právnu istotu učiteľov pri jeho využívaní ponúkneme v nasledujúcich dňoch odpovede na „Časté otázky o autorských právach pre učiteľov“, ktoré boli pripravené EUIPO (projekt „FAQs on Copyright for Teachers“) v rámci pôsobenia pracovnej skupiny „Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní“ (IPinEducation) a s garanciou adekvátnosti v slovenskom právnom systéme zo strany MŠVVaŠ SR.

Zdroje informácií, návody, podklady na vyučovanie, aktivity pre žiakov:
Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní. Súbor lekcií podnikania (EUIPO)
Duševné vlastníctvo a školské vzdelávanie – predstavenie problematiky duševného vlastníctva a jej zvýznamnenie pre školy, pedagógov i žiakov, praktické zdroje k orientácii v problematike využiteľné aj vo vyučovacom procese
Základy duševného vlastníctva pre učiteľov (EUIPO) – základný súbor odbornej prípravy pre učiteľov
Denník kreativity (EUIPO) – aktivity pre žiakov od 9 - 14 rokov na podporu, rozvoj tvorivosti i uvedomenia si hodnoty svojej práce a dôležitosti ochrany svojich nápadov pomocou nástrojov duševného vlastníctva
Autorské právo, Patenty, Ochranné značky (WIPO s prekladom ÚPV SR) – praktické zdroje s aktivitami pre SŠ
Uč sa z histórie, vytváraj budúcnosť: vynálezy a patenty (WIPO) – informácie a aktivity pre ZŠ
Mať Filipa (Dvořák M.R., eSlovensko o.z. s podporou EUIPO a MŠVVaŠ SR) – prehľadná publikácia poskytujúca základné informácie o autorských i priemyselných právach
Autorské práva – časté otázky
Často kladené otázky o autorskom práve pre učiteľov a žiakov/študentov

Spracovala: PhDr. Ľubica Biziková, ŠPÚ
lubica.bizikova@statpedu.sk
Recenzia: PhDr. Denisa Ďuranová, ŠPÚ