Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru

Rada Európy vytvorila Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (ďalej i Rámec), ktorý integruje predchádzajúce programy Rady Európy ako výchovu a vzdelávanie k ľudským právam, demokratickému občianstvu a interkultúrne vzdelávanie. Zámerom Rámca je, aby ho používali pedagógovia na všetkých úrovniach vzdelávania a vo všetkých typoch škôl, vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Jeho cieľom je pripraviť žiakov pre život aktívnych občanov v demokratickej spoločnosti a podporiť ich osobný rozvoj z pohľadu celoživotného vzdelávania. Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru je nástrojom na tvorbu kurikula a jeho aplikáciu do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru pozostáva z troch častí, ktoré predstavujú koherentný celok.

  • Prvá časť ponúka niektoré dôležité upozornenia týkajúce sa používania Rámca, vysvetlenie pojmov a teoretické predpoklady, ktoré sú základom Rámca; opis modelu kompetencie pre demokratickú kultúru, ktorý následne uvádza úlohu deskriptorov. Model kompetencií pre demokratickú kultúru určil multidisciplinárny tím medzinárodných expertov na základe rozsiahleho výskumu a konzultácií. Obsahuje 20 kompetencií spolu s informáciami o vypracovaní modelu a jeho používaní. Kompetencie pre demokratickú kultúru sú rozdelené do štyroch oblastí – Hodnoty, Postoje, Schopnosti a Poznanie a kritické porozumenie.
  • Druhá časť sa zameriava na deskriptory. Opisuje tvorbu deskriptorov a poskytuje kompletný zoznam všetkých deskriptorov 20 kompetencií pre demokratickú kultúru – kľúčových a doplňujúcich. Deskriptory boli pilotované v 16 členských štátoch.
  • Tretia časť ponúka usmernenie, ako môže byť Rámec implementovaný vo vzdelávaní – pri tvorbe kurikula a jeho aplikácii do výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež sa zaoberá spôsobmi, akými sa Rámec môže používať pri príprave učiteľov, ako sa môže uplatňovať pomocou celoškolského prístupu a pod.


COUNCIL OF EUROPE, 2018. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Context, Concepts and Model. Volume 1 [Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Kontext, koncepty a model. Zväzok 1]. Strasbourg: Council of Europe. S. 83. ISBN 978-92-871-8573-0

RADA EURÓPY, 2018. Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Kontext, koncepty, model. Zväzok 1. Štrasburg: Rada Európy. S. 85. ISBN 978-80-8118-211-2

RADA EURÓPY, 2019. Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Deskriptory kompetencií pre demokratickú kultúru. Zväzok 2. Štátny pedagogický ústav. S. 59. ISBN 978-80-8118-211-2.

COUNCIL OF EUROPE, 2018. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Descriptors of Competences for Democratic Culture. Volume 2 [Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Deskriptory kompetencií pre demokratickú kultúru. Zväzok 2]. Strasbourg: Council of Europe. S. 59. ISBN 978-92-871-8573-0

COUNCIL OF EUROPE. 2018. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Guidance for Implementation. Volume 3 [Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Usmernenia k implementácii. Zväzok 3]. Strasbourg: Council of Europe. S. 123. ISBN 978-92-871-8573-0

Bližšie informácie o Referenčnom rámci kompetencií pre demokratickú kultúru sú dostupné na webovom sídle Rady Európy:
https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture

Odporúčania k implementácii Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru v SR boli vypracované v rámci diseminačných aktivít pre Radu Európy a sú dostupné na: http://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/diseminacne-aktivity-radu-europy/sprava_okruhle_stoly_rfcdc.pdf