Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Učebné texty

Pomôcka pre interkultúrne vzdelávanie v škole

Štátny pedagogický ústav pripravil dve rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku: Loďka, Palička pomocníčka. 
Tieto rozprávky odporúčame využívať ako pomôcku v školskom a mimoškolskom vzdelávaní žiakov primárneho stupňa.

Rozprávky prispievajú:

  1. k rozvoju dobrých medziľudských vzťahoch založených na vzájomnej pomoci a spolupráci u žiakov; 
  2. k rozšíreniu slovnej zásoby o nové pojmy zo slovenského jazyka a rómskeho jazyka; 
  3. k rozvoju schopnosti čítať s porozumením. 

Dvojjazyčnosť rozprávok umožňuje žiakom porovnávať text v slovenskom jazyku s textom v rómskom jazyku a naopak.

     Loďka, Palička pomocníčka - E šifica, E rovľica žutindorica 

         Pomôcka pre interkultúrne vzdelávanie v škole  icon-nove                               

 

 

Učebné texty v rómskom a slovenskom jazyku pre I. stupeň základnej školy 

V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z  „Národného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie na roky 2011 – 2015“ schváleného vládou SR sme zabezpečili vypracovanie učebných textov v rómskom a slovenskom jazyku.  Dvojjazyčné texty určené pre žiakov primárneho stupňa sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby a rozvoj čitateľskej a komunikačnej gramotnosti žiakov. Učebné texty obsahujú jednoduché úlohy, ktoré motivujú žiakov hľadať súvislosti medzi obrázkami a slovami, čím sa rozvíja a upevňuje nielen ich slovná zásoba, ale tiež ich samostatnosť, tvorivosť, myslenie a predstavivosť. Učebné texty vychádzajú z Učebnice rómskeho jazyka (GAŠPAROVÁ, E. et al. 2007, Romaňi čhib – Učebnica rómskeho jazyka, Bratislava, ŠPÚ, 2007, 128 s., ISBN 80-89225-18-7). 
Odporúčame školám využívať učebné texty ako učebnú pomôcku pre podporu a zefektívnenie procesu interkultúrneho vzdelávania na školách.


 Učebné texty v rómskom a slovenskom jazyku pre I. stupeň základnej školy
 Príloha
 Slovník rómsko-slovenský
 Manuál pre učiteľa 
                                
Kontakt pre zaslanie spätnej väzby alebo nových námetov: jozef.facuna@statpedu.sk  

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.