Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Európske centrum pre moderné jazyky

Európske centrum pre moderné jazyky (ECML) je inštitúcia Rady Európy, ktorá sa spolu s Generálnym riaditeľstvom II Rady Európy (riaditeľstvo pre demokratickú participáciu/odbor vzdelávania) podieľa na európskej jazykovej politike.

ECML sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom ECML efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

Prostredníctvom projektov štvorročných programových období sa ECML venuje najmä:

  • príkladom dobrej praxe z oblasti vyučovania a učenia sa jazykov
  • podpore dialógu a výmene skúseností v jazykovom vzdelávaní
  • školeniam multiplikátorov
  • podpore profesionálnych sietí a výskumných projektov. 

Témy a ciele programového obdobia sú zároveň blízko prepojené na ciele jazykového vzdelávania členských štátov ECML. Výstupy projektov sú relevantné a adaptovateľné v rôznych vzdelávacích kontextoch v Európe. 
ECML taktiež poskytuje platformu pre spoluprácu s expertmi, združeniami a inštitúciami zapojenými do procesu zlepšovania európskych štandardov v oblasti jazykového vzdelávania.

Informácie o všetkých programových obdobiach ECML sú dostupné na: 
http://www.ecml.at/Programme/tabid/126/language/en-GB/Default.aspx

Publikácie, ktoré sú výsledkom aktivít ECML a aj predchádzajúcich programových období, sú k dispozícii na platforme ECML a je možné ich bezplatne stiahnuť: 
http://www.ecml.at/Resources/ECMLPublications/tabid/277/language/en-GB/Default.aspx

Platforma Európskeho centra pre moderné jazyky: 
www.ecml.at

Národná kontaktná osoba: 
PhDr. Denisa Ďuranová 
denisa.duranova@statpedu.sk

Programové obdobie ECML na roky 2020 – 2023 

Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní: meniace sa kontexty, rozvíjajúce sa kompetencie 


Programové obdobie ECML na roky 2016 – 2019

Jazyky v centre vzdelávania

Tematické zameranie projektov

Programové obdobie ECML na roky 2012 - 2015

Učenie sa prostredníctvom jazykov

Formálne vzdelávanie

Plurilingválne celoškolské kurikulá

Európske portfólio pre študentov učiteľstva predškolského vzdelávania 

Programy mobility pre udržateľné plurilingválne a interkultúrne učenie 

Rôznorodosť v učení majoritného jazyka – podpora vzdelávania učiteľov 

Posunková reč pre profesionálne použitie 

Jazykové deskriptory pre migrantov a úspech minoritných žiakov v povinnom vzdelávaní 

Gramotnosť prostredníctvom obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania: naprieč predmetmi a jazykmi


Neformálne vzdelávanie 

Jazyky vo firemnej kvalite 

Rozvoj jazykových kompetencií migrantov v práci 

Prístup spolupracujúceho spoločenstva ku vzdelávaniu migrantov 

Posilňovanie jazykových sietí 

Publikácie ECML v oblasti uplatnenia plurilingválneho a interkultúrneho vzdelávania

Mediácia 

Plurilingválne a interkultúrne kompetencie: deskriptory a učebné materiály 

Zapojenie rodičov do pluringválneho a interkultúrneho vzdelávania 

Využitie otvorených zdrojov na rozvoj vyučovacích zručností online

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.