Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Európske jazykové portfólio

Európske jazykové portfólio je dokument Rady Európy, ktorý je považovaný za osobný nástroj učiaceho sa. Dokument má slúžiť na rozvoj plurilingvizmu a interkultúrnych kompetencií učiaceho sa, ktorý môže do neho zaznamenávať podrobnosti o svojich komunikačných jazykových kompetenciách, interkultúrnych skúsenostiach, sledovať ich rozvoj, či už ich nadobudne v škole alebo mimo nej. Európske jazykové portfólio zároveň odráža ciele Rady Európy prehĺbiť vzájomné porozumenie, rozvíjať kultúrnu a jazykovú diverzitu, rozvíjať záujem o učenie sa jazykov a podporiť koherenciu a transparentnosť vo vyučovaní jazykov.

Európske jazykové portfólio sa skladá z troch častí:

  • Jazykový pas, ktorý poskytuje prehľad znalosti rôznych jazykov v daný čas;
  • Jazykový životopis, ktorý pomáha plánovať, sledovať a vyhodnocovať proces učenia sa a dosiahnutý pokrok;
  • Zbierka prác a dokladov, ktorá umožňuje vyberať si materiály na zdokumentovanie a ilustráciu úspechov či skúseností, ktoré sú zaznamenané v jazykovom životopise alebo jazykovom pase.

Európske jazykové portfólio má dve hlavné funkcie:

  1. pedagogická funkcia – proces učenia sa jazyka je pre učiaceho sa transparentný, rozvíja autonómiu učiaceho sa,
  2. informatívna funkcia – je to konkrétne evidencia komunikačných jazykových činností a stratégií učiaceho sa spolu s jeho interkultúrnymi kompetenciami.

Pre učiteľov sú k dispozícii príručky:

D. Little, R. Perclová: Európske jazykové portfólio, príručka pre učiteľov a školiteľov. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2002, s 75.

D. Little: Európske jazykové portfólio. Príručka na plánovanie, implementáciu a hodnotenie celoškolských projektov. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2014, s. 44.

V oblasti hodnotenia v prepojení na Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a Európske jazykové portfólio je pre učiteľov k dispozícii materiál:

D. Little: Európske jazykové portfólio: tam, kde sa stretajú pedagogika a hodnotenie.
Podrobné informácie a podporné materiály k Európskemu jazykovému portfóliu sú dostupné na platforme Rady Európy: http://elp.ecml.at/ .

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.