Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Publikácie

 

Stav implementácie rámcových učebných plánov v školách s vyučovacím jazykom maďarským

 

MATURITA Z FYZIKY – Metodická príručka pre učiteľa na prípravu maturitnej skúšky z fyziky

Národný inštitút vzdelávania a mládeže ponúka metodickú príručku maturita z fyziky, ktorá voľne nadväzuje na metodickú príručku Maturita z biológie. Určená je prioritne učiteľom pripravujúcim maturitnú skúšku z fyziky a školským koordinátorom maturitnej skúšky. Publikácia sumarizuje všetky aktuálne podklady potrebné k maturitnej skúške (s platnosťou od septembra 2022), začínajúc legislatívou, cez podrobnosti o spôsobe konania maturitnej skúšky aj s množstvom ukážok úloh maturitných zadaní vyhovujúcich Cieľovým požiadavkám na vedomosti a zručnosti maturanta z fyziky.

Pracovné listy pre praktické školy a odborné učilištia zamerané na finančnú gramotnosť

Národný inštitút vzdelávania  mládeže ponúka prehľadné spracovanie témy finančnej gramotnosti pre žiakov a žiačky s mentálnym postihnutím. Pracovné listy, ktoré sú zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti sú určené pre žiakov a žiačky praktických škôl a odborných učilíšť.

Hlavné témy sú spracované podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti. Sú spracované primerane schopnostiam žiakov a žiačok s mentálnym postihnutím, pričom prínosom je pre nich oboznámenie sa so základnými témami z problematiky finančnej gramotnosti, s ktorými sa v bežnom živote stretávajú a budú stretávať.

Spoločný Európsky referenčný rámec pre jazyky: Učenie sa, vyučovanie, hodnotenie - doplňujúce vydanie

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (ďalej aj SERR) je efektívny nástroj využívaný odborníkmi v oblasti jazykového vzdelávania pri tvorbe kurikúl, hodnotení jazykových spôsobilostí učiacich sa či pri tvorbe didaktických prostriedkov už od roku 2001, kedy bol prvýkrát publikovaný Radou Európy. Je však aj vhodným referenčným materiálom najmä pre učiteľov cudzích jazykov vo formálnom či neformálnom vzdelávaní. 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie – doplňujúce vydanie obsahuje aktualizovaný a rozšírený súbor modelových deskriptorov na úrovniach A1 a C, prepracovanejšie opisy pre receptívne činnosti a nové deskriptory pre úroveň počiatočného osvojovania si cudzieho jazyka (tzv. Pre-A1); okrem toho však veľmi významným prínosom tejto publikácie sú nové stupnice pre mediáciu, online interakciu a viacjazyčnú / plurikultúrnu kompetenciu ako aj úplne nové stupnice pre kompetenciu posunkového jazyka. 
Podľa Rady Európy táto publikácia predstavuje zásadný krok v jej angažovanosti v oblasti jazykového vzdelávania, ktorého cieľom je ochrana jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, podpora plurilingválneho a interkultúrneho vzdelávania, ktoré posilňuje vzájomné porozumenie, sociálnu súdržnosť a demokraciu a takisto posilnenie práva na kvalitné vzdelávanie pre všetkých

Content and language integrated learning in Slovakia

CLIL (Content and Language Integrated Learning - integrované vyučovanie cudzieho jazyka a predmetu) je všeobecne uznávaná skratka označujúca množstvo rozdielnych metodických postupov, ktorých spoločným prvkom je špecifické postavenie jazyka vo výučbe iných predmetov.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s odborníkmi z výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ktorí sa zaoberajú s metodikou CLIL na Slovensku, realizoval sériu experimentálnych overovaní metodiky CLIL na vybranom súbore základných škôl. Vedecká monografia približuje výsledky 5-ročného kvantitatívno-kvalitatívneho výskumu aplikovania metodiky CLIL na 2. stupni základných škôl.

Viacjazyčnosť a jazykové vzdelávanie na Slovensku

V zborníku sú uvedené príspevky prezentované na druhej medzinárodnej konferencii Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy. Podpora vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín, ktorú organizoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave.

Príspevky sú venované problematike viacjazyčnosti z rôznych perspektív ako napr. z neurobiologickej perspektívy.​

Hodnotenie kvality učebníc dejepisu učiteľmi - Dejepis pre 5. – 9. ročník ZŠ s VJS a osemročné gymnáziá

Návrh minimálnych diagnostických štandardov pre špecifické poruchy učenia, poruchu aktivity a pozornosti a natušenú komunikačnú schopnosť

Návrh minimálnych diagnostických štandardov pri diagnostike špecifických porúchučenia, poruchy aktivity a pozornosti a narušenej komunikačnej schopnosti je určený odborným zamestnancom školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Odborným zamestnancom poskytuje prehľad a odporúčania k aktuálne používaným diagnostickým postupom a nástrojom pri najčastejšie sa vyskytujúcich zdravotných znevýhodneniach. Predložený materiál zároveň odporúča diagnostické postupy a nástroje pre deti s rizikovým vývinom. 

Hodnotenie kvality učebníc učiteľmi - Hudobná výchova pre 3. a 4. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Hlavným cieľom projektu Hodnotenia kvality učebníc učiteľmi je zistiť, ako hodnotená učebnica spĺňa kritériá kvality určených teóriou funkcií učebnice, ako vyhovuje učiteľom pri napĺňaní Štátneho vzdelávacieho programu a žiakom v dosahovaní vzdelávacích a výkonnostných štandardov. Jedným z čiastkových cieľov projektu je povzbudiť učiteľskú verejnosť k aktivite a angažovanosti v učebnicovej politike, prehĺbiť dialóg medzi učiteľskou obcou a autormi a priniesť autorom cenné informácie pre ďalšiu reedíciu. V roku 2019 sme v spolupráci so školami s vyučovacím jazykom slovenským podnikli výskumnú sondu do kvality učebníc so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ, medzi ktorými boli aj učebnice pre 3. a 4. ročník ZŠ, o čom pojednáva predkladaná publikácia.

Spokojnosť učiteľov so šlabikármi a čítankami pre 1.ročník ZŠ

Publikácia Spokojnosť učiteľov so šlabikármi a čítankami pre 1. ročník základných škôl prináša cennú spätnú väzbu autorom hodnotených učebníc a vydavateľstvám. Ministerstvo školstva ju môže využiť ako ďalšiu analýzu aktuálneho stavu spokojnosti s učebnicami a predkladá možnú metodológiu overovania kvality učebníc v čase, keď výber z viacerých titulov je v cente pozornosti Učebnicovej politiky. Samotných učiteľov vťahuje do spolupráce v hodnotení kvality didaktických prostriedkov a informuje o vlastnostiach hodnotených šlabikárov a čítaniek so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ. 

Aplikácia vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie v pedagogickej praxi

Štátny pedagogický ústav Bratislava realizoval v období od januára do augusta 2018 dotazníkový prieskum aplikácie vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie v pedagogickej praxi, ktorý bol schválený v roku 2017. Dotazník bol zameraný na zmapovanie skúseností a názorov učiteľov/odborných zamestnancov základných škôl a špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrá a reedukačné centrá) na špecifické vyučovacie predmety: terapeuticko-korekčné cvičenia a prevencia sociálno-patologických javov. Publikácia prináša najdôležitejšie výsledky prieskumu, odpovede a názory pedagógov z praxe na danú tému.

Aplikácia vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie v pedagogickej praxi

Štátny pedagogický ústav realizoval v období od januára do augusta 2018 dotazníkový prieskum aplikácie vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, ktorý bol schválený v roku 2017. Dotazník bol zameraný na zmapovanie skúseností a názorov učiteľov/odborných zamestnancov základných škôl a v triedach základnej školy pri liečebno-výchovných sanatóriách na špecifický vyučovací predmet terapeuticko-korekčné cvičenia.

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu bol vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie z roku 2017 doplnený a v máji 2019 predložený Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR na schválenie. Predpokladáme, že niektoré výsledky prieskumu budú aj východiskami pre ďalšie skúmanie a riešenie danej problematiky.

Aplikácia vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie v pedagogickej praxi

Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR Štátny pedagogický ústav realizoval v období od januára do augusta 2018 dotazníkový prieskum aplikácie vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie, ktoré sú platné od septembra 2017. Dotazníky boli zostavené so zameraním na zmapovanie skúseností a názorov učiteliek/učiteľov materských škôl pri aplikácii uvedených vzdelávacích programov v pedagogickej praxi. Na základe získaných výsledkov z prieskumu, publikácia uvádza závery a odporúčania nielen pre pedagogickú prax, ale aj odporúčania, ktoré môžu byť východiskami pre ďalšie skúmanie a riešenie tejto závažnej problematiky.

Príručka jazykových výziev

Štátny pedagogický ústav pripravil pre učiacich sa rôznych jazykov slovenskú verziu Príručky jazykových výziev, ktorej autorom je Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML). 51 výziev obsiahnutých v tejto príručke povzbudzuje žiakov k tomu, aby využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičenie si jazyka alebo sa naučili viac o jazyku mimo kontextu triedy.
Bližšie informácie sú dostupné i na webovom sídle ECML: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Príručka "Jazyk pre prácu – krátky sprievodca"

ŠPÚ prináša slovenský preklad publikácie „Language for Work – A quick guide“. Autorom publikácie je Európske centrum pre moderné jazyky (ECML) v Grazi. Text je vlastníctvom Rady Európy a je uverejňovaný s jej súhlasom. Preklad je uverejňovaný po dohode s Radou Európy, zodpovednosť zaň nesie prekladateľ. Sprievodca je určený odborníkom, ktorí sa venujú jazykovej integrácii dospelých migrantov, zamestnancov a cudzincov, uchádzajúcich sa o prácu u nás. Prináša návod a odporúčania ako ich podporovať v učení sa jazyka nielen v jazykových kurzoch, ale aj na pracovisku a v každodennom živote. Poukazuje na to, čo bráni dospelým učiť sa jazyk efektívne aj ako je možné pre jazykové vzdelávanie získať podporu zamestnávateľov a okolia.“

Stav implementácie inovovaných štátnych vzdelávacích programov v oblasti cudzích jazykov do pedagogickej praxe v základných školách

Od roku 2015 je v platnosti inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý, okrem iného, priniesol zmenu v rámcovom učebnom plané pre vyučovanie druhého cudzieho jazyka v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý sa stal povinným voliteľným predmetom od 7. ročníka. Výskumná sprava prináša výsledky dotazníkovej sondy, ktorej sa zúčastnilo 917 učiteľov zo 409 základných škôl z celého Slovenska. Cieľom výskumu bolo zistiť stav implementácie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu na úrovni školy s akcentom najmä na učebný plán, používané didaktické prostriedky v predmete cudzí jazyk a kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov v základných školách. Výskumné dáta reflektujú realitu implementácie rámcového učebného planú v primárnom i nižšom sekundárnom vzdelávaní v predmete cudzí jazyk a faktory, ktoré učitelia – respondenti zohľadňujú pri zostavovaní učebných osnov predmetu a pri výbere didaktických prostriedkov na vyučovanie. Okrem toho výskumná sprava prináša aj dáta o kvalifikovanosti učiteľov cudzích jazykov v základných školách. Kľúčové slova: primárne vzdelávanie, nižšie sekundárne vzdelávanie, učebný plán, didaktické prostriedky, druhy cudzí jazyk, kvalifikovanosť.

Rozvíjanie kompetencií žiakov prostredníctvom učebných úloh z chémie
Hľadisko a javisko - Potenciál (divadelného) umenia
Incheonska deklarácia - Vzdelávanie 2030
Ako rozumieť Cieľu udržateľného rozvoja 4
  Spoločný európsky rámec pre jazyky
 

Spoločný európsky rámec pre jazyky - obálka

2. vydanie revidovaného prekladu Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) si vyžiadali najmä pedagógovia z praxe a teoretici – didaktici, ktorí sa zaoberajú jazyko­vou politikou a tvorbou vzdelávacích programov, či už        štátnych alebo školských alebo tých, ktoré sa používajú ako podklad pre tvorbu obsahov pre výučbu jazykov v neformálnom vzdelávaní.

Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania

Cieľom projektu Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania bolo zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilniť systém kontroly kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach. V cieľoch bola tiež otázka podpory ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, zvyšovanie kvality vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov podporou ich profesijných kompetencií.

   

Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Publikácia predkladá odporúčania na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách, v špeciálnych triedach a v triedach základných a stredných škôl spolu s inými žiakmi, t. j. v školskej integrácii/individuálnom začlenení.

Dokument je určený všetkým pedagógom a odborným zamestnancom v regionálnom školstve, ktorí vzdelávajú alebo sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, alebo im zabezpečujú odborné poradenstvo.

Aplikácia vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie

Publikácia prezentuje odporúčania na výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa vzdelávajú v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach a  v triedach materských škôl spolu s inými deťmi, t. j. v školskej integrácii/individuálnom začlenení.

Cieľom publikácie je prispieť ku skvalitneniu pedagogickej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením v oblasti predprimárneho vzdelávania. Je určená najmä pedagógom materských škôl, ktorí vychovávajú a vzdelávajú deti so zdravotným znevýhodnením.

V publikácii je zmapovaná súčasná situácia v špeciálnych výchovných zariadeniach na Slovensku z hľadiska podmienok, v ktorých fungujú, z hľadiska obsahovej náplne, odbornej úrovne a z hľadiska pracovnej motivácie a spokojnosti zamestnancov.

Cieľom publikácie bolo zmapovať aktuálnu situáciu v diagnostických a reedukačných centrách určených pre deti od 15 do 18 rokov so zameraním na výchovný program zariadení a priniesť odbornej i laickej verejnosti viac informácií o tom, ako to vyzerá za dverami týchto zariadení.

Publikácia prezentuje ciele a obsah špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk, požiadavky na osvojenie si posunkovej zásoby, gramatiky a fráz podľa kritérií pre ovládanie jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1) vymedzených v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (SERR), slúži ako východisko a základ pre výučbu špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk.

Publikácia je určená pedagógom, ktorí vyučujú alebo budú vyučovať špecifický vyučovací predmet slovenský posunkový jazyk v základných školách, ale podľa potreby aj pedagógom stredných škôl, prípadne aj ďalším odborníkom, študentom vysokých škôl, ale i rodičom a samotným nepočujúcim, ktorí chcú spoznávať slovenský posunkový jazyk v jeho teoretickej rovine.

Metodická príručka Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím je špecificky vytvorená pre žiakov s mentálnym postihnutím, zohľadňuje schopnosti detí, mentálne postihnutie, vek, sociálne pomery v rodine, výchovu.

Prílohu metodickej príručky tvoria pracovné listy, ktoré sú zamerané na rozvíjanie grafomotorických zručností a matematiky.

Metodická príručka je určená pre pedagógov, ktorí vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím v prípravnom ročníku. Cieľom metodickej príručky je pomôcť pedagógom, vzdelávajúcim v týchto ročníkoch.

Publikácia poskytuje čitateľom základné informácie o augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) a skúsenosti s jej používaním v škole. Určená je pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, logopédov a každému, komu záleží na tom, aby aj nehovoriace deti mohli vyjadrovať svoje pocity, názory a želania.

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní - časť A

Porozumenie problematiky bádateľsky orientovanej výučby si vyžaduje štúdium jej teoretických východísk, oboznámenie sa so zásadami realizácie jednotlivých úrovní bádania, analýzu overených bádateľských vzdelávacích aktivít, ale aj získanie prvotných skúseností z jej uvedenia do školskej praxe. Zámerom autorov bolo previesť čitateľov touto pomerne širokou problematikou, nasmerovať na významovo dôležité časti a nabádať k úvahám o inovácii výučby využitím bádateľského prístupu.

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní - časť B

V samostatnej časti B – biológia sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa biológie a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmet biológia.

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní - časť B

V samostatnej časti B – fyzika sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa fyziky a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmet fyzika.

Bádateľské aktivity - v prírodovednom vzdelávaní - časť B

V samostatnej časti B – chémia sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa chémie a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmet chémia.

Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty

Publikácia je voľným pokračovaním Slovníka ľudských práv (HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán (eds.) (2013) Slovník ľudských práv : Príručka pre Olympiádu ľudských práv Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013) a Vybraných textov k ľudským právam (HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán (eds.): Vybrané texty k ľudským právam : Príručka pre Olympiádu ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013).

Publikácia je určená je všetkým čitateľkám a čitateľom, ktorí sa zaujímajú o ľudské práva, či už profesionálne, na základných, stredných, vysokých školách a v iných inštitúciách alebo z vlastného záujmu, pretože si uvedomujú, že ochrana, podpora a presadzovanie ľudských práv je vec, ktorá sa nás všetkých bytostne a každodenne týka.

Publikácia pozostáva zo siedmich základných kapitol, ktoré sa členia na podkapitoly. Kapitoly na seba logicky a vecne nadväzujú, zároveň však tvoria samostatné celky, ktoré možno študovať aj osobitne.

Publikácia je obohatená obsiahlou prílohou. Obsahuje vybrané kľúčové medzinárodné dohovory a záväzné komentáre k nim, ktoré ešte doteraz v slovenskom jazyku neboli zverejnené, napríklad Dohovor UNESCO o zabránení diskriminácie vo vzdelávaní, komentáre zmluvných ľudskoprávnych výborov OSN, dokumenty Rady Európy venované rôznym aspektom práva na vzdelanie a Akčný plán pre tretiu fázu (2015 - 2019) Svetového programu ľudskoprávneho vzdelávania OSN.

Súčasťou publikácie je aj metodologická poznámka vysvetľujúca stanovisko autorského kolektívu k používaniu odbornej terminológie pri písaní ľudskoprávnych textov a pri preklade ľudskoprávnych dokumentov z anglického jazyka.

Kronika Olympiády ľudských práv XVII. ročník

Kronika Olympiády ľudských práv (OĽP), XVII. ročníka, ktorú máte pred sebou, podrobne mapuje školské a krajské kolá i celoštátne kolo. Prostredníctvom zverejnených súťažných podkladov a ostatných dokumentov poskytuje námety pre organizáciu školských kôl a rôzne súvisiace aktivity.
S ďalšími kronikami OĽP sa možno oboznámiť na webových sídlach:

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/Publikacie.alej

http://www.olp.sk/

Kronika Olympiády ľudských práv XVI. ročník

Kronika XVI. ročníka Olympiády ľudských práv (OĽP) je súhrnnou publikáciou XVI. ročníka súťaže vyhlasovanej MŠVVaŠ SR. Prináša informácie o priebehu školských, krajských kôl (2013) a celoštátneho kola (marec 2014). Obsahuje súťažné podklady krajských kôl: testy pre písomnú a tézy pre ústnu časť súťaže, ktoré možno využiť pri príprave nasledujúcich školských kôl OĽP. Obsiahlejšie pasáže sú venované celoštátnemu kolu, jeho súťažným aj odborno-vzdelávacim súčastiam. Publikácia prináša výsledkovú listinu, víťazné eseje ale aj spracované dotazníky spätnej väzby a štatistické údaje celého ročníka OĽP. Prílohová časť publikácie obsahuje dokumenty celoštátneho kola OĽP: pozvánku s programom, plagát, súťažný poriadok v jazykových variantoch (slovenčina a angličtina) ale aj prehľad tém esejí v ročníkoch I. – XVI. a iné podklady. S ďalšími kronikami OĽP sa možno oboznámiť na webových sídlach:

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/Publikacie.alej

http://www.olp.sk/

Slovensko anglicko-nemecký glosár odborných termínov

Hlavným cieľom glosára je v prvom rade pomôcť učiteľom pri výbere slovnej zásoby v danom predmete a v danom ročníku. Prvá časť glosára obsahuje slovnú zásobu v predmetoch matematika a prírodoveda v anglickom a nemeckom jazyku. Druhou časťou je slovensko-anglický a slovensko-nemecký register. Súčasťou glosára je aj audionahrávka s výslovnosťou pojmu a vzorovej vety

Nahrávky:

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách - Metodický materiál k niektorým právnym a technickým aspektom realizácie školských chemických pokusov

V súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v chemický laboratóriách a s tým súvisiacimi všeobecnými právnymi predpismi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav pripravili publikáciu: „Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách - Metodický materiál k niektorým právnym a technickým aspektom realizácie školských chemických pokusov. Publikácia má prispieť k riešeniu nahromadených problémov spojených s dodržiavaním nových bezpečnostných pravidiel pri práci s chemickými faktormi v základných a stredných školách. Publikácia prešla pripomienkovým konaním členov pracovnej skupiny vytvorenej pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania a Štátnom pedagogickom ústave, lektorským posúdením odborníkov z praxe a zároveň je vydaná s odporúčacou doložkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V tlačenej podobe bude publikácia distribuovaná na všetky základné a stredné školy v SR.

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách obsahuje súbor aktivít, hier a cvičení, prostredníctvom ktorých možno rozvíjať jednotlivé psychické funkcie.

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách

Na stope slovám

Obrazová príloha Na stope slovám

 

Metodika predprimárneho vzdelávania

Publikáciu vytvoril autorský kolektív, zostavený z odborníkov z praxe a vedecko-výskumných pracovníkov. Je určená predovšetkým pedagogickým kolektívom materských škôl. Metodika predprimárneho vzdelávania po koncepčnej stránke nadväzuje na Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie. Obsahová náplň publikácie reaguje na potreby praxe a rieši rôzne teoretické a odborno-metodické témy predprimárneho vzdelávania. Publikácia bude distribuovaná do všetkých materských škôl na Slovensku, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa ako aj na rôzne inštitúcie, ktoré sa zaoberajú riadením materských škôl alebo vzdelávaním pedagógov v materských školách.

 

Uvažujme o predprimárnom vzdelávaní spolu

Článok uverejnený v odborno-metodickom časopise pre materské školy Predškolská výchova č. 4, ktorý mal pozitívny ohlas v pedagogickej praxi. Vymedzuje špecifikum predškolského vzdelávania, zdôrazňuje dôležitosť realizačnej roviny výchovno-vzdelávacej činnosti pre rozvoj osobnosti dieťaťa. GUZIOVÁ, K. 2011. Uvažujme o predprimárnom vzdelávaní spolu. In Predškolská výchova. ISSN 0032-7220, 2010/2011, roč. 65, č. 4, s.7 - 13.

 

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v ISCED 1 Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 26. november 2012 Bratislava

V rokoch 2008- 2012 prebiehal pod gesciou ŠPÚ projekt experimentálneho overovania Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov. Predkladaný zborník obsahuje príspevky z medzinárodnej konferencie Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v ISCED 1, ktorá sa uskutočnila 26. novembra 2012 v Bratislave. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť štyri roky experimentálneho overovania a oboznámiť odbornú verejnosť s jeho závermi a tiež načrtnúť vízie do budúcnosti.

 

Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS.

Problematikou funkčnej gramotnosti a jednotlivých druhov gramotností, ako aj výsledkami medzinárodných komparatívnych štúdií PISA a PIRLS sa už dlhodobo zaoberajú viaceré výskumné inštitúcie, ktoré nám svoje zistenia približujú prostredníctvom svojich odborných prezentácií a publikácií. Tento cieľ sledovala aj medzinárodná konferencia Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS, ktorá sa uskutočnila v roku 2010 v Tatranskej Lomnici. Prvé neúplné vydanie zborníka vyšlo pre účastníkov konferencie pod názvom Výsledky PISA 2009 – výzva pre skvalitnenie slovenského školstva vo februári 2011. Druhé kompletné vydanie sústreďuje získané poznatky, dosiahnuté výskumné výsledky a navrhované riešenia v skúmanej problematike.

 

Ešte raz o predprimárnom vzdelávaní

Článok naznačuje rôzne otázky súvisiace s prípravnou, realizačnou a kontrolnou fázou výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl. Vyjadruje sa aj k niektorým kritickým postojom k štátnemu vzdelávaciemu programu pre materské školy. GUZIOVÁ, K. 2011 Ešte raz o predprimárnom vzdelávaní. In: Predškolská výchova, 2011, 65, č. 6 ISSN 0032-7220 

 

Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách

S účinnosťou od 1 septembra 2009 sa skončila platnosť Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách, ktorý už nie je základným pedagogickým dokumentom materských škôl. Môže však slúžiť ako učebný zdroj pre pedagogických zamestnancov materských škôl pri tvorbe plánov výchovno-vzdelávacej činnosti.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.