Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

MŠVVaŠ schválilo záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

27. február 2017

MŠVVaŠ schválilo záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 13. januára 2017 záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov (ďalej aj EJP 7 - 10)  od 1. 9. 2017. Na základe výsledkov experimentálneho overovania EJP 7 - 10 schválilo MŠ VVaŠ SR využívanie slovenského modelu EJP 7 - 10 pri výučbe cudzích jazykov na báze dobrovoľnosti základnými školami v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ rokoval so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

27. február 2017

Riaditeľ ŠPÚ rokoval so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval dnes so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom o programoch, projektoch a výskume v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Otvorili aj otázku prípravy Rámcového vzdelávacieho programu pre rómsky jazyk, nielen ako jazyk národnostnej menšiny, ale aj ako cudzí jazyk podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Zástupcovia zúčastnených strán hovorili aj o možnostiach, ako zabezpečiť učiteľov rómskeho jazyka a to prostredníctvom nového učebného odboru Romológia na vysokej škole. Širšie diskutovanou bola aj téma udržateľnosti škôl s vyučovaním rómskeho jazyka a literatúry, či podpora zvyšovania počtu štátnych škôl s vyučovacím jazykom rómskym. Zástupcovia ŠPÚ a ÚSVRK sa dohodli na spolupráci pri analýzach inkluzívneho vzdelávania a škôl, ktoré ho v súčasnosti realizujú.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a European Office Vienna Board of Education budú pracovať na spoločnom projekte

22. február 2017

ŠPÚ a European Office Vienna Board of Education budú pracovať na spoločnom projekte

Štátny pedagogický ústav a Európsky úrad pre vzdelávanie so sídlom vo Viedni podpísali dnes dohodu o spolupráci na projekte Competence-Oriented Education for Elementary Schooling (CODES)  in the cross border region - Kompetencie usmerňujúce vzdelávací program pre základnú školskú dochádzku v cezhraničnom regióne v rámci medzinárodného programu INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko. Slovensko –rakúska spolupráca v rámci programov INTERREG sa týka Bratislavského a Trnavského kraja a na rakúskej strane severného a stredného Burgenlandu, Viedne a Dolného Rakúska. 

Čítať celý článok

 
Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

17. február 2017

Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách. ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.

Čítať celý článok

 
Na titul Slovenka roka 2017 je navrhnutá aj výskumná pracovníčka z ŠPÚ Iris Domancová

16. február 2017

Na titul Slovenka roka 2017 je navrhnutá aj výskumná pracovníčka z ŠPÚ Iris Domancová

Na titul Slovenka roka 2017 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov ašpiruje aj výskumná pracovníčka zo Štátneho pedagogického ústavu Iris Domancová, ktorá pracuje v ŠPÚ dvadsaťpäť rokov na Oddelení špeciálnej pedagogiky a inklúzie. Jej odborným zameraním je pedagogika sluchovo postihnutých. Spolu s ďalšími 26 nominantkami ju dnes predpoludním predstavili organizátori deviateho ročníka tejto čitateľskej ankety.  
      O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú čitatelia týždenníka Slovenka, diváci a poslucháči RTVS formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania na stránkach www.slovenka.sk a www.zenskyweb.sk. Hlasovanie sa začalo dnes na pravé poludnie.  
      Mená víťaziek oznámia verejnosti  4. júna počas slávnostného galavečera v historickej budove SND a v priamom prenose ho odvysiela Jednotka RTVS. Záštitu nad 9. ročníkom ankety prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, adeptky na titul Slovenska roka vybrala nominačná komisia pod vedením ministra kultúry Mareka Maďariča.

Čítať celý článok

 
Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a cieľoch udržateľného rozvoja

16. február 2017

Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a cieľoch udržateľného rozvoja

Štátny pedagogický ústav a Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni organizuje pre učiteľov a učiteľky workshop zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a cieľoch udržateľného rozvoja.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ na akadémii k Medzinárodnému dňu žien a dievčat vo vede v Malackách

16. február 2017

Riaditeľ ŠPÚ na akadémii k Medzinárodnému dňu žien a dievčat vo vede v Malackách

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil, pri príležitosti oceňovania bývalých i súčasných úspešných študentiek Gymnázia v Malackách, na slávnostnej Akadémii k Medzinárodnému dňu žien a dievčat vo vede.  Absolventky i súčasné študentky Gymnázia na ulici 1. mája v Malackách dostali ocenenie za mimoriadne výsledky v národných i medzinárodných súťažiach, výskumných projektoch a olympiádach. Riaditeľ ŠPÚ ocenil prínos gymnázia vo výchove a vzdelávaní žiakov ako úspešných absolventov, kvalitne pripravených študentov vysokých škôl a univerzít v rámci technických, prírodovedných i humanitných vied ako aj perspektívnych vedeckých  pracovníkov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude garantom overovania vzdelávania v anglickom jazyku formou metodiky Jolly Phonics

16. február 2017

ŠPÚ bude garantom overovania vzdelávania v anglickom jazyku formou metodiky Jolly Phonics

Štátny pedagogický ústav bude garantom experimentálneho overovania vzdelávania v anglickom jazyku v základných školách formou metodiky Jolly Phonics. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a výkonná riaditeľka Education Initiative, organizácie pre vzdelávanie učiteľov a distribúciu výukového materiálu Jolly Phonics na Slovensku, Viera Machálková. Hlavným zámerom overovania je  kontinuálne posilniť vzdelávanie na predškolskom a elementárnom stupni.

Čítať celý článok

 
Informačný seminár pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov ZŠ a vedúcich MZ a PK

13. február 2017

Informačný seminár pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov ZŠ a vedúcich MZ a PK

Dňa 8. 2. 2017 výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ prijali pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine  na stretnutie s riaditeľmi , zástupcami riaditeľov a vedúcimi MZ a PK zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude garantom experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici

13. február 2017

ŠPÚ bude garantom experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Alena Paulová podpísali dnes dohodu o spolupráci a garancii experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na tamojšom gymnáziu. Predmetom dohody je experimentálne overovanie učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka v rámci päťročného študijného odboru 7902 J 74 – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom – čínskym jazykom a učebných osnov predmetov vyučovaných v čínskom jazyku. Štátny pedagogický ústav sa zaväzuje realizovať povinnosti garanta experimentálneho overovania učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka počas piatich po sebe nasledujúcich školských rokov. 

Čítať celý článok

 
Medzinárodný workshop CLIL v Litve v gescii ŠPÚ a Goetheho inštitútu vo Vilniuse

11. február 2017

Medzinárodný workshop CLIL v Litve v gescii ŠPÚ a Goetheho inštitútu vo Vilniuse

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom vo Vilniuse zorganizoval v hlavnom meste Litvy medzinárodný workshop o metóde CLIL. Hlavnou školiteľkou takmer troch desiatok učiteľov z rôznych oblastí Litvy bola výskumná a vývojová pracovníčka ŠPÚ Beata Menzlová, ktorá aktívne pracuje na procese overovania metodického prístupu CLIL a jeho zavádzaniu do praxe na Slovensku.

Čítať celý článok

 
Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijalo vedenie litovského Štátneho inštitútu vzdelávania

10. február 2017

Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijalo vedenie litovského Štátneho inštitútu vzdelávania

Riaditeľa  Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka prijali dnes zástupcovia vedenia litovského Štátneho inštitútu vzdelávania vo Vilniuse. Pracovná návšteva sa uskutočnila pri príležitosti konania medzinárodného workshopu o metóde CLIL pre litovských učiteľov,  ktorý zabezpečuje ŠPÚ v spolupráci s Goethe inštitútom vo Vilniuse. Na pracovnom rokovaní sa hovorilo najmä o podmienkach fungovania školského systému pre základné a stredné školy v obidvoch štátoch. Delegáti rokovania porovnávali obsah kurikúl v jednotlivých predmetoch a dotkli sa aj otázky prevencie prejavov extrémizmu a radikalizmu v sociálno-vedných predmetoch. Predmetom spoločných diskusií bol aj systém priamo riadených organizácií náplne ich činnosti.

Čítať celý článok

 
Školenia pre učiteľov pokračujú

07. február 2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 2.2.2017 na pozvanie školských úradov v Belej a vo Varíne zrealizovali ďalšie semináre pre učiteľov. Dopoludnia na informačnom seminári k zavádzaniu iŠVP (pre vzdelávaciu oblasť  Človek a príroda) prítomným učiteľom objasnili proces implementácie iŠVP do výchovno-vzdelávacieho procesu a poukázali na zmeny vo výkonovom a obsahovom štandarde, súvisiace s prírodovednými predmetmi. Následne si prostredníctvom workshopu odskúšali, akým spôsobom je možné napĺňať niektoré výkonové štandardy. Popoludní sa uskutočnil interaktívny seminár k finančnému vzdelávaniu. Učitelia mali možnosť okrem teoretických informácií získať aj námety na edukačné činnosti. Do mnohých aktivít sa aj zapojili, a tak si prakticky vyskúšali jej priebeh.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk: „Združenie učiteľov chémie je užitočné pre učiteľov aj pre žiakov“

03. február 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk: „Združenie učiteľov chémie je užitočné pre učiteľov aj pre žiakov“

Riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. ocenil na  5. národnej konferencii Združenia učiteľov chémie päťročnú činnosť tejto organizácie.

Čítať celý článok

 
Minister školstva Peter Plavčan ocenil prácu ŠPÚ, vydávanie Pedagogickej revue aj návrh na zvýšenie počtu hodín pre dejepis

02. február 2017

Minister školstva Peter Plavčan ocenil prácu ŠPÚ, vydávanie Pedagogickej revue aj návrh na zvýšenie počtu hodín pre dejepis

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk informoval  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, počas jeho návštevy v Štátnom pedagogickom ústave, o návrhu Predmetovej komisie pre dejepis pridať do Rámcových učebných plánov (RUP) jednu hodinu dejepisu pre všetky ročníky druhého stupňa ZŠ, s výnimkou deviateho ročníka, ktorý má aj v súčasnosti  dvojhodinovú dotáciu. Po schválení tohto návrhu rezortom školstva by tak všetky ročníky mohli učiť dejepis dve hodiny týždenne. Riaditeľ ústavu ŠPÚ  tiež ubezpečil, že schválený návrh nezasahuje do platných vzdelávacích programov a navýšená hodinová dotácia dejepisu umožní učiteľom, aby sa hlbšie venovali hlavným historickým témam, ktoré ovplyvňujú  dnešnú spoločnosť.
Minister školstva s návrhom súhlasil.

Čítať celý článok