Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

11. december 2017

Súťaž Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v novembri 2017 súťaž pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Podmienkou súťaže bolo vytvorenie metodického listu s témou UNESCO. Do súťaže sa mohli zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma UNESCO je veľmi široká a v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu.

Čítať celý článok

 

11. december 2017

ŠPÚ navštívili v rámci praxe študenti pedagogiky z PF UK

Štátny pedagogický ústav navštívili v rámci praxe študenti druhého ročníka magisterského štúdia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí študujú pedagogiku v kombinácii s psychológiou, slovenským jazykom, biológiou a históriou. Spomedzi viacerých špecifických úloh, ktoré plní ŠPÚ v oblasti školstva, sa študenti zaujímali najmä o učebnicovú politiku vrátane systému schvaľovacieho procesu didaktických prostriedkov.

Čítať celý článok

 

07. december 2017

Konferencia o vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským s aktívnou účasťou ŠPÚ

Výučba slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a prezentácia Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským boli témami odbornej konferencie v priestoroch CVTI v Bratislave. Konferencia sa konala v rámci realizácie projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok

 

07. december 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal generálneho tajomníka služobného úradu MŠVVŠ SR Maria Schrenkela

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal dnes na pôde ŠPÚ generálneho riaditeľa služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Maria Schrenkela. Hovorili spolu o najmä o odborných a administratívnych záležitostiach ŠPÚ ako priamo riadenej organizácie rezortu školstva.

Čítať celý článok

 

06. december 2017

ŠPÚ bude participovať na príprave akreditovaného vzdelávacieho programu lesnej pedagogiky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou realizátora prípravy akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Učenie o lese Silviou Hikker. Na príprave programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov v oblasti lesnej pedagogiky budú participovať rezorty školstva, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Národné lesnícke centrum, Lesy SR a ŠPÚ. Riešením úlohy sa okrem iného zabezpečí implementácia Koncepcie lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na Slovensku.

Čítať celý článok

 

06. december 2017

Výročná schôdza členov ZO OZ pri ŠPÚ

Na výročnej schôdzi Základnej organizácie odborového zväzu pri Štátnom pedagogickom ústave predsedníčka ZO OZ Monika Reiterová informovala prítomných o priebehu pracovného rokovania s predstaviteľmi Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku a vyhodnotila tiež aktivity odborárov, ktorí pripravili viacero zaujímavých podujatí pre zamestnancov ŠPÚ. Okrem iného uviedla, že v rámci podujatí zorganizovaných ZO OZ, bol veľmi pozitívne hodnotený Športový deň pre všetkých zamestnancov ŠPÚ, ktorý ocenil aj riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

05. december 2017

ŠPÚ podporí projekt IPAO „Školy, ktoré menia svet“

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo (IPAO) Jana Feherpataky-Kuzmová sa dohodli na aktívnej spolupráci pri realizácii projektu Školy, ktoré menia svet. Zážitkový vzdelávací program, ktorý je určený pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov, sa zameriava na rozvoj občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a tolerancie z žiakov a žiačok na druhom stupni základných škôl a v stredných školách. Do programu tréningov k aktívne občianstvu je doposiaľ zapojených 20 škôl, 14 miest, 54 učiteľov a 6500 žiakov z celého Slovenska.

Čítať celý článok

 

04. december 2017

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre telesnú a športovú výchovu

Členovia Predmetovej komisie pre telesnú a športovú výchovu sa na pracovnom zasadaní v Štátnom pedagogickom ústave zaoberali problematikou testovania pohybových predpokladov detí 1. a 3. ročníka základnej školy, smernici k lyžiarskym a snoubordingovým výcvikom a stredným športovým školám. Pozornosť venovali aj Národnému akčnému plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020, kde si stanovili úlohy pre ich plnenie v roku 2018.

Čítať celý článok

 

02. december 2017

Ďalší workshop pre vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

V Základnej škole Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Mederi sa 29.novembra uskutočnil, podľa harmonogramu národného projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“, ďalší odborný seminár na podporu implementácie národného projektu.

Čítať celý článok

 

01. december 2017

Školská socializácia a nové výzvy v prevencii

V texte ponúkame pedagógom základnú orientáciu a niektoré námety pre reflexiu výziev a rizík vplyvu súčasného sveta komunikačných technológií. Zvýznamňujeme poslanie školy v socializácii novej generácie najmä v kontexte niektorých aktuálnych, menej známych podnetov k vzniku nežiaduceho správania. Navrhujeme aj rámcové metodické námety na ich eliminovanie, či prevenciu.

Čítať celý článok

 

30. november 2017

ŠPÚ bolo ocenené pamätnou medailou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk prevzal od dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (PdF UK) v Bratislave Alice Vančovej pamätnú medailu ako prejav uznania za dlhoročnú spoluprácu ŠPÚ pri príprave študentov špeciálnej pedagogiky. Odovzdávanie pamätnej medaily a Ceny Vladimíra Predmerského bolo súčasťou programu medzinárodnej vedeckej konferencie Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50.ročnej reflexii.

Čítať celý článok

 

28. november 2017

Nový webový portál o daniach pre deti a mládež v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny

Webový portál TAXEDU o daniach, ktorý spustila Európska komisia, ponúka formou hier, videoklipov, animácií, príbehov či kvízov odpovede na otázky súvisiace s platením, rozdeľovaním verejných financií, ich prínosom, podvodmi, životnými situáciami ovplyvňujúcimi daňové odvody. Jeho obsah, určený deťom a mládeži od 9 do 25 rokov ako budúcim daňovníkom, je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. Súčasťou portálu TAXEDU je aj priečinok pre učiteľov, kde nájdu materiály, ktoré môžu využiť pri výučbe finančnej gramotnosti.

Čítať celý článok

 

27. november 2017

Informácie k 26. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Vážení záujemcovia o zapojenie sa do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko,
v sekcii Súťaže – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko bolo zverejnené Vyhlásenie 26. ročníka súťaže, ktorý sa bude niesť v znamení Roka slovenskej štátnosti.

Čítať celý článok

 

27. november 2017

Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

V Štátnom pedagogickom ústave diskutovali výskumní a vývojoví zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie s vyučujúcimi a študentkami z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o stave predprimárneho vzdelávania, inkluzívneho predprimárneho vzdelávania, edukácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, nadaním či mentálnym postihnutím. V hlavnej prezentácii námestníčky ŠPÚ Kataríny Vladovej dominovali aktuálne témy z vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie pre deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia (ZZ), podľa ktorých sa postupuje pri výchove a vzdelávaní detí so (ZZ) v špeciálnej materskej škole, v špeciálnej triede pre deti s konkrétnym ZZ v materskej škole a v školskej integrácii.

Čítať celý článok

 

26. november 2017

Členovia PK pre etickú výchovu navrhli založiť Klub učiteľov etickej výchovy pri ŠPÚ

V Štátnom pedagogickom ústave riešili členovia predmetovej komisie pre etickú výchovu (PK ETV) najmä problematiku kvalifikovanosti výučby a dostatku vyučovacích hodín predmetu etická výchova. Veľkú pozornosť venovali však aj otázke metodickej pomoci učiteľom etickej výchovy prostredníctvom metodických námetov a inšpirácií.

Čítať celý článok