Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


15.05.2019

Pozvánka na seminár pre učiteľov a učiteľky etickej výchovy na základných a stredných školách z Prešovského a Košického kraja

Osemnásteho júna, v priestoroch Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, organizuje ŠPÚ - konkrétne Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova, seminár spojený s workshopmi „Nové trendy vo výučbe etickej výchov – „Na ceste k slušnosti a zodpovednosti“.

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí sa učitelia a učiteľky oboznámia s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, s vedením reflexie na hodinách etickej výchovy a s praktickými výstupmi výskumu, overenými metodickými námetmi v praxi a inšpiráciami v oblasti rozvíjania kritického myslenia žiakov v najrozličnejších situáciách spoločenského života. Tieto sa výrazným spôsobom podieľajú na formovaní osobnosti žiaka, na jeho hodnotovom rozmere, na kultivácii dobra v ňom, poznaní svojich práv, ale aj povinností, na utváraní vlastných zrelých a zodpovedných názorov a postojov bez predsudkov, rozvíjaní komunikačných spôsobilostí, prosociálnom správaní a na schopnosti kriticky myslieť, spolupracovať a riešiť problémy. Seminár poskytne príležitosť na sprostredkovanie a výmenu skúseností učiteľov etickej výchovy a na odborné konzultácie s členmi predmetovej komisie pre predmet etická výchova.

V prípade záujmu, prosím, zašlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej podobe na adresu: dasa.vargova@statpedu.sk, najneskôr do 7. júna 2019.

Podrobné informácie nájdete v prílohách.

Pozvánka na seminár

Prihláška na seminár