Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Ľ. Hajduk: Vzdelávacie centrum v Dubline plní nezastupiteľnú funkciu pre slovenské deti

25. marec 2017

Ľ. Hajduk: Vzdelávacie centrum v Dubline plní nezastupiteľnú funkciu pre slovenské deti

Slávnostná akadémia v Dubline, ktorá  konala pri príležitosti 10. výročia školskej prevádzky vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Írsku, patrila predovšetkým malým a mladým Slovákom, ale aj vystúpeniu Mestského divadla Trenčín s hudobno-dramatickou úpravou Tajovského hry Ženský zákon. Deti, ktoré pravidelne navštevujú centrum, aby nestratili kontakt s materinskou rečou, predviedli umelecké pásma v slovenskom jazyku a slovenskí učitelia zo vzdelávacieho centra v Dubline mali možnosť priamo na vyučovaní predviesť svoje vedomosti a didaktické schopnosti pri ich odovzdávaní deťom pred zástupcami vzdelávacích centier z viacerých krajín Európy, zástupcami MŠVVŠ SR, ŠPÚ a ÚSŽZ.

Čítať celý článok

 
ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

24. marec 2017

ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Základná škola Matky Alexie spolu so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásila 2. ročník súťaže   Kľúče od kráľovstva Márie Terézie. Do celoslovenskej súťaže pri príležitosti 300. výročia narodenia panovníčky sa môžu zapojiť žiaci a učitelia základných škôl témou z histórie, spojenej s obdobím panovania Márie Terézie, prostredníctvom výtvarno-literárnej súťaže. Témou tohto ročníka je pamäť miesta a osobnosti jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré majú priamy súvis s vládou, reformami a pôsobením panovníčky. Vo svojich prácach by žiaci a učitelia mali zmapovať špecifiká svojho regiónu.  Viac informácií nájdete v prílohách alebo na webovej stránke ŠPÚ.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ spolu s ďalšími partnermi odsúhlasili Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka A1

24. marec 2017

ŠPÚ spolu s ďalšími partnermi odsúhlasili Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka A1

Na akademickej pôde Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa konalo druhé nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia – Erasmus+“ (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA202-022602). Predmetom rokovania bol Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka vrátane jazykového portfólia podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Boli prediskutované dokumenty, ktoré majú podporiť rozvoj komunikačných zručností na jazykovej úrovni A1 podľa SERR. Súčasťou diskusie boli aj témy z oblasti interkultúrneho porozumenia, ktoré majú podporiť toleranciu a vzájomnú akceptáciu rôznych kultúr v dnešnej spoločnosti. Po zapracovaní pripomienok k Rámcovému vzdelávaciemu programu rómskeho jazyka (A1) bol tento dokument zahraničnými partnermi projektu odsúhlasený.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

23. marec 2017

ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Rakúskym inštitútom organizuje pre učiteľov zo Slovenska workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film. Workshop sa bude konať dňa 26. 04. 2016  v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici 8 v Bratislave. Workshop je určený pre učiteľov nemeckého jazyka v osemročných gymnáziách a stredných školách. Na workshope budú mať učitelia okrem iného možnosť zostaviť praktické cvičenia k filmom. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe správy spolu s kontaktnými údajmi na prihlásenie sa na workshop. 

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

23. marec 2017

ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Rakúskym inštitútom organizuje pre učiteľov zo Slovenska workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film. Workshop sa bude konať dňa 26. 04. 2016  v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici 8 v Bratislave. Workshop je určený pre učiteľov nemeckého jazyka v osemročných gymnáziách a stredných školách. Na workshope budú mať učitelia okrem iného možnosť zostaviť praktické cvičenia k filmom. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe správy spolu s kontaktnými údajmi na prihlásenie sa na workshop. 

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a OZ Baštrng chcú formou súťaže podporiť rozvoj kreativity študentov stredných škôl

23. marec 2017

ŠPÚ a OZ Baštrng chcú formou súťaže podporiť rozvoj kreativity študentov stredných škôl

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s OZ Baštrng pripravia podmienky súťaže pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, zameranej na získavanie nových poznatkov a podporu rozvoja kreatívneho myslenia a zručností. Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ sa na tom dohodli zástupcovia ŠPÚ, OZ Baštrng a Divadla LA KOMIKA.

Čítať celý článok

 
Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní – výzva na prihlasovanie

22. marec 2017

Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní – výzva na prihlasovanie

Štátny pedagogický ústav ako odborný garant projektu experimentálneho overovania s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní vyhlasuje výzvu na prihlasovanie.

Čítať celý článok

 
Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

21. marec 2017

Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 4. 5. 2017 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

21. marec 2017

Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 4. 5. 2017 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Počas seminára sa učitelia oboznámia s modelom Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov, jeho funkciami,  spôsobom jeho využitia v pedagogickej praxi a jeho prepojením na vzdelávacie štandardy z cudzích jazykov v inovovanom ŠVP.

Čítať celý článok

 
Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

21. marec 2017

Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

Dňa 21. 3. 2017 výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ prijal pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine na zrealizovanie interaktívneho seminára zameraného na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok

 
Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

20. marec 2017

Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

Vybraných desať základných škôl aplikuje do vyučovania a školských aktivít metodické postupy predstavené na vzdelávaní s názvom Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Pilotný ročník Akadémie sa uskutočnil na jeseň 2016, školské projekty základných škôl prebiehajú do mája 2017. Realizácia Slovenskej a českej akadémie je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Čítať celý článok

 
Pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ vypisuje súťaž pre učiteľov

20. marec 2017

Pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ vypisuje súťaž pre učiteľov

Štátny pedagogický ústav pri príležitosti 70. výročia svojho založenia vypisuje súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Predmetom súťaže je tvorba metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne učenie, projektové učenie, problémové učenie, príbehy a podobne.

Čítať celý článok

 
Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

20. marec 2017

Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

Vybraných desať základných škôl aplikuje do vyučovania a školských aktivít metodické postupy predstavené na vzdelávaní s názvom Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Pilotný ročník Akadémie sa uskutočnil na jeseň 2016, školské projekty základných škôl prebiehajú do mája 2017. Realizácia Slovenskej a českej akadémie je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Čítať celý článok

 
Riaditelia ŠPÚ a Rakúskeho inštitútu v Bratislave sa dohodli na spolupráci

17. marec 2017

Riaditelia ŠPÚ a Rakúskeho inštitútu v Bratislave sa dohodli na spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľ Rakúskeho inštitútu v Bratislave Thomas Stiglbrunnner sa dohodli na vypracovaní memoranda o vzájomnej spolupráci . Zameraná bude predovšetkým na ďalšie vzdelávanie učiteľov prostredníctvom workshopov  v spolupráci s lektormi rakúskeho Ministerstva školstva a vzdelávania.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a IT Asociácia Slovenska sa zhodli na potrebe väčšej motivácie pre štúdium IT  odborov

16. marec 2017

ŠPÚ a IT Asociácia Slovenska sa zhodli na potrebe väčšej motivácie pre štúdium IT odborov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prisľúbil zástupcom IT Asociácie Slovenska podporu ŠPÚ pri riešení problému nedostatku študentov technických odborov a informačno-komunikačných technologických (IKT) odborov na stredných aj na vysokých školách. Jedným zo spoločných projektov by mal byť projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky v základných a stredných školách.

Čítať celý článok