Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

19. január 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk ocenil prácu jubilujúceho Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ocenil, pri príležitosti 25. výročia od založenia 8-ročného gymnaziálneho štúdia a 15. výročia otvorenia slovensko-anglickej bilingválnej sekcie, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktoré je priekopníkom v osemročnom a bilingválnom vzdelávaní na Slovensku.

Čítať celý článok

 

18. január 2018

V publikácii o využití pridelených grantov EHP a Nórska 2009-2014 pre Slovensko je aj ŠPÚ

Grant v programe Iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie získalo 18 projektov. Úrad vlády SR a Nórske veľvyslanectvo vybrali do publikácie preddefinovaný projekt Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkulturálnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov, ktorého prijímateľom bol Štátny pedagogický ústav. Projekt je zverejnený v publikácii Úradu vlády a Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku, ktorú tieto inštitúcie spoločne vydali v roku 2017 v slovensko-anglickej verzii.

Čítať celý článok

 

17. január 2018

Rumunské veľvyslanectvo má záujem o spoluprácu s ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav bude v budúcnosti spolupracovať v otázkach problematiky Rómov aj s rumunským veľvyslanectvom na Slovensku. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ hovoril s námestníkom ŠPÚ Jozefom Facunom prvý tajomník rumunskej ambasády v Bratislave Adrian Abrudan. Diskutovali spolu o viacerých témach a možnostiach spolupráce, napríklad aj o spoločnej príprave a realizácii medzinárodných projektov zameraných na rómsku problematiku.

Čítať celý článok

 

16. január 2018

V ŠPÚ zasadala pracovná skupina k návrhu systémového modelu kurikulárnych dokumentov

V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina k nastaveniu modelu úprav kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Výsledkom úprav by mali byť zmeny, ktoré budú viesť k zlepšeniu stavu vo vzdelávaní orientovaného na potreby a záujmy žiaka. V budúcnosti by mali byť centrom pri vymedzovaní vzdelávacieho štandardu žiaci.

Čítať celý článok

 

15. január 2018

V ŠPÚ bolo pracovné rokovanie k problematike nultého ročníka ZŠ

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov tejto vedeckovýskumnej inštitúcie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou pracovného rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového aj legislatívneho hľadiska vrátane tvorby podporných materiálov pre výučbu v nultom ročníku ZŠ. Zástupcovia škôl sa zhodli na tom, že v jednotlivých regiónoch sú priepastné rozdiely v individuálnych potrebách žiakov.

Čítať celý článok

 

12. január 2018

V ŠPÚ sa rokovalo o projektovom zámere s pracovným názvom Technická škôlka

Odborníci z pedagogickej praxe, zamestnávateľov ako aj akademickej pôdy rokovali v Štátnom pedagogickom ústave o možnosti vytvorenia vzdelávacieho programu pre učiteľov materských škôl so zameraním na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí, technického myslenia, predstavivosti, verbálnych schopností, samostatnosti práce v skupine a manažérskych schopností s dôrazom na rozhodovanie. Materské školy, s pracovným názvom Technické škôlky, na Slovensku vznikli podľa vzoru v Českej republike, kde sú ich už stovky a majú s nimi dobré skúsenosti.

Čítať celý článok

 

12. január 2018

Pekná maďarská reč

V gescii Štátneho pedagogického ústavu aj v školskom roku 2017/2018 sa organizuje súťaž Pekná maďarská reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok

 

12. január 2018

Poznaj slovenskú reč

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa koná 38. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v Strednej odbornej škole stavebnej – ÉSzKI v Nových Zámkoch od 6. do 8. júna 2018.

Čítať celý článok

 

11. január 2018

Prvé zasadanie kolégia riaditeľa ŠPÚ najmä o Pláne hlavných úloh pre rok 2018

Členovia kolégia riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu na svojom prvom zasadaní v tomto roku riešili predovšetkým otázku Plánu hlavných úloh pre rok 2018, ktorý bol už prerokovaný v Ústavnej rade. Po dnešnom rokovaní kolégia sa PHÚ stane predmetom konzultácií s ekonomickým oddelením ŠPÚ. V súvislosti s PHÚ sa hovorilo aj o doplnení úloh, ktoré sa týkajú rastu zamestnancov, zoznamu súťaží a novej štruktúre orgánov odborného periodika Pedagogická revue.

Čítať celý článok

 

21. december 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Jazyk a lieratúra

Práve vyšlo nové (1.-2.) číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

Čítať celý článok

 

20. december 2017

ŠPÚ podporí projekt Technická škôlka

Technickú škôlku za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, autorov a garanta projektu slávnostne otvorili v Základnej škole s materskou školou v Trnave na ulici Kornela Mahra. Projekt, ktorého cieľom je hravou formou u detí podporovať a rozvíjať tvorivé myslenie, manuálnu zručnosť, verbálne schopnosti ale aj analytické a technické myslenie, je postavený na skúsenostiach z Českej republiky, kde technická škôlka funguje už sedem rokov.

Čítať celý článok

 

18. december 2017

ŠPÚ bude sa bude podieľať na realizácii projektu Európska a národná identita v kontexte európskej integrácie

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa dohodol s riaditeľom Ústavu politických vied (ÚPV) SAV Miroslavom Pekníkom a prof. Jozefom Lysým z Katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (PdF UK) na spolupráci pri realizácii projektu Európska a národná identita v kontexte európskej integrácie. Cieľom projektu je vytvorenie štruktúry dlhodobého výskumu európskej identity v previazanosti na vedomie a zmýšľanie na Slovensku a výskumu postupných premien identity, vrátane regionálneho rozmeru.

Čítať celý článok

 

14. december 2017

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na internetový portál deutsch.info, ktorý iniciovalo a koordinovalo OZ Edukácia@Internet. Pre zaregistrovaných používateľov tu sú kurzy úrovní nemeckého jazyka od A1 po B2.

Čítať celý článok

 

13. december 2017

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Na 14. zasadnutí Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania odovzdal menovacie dekréty novým členom a členkám výboru, v zastúpení predsedníčky výboru, ministerky školstva Martiny Lubyovej štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák. Činnosť výboru za uplynulý rok vyhodnotil tajomník výboru, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

12. december 2017

V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli autori a recenzenti doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“. Cieľom tohto stretnutia bola diskusia, postrehy, komentáre autorov a recenzentov z tvorby učebných textov, zameraných na kultúru a históriu národnostných menšín. Učebný materiál má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov nižšieho stredného vzdelávania (druhého stupňa základnej školy), ktorá poskytne základné informácie o národnostných menšinách žijúcich na Slovensku.

Čítať celý článok