Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


10.05.2019

Úspešné výsledky merania metódy Jolly Phonics na základných školách v experimentálnom overovaní

Dňa 29. 4. 2019 sa v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave stretli učiteľky a učitelia zo 46 základných škôl z celého Slovenska, vyučujúci anglický jazyk na prvom stupni metódou Jolly Phonics v rámci experimentálneho overovania Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní. Vyučovanie touto metódou prebieha na základných školách druhý školský rok.

Na výstupe z prvého ročníka základných škôl sa uskutočnilo meranie jazykovej kompetencie žiakov prostredníctvom jazykového testu. Test bol skoncipovaný tak, aby ho bolo možné použiť pre experimentálnu skupinu (žiaci zúčastňujúci sa vyučovania prostredníctvom metódy Jolly Phonics) a kontrolnú skupinu (žiaci prvých ročníkov, ktorí nie sú súčasťou vyučovacieho programu metódy Jolly Phonics). Evaluácia experimentálneho overovania metódy bola vykonaná na počte 907 žiakov experimentálnej skupiny a 142 žiakov kontrolnej skupiny. Jej cieľom bolo zistiť, v čom spočíva pridaná hodnota vyučovania prostredníctvom metódy Jolly Phonics. Výsledky merania ukázali, že experimentálna skupina bola úspešná v teste na 84,38% a kontrolná skupina na 57,53%. (Výsledné údaje testovania žiakov 1. ročníka ZŠ v anglickom jazyku boli vyhodnotené pomocou metódy opisnej štatistiky a klasickej teórie testov).

Metóda Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie, odkiaľ sa rýchlo rozšírila po celom svete a svojou efektivitou dosahuje pri výučbe angličtiny vynikajúce výsledky. Zámerom experimentálneho overovania je aplikovanie Jolly Phonics a skúmanie jej efektivity v slovenských podmienkach. Pomocou fonetickej metódy Jolly Phonics sa deti počas jedného roka naučili správne vyslovovať jednotlivé hlásky, priraďovať k nim zvuk, výslovnosť jazyka, ktorý počujú. Deti sa už od prvých hodín učia spájať naučené zvuky, tzv.“sounds“ do slov, správne ich vyslovovať a k správne prečítanému slovu priraďovať význam. Takýmto spôsobom deti postupne dokážu čítať a napísať akýkoľvek fonetický text. Metódou Jolly Phonics deti zvládnu slová prečítať bez hádania a váhania. Úlohou pedagóga je, aby k správne prečítaným slovám priradil význam a efektívne zvyšoval slovnú zásobu žiakov. Základný princíp spočíva v podpore radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti žiakov a ich túžbe objavovať a skúmať. Žiaci sú motivovaní, angličtina ich baví a od prvých hodín majú pocit úspechu. Metóda sa opiera o zmyslové vnímanie žiakov, ktoré je základným kameňom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Zapája viacero zmyslových vnemov, čo umožňuje pôsobiť na žiakov s rôznymi štýlmi učenia, a tým podporuje kvalitnejší proces pamätania si vedomostí a zručností. Vytvára žiakom v škole rovnaký štart bez rozdielu na ich jazykové zručnosti, s ktorými prišli na základnú školu. Deti, ktoré prichádzajú s nulovou angličtinou na základnú školu sa s rovnakou efektivitou učia anglický jazyk ako deti, ktoré prichádzajú s bohatou slovnou zásobou, či plynulou angličtinou. S pevným základom fonetickej výslovnosti a bohatej slovnej zásoby sú žiaci po jednom roku učenia sa angličtiny pripravené na anglickú gramatiku, zloženie viet, syntax a analýzu viet a tvorivé písanie. Tieto zručnosti si ďalej rozvíjajú v metóde Jolly Phonics Advanced v 2. a 3. ročníku a Jolly Grammar 1 vo 4. ročníku.

V júni 2019 bude prebiehať ďalšie meranie zručností po 2. roku učenia sa metódou Jolly Phonics v 46 základných školách na Slovensku.