Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.05.2019

Na predmetovej komisii pre dejepis dominovala v ŠPÚ výučba predmetu na osemročných gymnáziách

Predmetová komisia ŠPÚ pre predmet dejepis rokovala 14.mája o závažných témach, týkajúcich sa postavenia dejepisu v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe (iŠVP). Boli medzi nimi aj vízie, ako aktuálne nedostatky napraviť, aby sa zlepšila úroveň vyučovania  a spoločenské ohodnotenie humanitných predmetov. Predmetom diskusie bola najmä problematika iŠVP pre osemročné gymnáziá. Členovia komisie sa napokon dohodli, že dodatočne navrhnú vysvetľujúce odporúčanie pre pedagógov k výučbe prvého tematického celku v rámci dejepisu, ktorý uvádza žiakov do jeho špecifík.  

Členovia komisie sa zhodli na tom, že čiastkovým východiskom z problémov súvisiacich nielen s dejepisom, je častejšia komunikácia s učiteľmi a organizovanie podujatí, pri ktorých si obohatia svoje didaktické i metodické zručnosti. Štátny pedagogický ústav plánuje uskutočniť jeden z takýchto didaktických seminárov na jeseň tohto roku. V roku 2020 by mala naň nasledovať širšia medzipredmetová diskusia na úrovni konferencie. Tá by vytvorila priestor na otvorené pomenovanie problémov v jednotlivých vyučovacích predmetoch, ako aj na výmenu skúseností vyučujúcich povinných predmetov z akademického i prostredia regionálneho školstva, ktorí neboli doteraz v osobnom kontakte často.

„Vyššie načrtnutý proces by pomohol rozvíjať racionálny i etický prístup a podporil didaktickú i metodickú úroveň predmetov aj s ohľadom na možnú realizáciu kurikulárneho výskumu, ktorý predpokladá v horizonte najbližších rokov aktualizáciu Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov predmetov s cieľom reagovať na moderný vývoj a požiadavky doby,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Témou rokovania predmetovej komisie pre dejepis boli aj aktivity Zväzu protifašistických bojovníkov, obsahová náplň ich časopisu Bojovník a dejepisná súťaž pre základné a stredné školy na tému druhej svetovej vojny, ktorú zväz pravidelne organizuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠŠVVaŠ SR).