Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Emocionálna gramotnosť žiakov

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Prečo a ako zvyšovať úroveň emocionálnej gramotnosti u žiakov.

 

Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Metodický text určený ako rámec (pomôcka) pre školy a školské zariadenia na prípravu (školskej) preventívnej stratégie.

 

K prevencii extrémizmu

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch štátneho vzdelávacieho programu

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

 

Finančné vzdelávanie - dokumenty

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Biológia - tematický plán učiteľa pre 6. ročník ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

Ročník
6.

 

Biológia - tematický plán učiteľa pre 5. ročník ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

Ročník
5.

 

Biológia - rozloženie učiva do ročníkov v rámci gymnázia

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 

Biológia - TVVP - gymnázium

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 

Hudobná výchova - ročný plán pre 7. ročník ZŠ

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
hudobná výchova

Ročník
7.

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Zvyky a tradície Vianoc

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

 

Rusínsky jazyk - metodický list - U babky na dvore

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

Ročník
1.

 

Mediálna výchova

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy