Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch štátneho vzdelávacieho programu

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

 

Hodnotová výchova v školách

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Text o uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy a praktické ukážky.

 

Všetci to robia!, k prevencii v škole

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Metodické publikácie zamerané na prevenciu rizikového správania žiakov s uplatňovaním inovatívnych prístupov vo vzdelávacom procese v škole. Obe publikácie môžu školy získať na vyžiadanie bezplatne..

 

Emocionálna gramotnosť žiakov

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Prečo a ako zvyšovať úroveň emocionálnej gramotnosti u žiakov.

 

Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Metodický text určený ako rámec (pomôcka) pre školy a školské zariadenia na prípravu (školskej) preventívnej stratégie.

 

Globálne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta.

 

Školská socializácia a nové výzvy v prevencii

V texte ponúkame základnú orientáciu a niektoré námety pre reflexiu výziev a rizík vplyvu súčasného sveta komunikačných technológií. Navrhujeme aj rámcové metodické námety na eliminovanie, či prevenciu nežiaduceho správania žiakov.

 

Finančné vzdelávanie - dokumenty

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Biológia - TVVP - gymnázium

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 

Biológia - rozloženie učiva do ročníkov v rámci gymnázia

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 

Biológia - vzorové maturitné zadanie

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Zvyky a tradície Vianoc

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

 

Rusínsky jazyk - metodický list - U babky na dvore

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

Ročník
1.

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Ročné obdobia

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra

Ročník
1.

 

Rusínsky jazyk - metodický list - Práca s literárnym textom s využitím inovatívnych metód

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rusínsky jazyk a literatúra