Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Materiály a formuláre

V súčasnosti nie je k dispozícii dostatočné množstvo didaktických materiálov primárne určených deťom cudzincov a ich učiteľom. Nižšie je ponúknutý prehľad podporných didaktických prostriedkov, materiálov a námetov na činnosti, ktoré sa pri jazykovej podpore detí cudzincov osvedčili. Výber a podoba pomôcok závisí najmä od materiálno-technických podmienok základnej školy (knihy, obrázkové karty, obrázky, spoločenské hry, kocky, stavebnice a pod.). Samozrejme, niektoré materiály si musí učiteľ vyrobiť aj sám.

Obrázkové (komunikačné) karty

Svojpomocne si učiteľ/lektor môže vyrobiť obrázkové (komunikačné) karty. 

Ako si vyrobiť komunikačné karty? 
Pri zhotovovaní kariet treba dbať na to, aby zobrazenie objektov bolo jednoznačné.
Karty však musia spĺňať aj ďalšie nároky, ako napríklad:
- musia byť farebné;
- mali by pokrývať viaceré slovné druhy (podstatné mená z rôznych tematických okruhov, prídavné mená, slovesá, predložky, číslovky);
- vždy by malo byť k dispozícii aspoň osem kariet rovnakého druhu k rovnakej téme v dvojakom prevedení (farebné a čiernobiele), aby pokryli široký repertoár hier a cvičení;
- mali by byť zalaminované, zabezpečí sa tak ochrana pred nešetrnou manipuláciou a predĺži sa životnosť pomôcky.

Inšpiráciou môžu byť karty k téme Orientácia v škole alebo Škatuľka prvej pomoci:

Orientácie v škole uk
Pozdravy a frázy UK
Aktivity a činnosti v škole UK
Inštrukcie v škole UK
Ľudia v škole UK
Miestnosti v škole UK
Trieda  
Školská jedáleň  
Školské pomôcky  
Vyučovacie predmety (1. stupeň)  
Vyučovacie predmety (2. stupeň)  
Škatuľka prvej pomoci sk en hu ru sr uk vi
Pozdravy a frázy SK EN HU RU SR UK VI
Aktivity a činnosti v škole SK EN HU RU SR UK VI
Inštrukcie v škole SK EN HU RU SR UK VI
Ľudia v škole SK EN HU RU SR UK VI
Miestnosti v škole SK EN HU RU SR UK VI
Trieda SK EN HU RU SR UK VI
Školské pomôcky SK EN HU RU SR UK VI
Vyučovacie predmety SK EN HU RU SR UK VI
Zdravotné problémy SK EN HU RU SR UK VI


Čo sa dá s kartami robiť? Karty je možné využiť pri mnohých činnostiach a jazykových hrách, ako napríklad práca s gramatickým rodom, tvorenie množného čísla, tvorenie slov, viet, hry typu pexeso, bingo. Sú vhodné pre skupinovú aj individuálnu prácu. Ďalšie možnosti využitia a hry s obrázkovými kartami sú uvedené v časti Námety na činnosti.

Preklady pre základné školy

Súbor materiálov a formulárov pre potreby základných škôl má ambíciu pomôcť školám pri sprostredkovávaní základných informácií žiakovi-cudzincovi a jeho rodičom (zákonnému zástupcovi).
Pri prekladoch sú uvedené skratky jazykov podľa ISO 639-1:
sk – slovenský jazyk
en – anglický jazyk
hu – maďarský jazyk
ru – ruský jazyk
sr – srbský jazyk
uk – ukrajinský jazyk
vi – vietnamský jazyk

Rozhovor so zákonným zástupcom žiaka (obsah sa pripravuje)

  sk en hu ru sr uk vi
Identifikácia výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa SK EN HU RU SR UK VI
Záznam o rozhovore so zákonným zástupcom žiaka SK EN HU RU SR UK VI
Zoznam vecí a pomôcok pre žiakov základnej školy SK EN HU RU SR UK VI
Školský systém v Slovenskej republike SK EN HU RU SR UK VI
Stravovanie – Zoznam alergénov SK EN HU RU SR UK VI
Stravovanie – Školská jedáleň SK EN HU RU SR UK VI

Rozhovor so žiakom (obsah sa pripravuje)

  sk en hu ru sr uk vi
Identifikačná karta nového žiaka/novej žiačky SK EN HU RU SR UK VI
Rozhovor so žiakom SK EN HU RU SR UK VI

Potvrdenia a žiadosti

Potvrdenie školy o zaradení žiaka z inej krajiny

Podľa § 146 ods. 4 školského zákona „Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu, deti odídencov najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o poskytnutie dočasného útočiska. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku.“.

Školský zákon v tomto prípade nehovorí o „prijatí“ ale o „zaradení“, teda ide o zaradenie bez rozhodovania o prijatí (teda nie na základe prijímacieho konania, prijímacej skúšky v stredných školách, ...). Riaditeľ môže dieťa, žiaka, žiačku prijať na základe žiadosti zákonného zástupcu o zaradenie dieťaťa.

Potvrdenie školy o zaradení žiaka z inej krajiny  
Potvrdenie školy o zaradení žiaka z inej krajiny (UK)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Riaditeľ školy poskytne zákonnému zástupcovi dieťaťa tlačivo Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Následne pred zaradením do školy absolvuje dieťa vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý potvrdí zdravotnú spôsobilosť dieťaťa na nástup do kolektívu. Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti sa vzťahujú len na materské školy (avšak v záujme ochrany a zdravia všetkých je veľmi žiaduce a odporúčané aby potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast mali aj žiaci – odídenci, ktorý sa zaraďujú do základných škôl alebo stredných škôl).

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (SK)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (UK)

  sk en hu ru sr uk vi
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania           UK  
Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy           UK  
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákonný zástupca (ZŠ)           UK  

Prekladové slovníčky

  sk en hu ru sr uk VI
Pozdravy a frázy SK EN HU RU SR UK VI
Aktivity a činnosti v škole SK EN HU RU SR UK VI
Ľudia v škole SK EN HU RU SR UK VI
Miestnosti v škole SK EN HU RU SR UK VI
Vyučovacie predmety (1. stupeň) SK EN HU RU SR UK VI
Vyučovacie predmety (2. stupeň) SK EN HU RU SR UK VI
Školské pomôcky SK EN HU RU SR UK VI

Prvá pomoc po slovensky (ukrajinská verzia)
Prvá pomoc po slovensky (ukrajinská verzia)

Malý slovníček slovensko-ukrajinský
Na zjednodušenie komunikácie pripravili Jazykové školy Jipka a James Cook Languages spoločne s lektormi i študentmi slovensko-ukrajinský slovníček. Tematicky zorganizované slovíčka a frázy slúžia ako pomôcka pri dorozumievaní sa v základných životných situáciách. Všetky dokumenty sú voľne stiahnuteľné a redistribuovateľné. Slovensko-ukrajinská verzia je už k dispozícii, na ukrajinsko-slovenskej sa pracuje.
Malý slovníček slovensko-ukrajinský

Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ (obsah sa dopĺňa)
Žiaci-cudzinci musia okrem komunikačného jazyka zvládnuť aj akademický (odborný) jazyk, k tomu im môžu pomôcť prekladové slovníky k jednotlivým vzdelávacím oblastiam/vyučovacím predmetom. Prekladový slovník tvorí reprezentatívny výber štandardizovaných pojmov zo vzdelávacích štandardov (obsahový štandard) jednotlivých vyučovacích predmetov ZŠ:

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra
Matematika a práca s informáciami – matematika, informatika
Človek a príroda – prvouka, prírodoveda, biológia, fyzika, chémia
Človek a spoločnosť – vlastiveda, geografia, dejepis, občianska náuka

Slovník je pomôckou nielen pre žiakov-cudzincov navštevujúcich základnú školu v Slovenskej republike, pedagogických zamestnancov základných škôl a rodičov/zákonných zástupcov žiaka-cudzinca, ale aj pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky a zároveň vykonávajú komisionálne skúšky vo svojej kmeňovej škole, príp. navštevujú slovenskú sekciu v jednej z európskych škôl.
 

  sk en hu ru sr uk vi
Poznámky pre používateľov slovníka – žiak, zákonný zástupca   EN HU RU SR UK VI
Poznámky pre používateľov slovníka – učiteľ SK            
Slovníková časť              
slovenský jazyk a literatúra     HU RU SR UK  
matematika   EN HU RU SR UK  
informatika   EN HU RU SR UK  
prvouka   EN HU RU   UK  
prírodoveda   EN HU RU SR UK  
biológia   EN HU RU SR UK  
fyzika           UK  
chémia           UK  
vlastiveda           UK  
geografia           UK  
dejepis           UK  
občianska náuka           UK  
Prehľad skloňovania a časovania           UK  

Obrazová príloha (obsah sa pripravuje)
Obrazová príloha, typu WHAT IS WHAT, obsahuje základnú slovnú zásobu formou obrázkov. Veľké karty je možné:

  • založiť do zakladača a získať tak obrázkový slovník
  • skopírovať, rozstrihať na kartičky, zalaminovať a použiť pri rôznych aktivitách na hodine, napr. priradiť obrázok-slovo, pexeso, vetné modely a pod.
  • využiť pri vytváraní tematického slovníka. 

Obrazová príloha je aj ideálnou pomôckou na čítanie, predovšetkým globálnou metódou.  Žiaci sa najskôr zoznámia s obrázkami. Jednotlivé kartičky ukladajú na veľkú kartu. Na veľkej karte hľadajú rovnaký obrázok s nápisom ako na kartičke. V tejto fáze je dôležitý obrázok. Potom môžu rozstrihnúť malé kartičky podľa vyznačenej čiary na dve časti – obrázok a nápis. Žiaci si vezmú kartičku s nápisom a hľadajú rovnaký na veľkej karte. Potom otočia veľkú kartu obrázkom dole. Bude slúžiť len ako predloha. Žiaci priraďujú k jednotlivým obrázkom správnu kartičku s nápisom. Nápis na kartičkách prečítajú. 

Moja rodina
Moja škola
Moja trieda
Moja školská taška
Oblečenie I
Oblečenie II
Ovocie
Zelenina
Potraviny – nápoje I
Potraviny – nápoje II

Tematický slovník (obsah sa pripravuje)
Tematický slovník predstavuje jednoduchý spôsob osvojovania si odborného jazyka. Žiaci si môžu vytvárať slovník k vzdelávacej oblasti, vyučovaciemu predmetu alebo téme. Slovník by mal obsahovať viacero sĺpcov. Dva stĺpce „slovíčko“ a „preklad“ často nestačia, pretože sa žiak učí aj nové slová, ktorých význam nemusí poznať ani v materinskom jazyku. Slovník môže obsahovať napríklad stĺpce: SLOVENSKY, OBRÁZOK a POZNÁMKY. Do stĺpca OBRÁZOK si žiak môže nakresliť alebo nalepiť obrázok. Do stĺpca  POZNÁMKY si môže napísať príklady využitia slova vo vete, definíciu alebo preklad slova v materinskom jazyku alebo v inom jazyku (prvý alebo druhý cudzí jazyk, ktorý sa v škole učí). Na jednej strane tak žiak nestráca kontakt so svojím materinským jazykom a na strane druhej je podporená aj jedna z kľúčových kompetencií – viacjazyčnosť.  Do „výroby“ slovníka sa môžu zapojiť učitelia i spolužiaci, čo môže napomôcť k budovaniu vzájomných vzťahov a podpore jednej z prierezových tém – multikultúrnej výchovy. 

Tematický slovník môžu (najmä mladší) žiaci dopĺňať aj spolu s rodičmi. Slovník je tak podnetom k rozhovoru rodiča a dieťaťa o danej téme. Žiak si vytvára paralelnú základnú lexikálnu zásobu, získava gramatické štruktúry a interakčné komunikačné vzorce v oboch používaných jazykoch. Pocíti, že dvojjazyčnosť nie je nedostatok, ale šanca. Zároveň rodičia vnímajú, že ich jazyk je uznávaný ako rovnocenný, čím sa zvýši aj záujem rodičov o slovenčinu. Tvorba tematického slovníka však musí byť dobrovoľná, nesmie mať charakter záťaže.

Tematický slovník – jednoduché šablóny
slovenský jazyk a literatúra
matematika
informatika
prvouka
prírodoveda
biológia
fyzika
chémia
vlastiveda
geografia
dejepis
občianska náuka

Učebnice slovenčiny pre deti cudzincov
Metodické pomôcky nápomocné pri práci v kurzoch štátneho jazyka 

Námety na činnosti

Námety na činnosti

Webináre

Vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí  
Štátny pedagogický ústav pripravil náučný webinár zameraný na vysvetlenie základných pojmov a legislatívne východiská problematiky, ktoré majú priamy vplyv na vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí. Webinár sa uskutočnil 27. augusta 2020.
Záznam webinára nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=GxvZZAYG9i4
Prezentácia Vzdelávanie detí cudzincov

Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou
Záznam webinára nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=czENEFfBU5s&t=1s
Prezentácia: Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou 
Prezentácia Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou

Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami
V nadväznosti na dianie v susednej Ukrajine sa Štátny pedagogický ústav rozhodol zorganizovať špeciálne webináre. Prvý z nich na tému Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami sa konal 25. februára. Cieľom bolo cez diskusiu s hosťami zdieľať inšpirácie, ako tieto rozhovory so žiakmi zvládnuť.
Záznam webinára nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=DzMlAXlWiFM
Metodické odporúčania pre základné a stredné školy: AKO REFLEKTOVAŤ VO VÝUČBE VOJNU NA UKRAJINE
LESSON PLAN


Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny 
Záznam z webinára, ktorý sa uskutočnil 4. marca 2022 nájdete tu: www.youtube.com/watch?v=B5gu1S5uYZU&t=2287s
Prezentácia Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny